Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ  v Košiciach
KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Zameranie Ústavu fyzikálnych vied


Obrazok

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Aktuality


CENA CRYTUR - Nejlepší diplomová práce v materiálových vědách 2016/2017

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. (Plagát, Pravidlá a podmienky)

Akreditačná komisia vlády Slovenskej republiky na svojom mimoriadnom 98. zasadnutí vymenovala za člena stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 9.1 fyzika prof. RNDr. Michala Jaščura, CSc.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Peter Plavčan vymenoval za člena Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc., na obdobie rokov 2016 – 2020.

Prof. Jaščurovi a prof. Feherovi v ich zodpovednej a náročnej práci želáme veľa tvorivých úspechov.

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.


Miesto konania: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, poslucháreň P1 - Park Angelinum 9
Dátum: štvrtok, 10. november 2016 - od 10:30 do 14:30

Pozvánka

Týždeň vedy a techniky na Slovensku


Centrum vedecko-technických informácií SR v roku 2016 vyhlasuje fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. viac

prof. Aatto Laaksonen and Francesca Mocci


Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to a lecture about KINETIC MONTE CARLO Given by invited speaker prof. Aatto Laaksonen (Stockholm University, Sweden) more
Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University A general information’s session about Opportunities for Erasmus+ stages in Cagliari University for UPJŠ master and PhD students Given by invited speaker Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy) more

Introduction to NMR spectroscopy - Francesca Mocci


The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to the two-day LECTURE of Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy). more

Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2016. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Druhú cenu získal RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme.

Jubileum prof. Ing. Karla KUDELU, DrSc.


Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. sa narodil 5.9.1946 v Ostrave.Vysokoškolské štúdium v odbore fyzikálna elektronika ukončil v r. 1969 na Fakulte jadrovej a fyzikálno-inžinierskej ČVUT v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore Jadrová fyzika získal v r. 1977 (Košice, PF UPJŠ, „Vysypávanie častíc z radiačných pásov merané na nízkoorbitálnych družiciach“ ) a v roku 1991 obhájil doktorskú dizertačnú prácu v odbore Jadrová a subjadrová fyzika (Bratislava, MFF UK, „Dynamika častíc v nehomogénnych magnetických poliach v kozme“ ). V roku 1994 bol na Univerzite Komenského vymenovaný za docenta v odbore jadrová fyzika (habilitácia na MFF UK Bratislava) a v r. 2005 za profesora v odbore Fyzika (inaugurácia na PF UPJŠ). Od r. 1971 doteraz pôsobí na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, v rokoch 1980-2011 bol vedúcim Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF. viacAkcie


2017-05-04


PRECHOD SUPRAVODIČ-IZOLANT V TENKÝCH FILMOCH MoC


2017-05-11


SPINOVÁ A KVÁZIČASTICOVÁ DYNAMIKA V SUPRATEKUTOM 3HE-B V LIMITE T→0Meno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved