Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ  v Košiciach
KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Zameranie Ústavu fyzikálnych vied


Obrazok

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Aktuality


Týždeň vedy a techniky na Slovensku


Centrum vedecko-technických informácií SR v roku 2016 vyhlasuje fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. viac

prof. Aatto Laaksonen and Francesca Mocci


Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to a lecture about KINETIC MONTE CARLO Given by invited speaker prof. Aatto Laaksonen (Stockholm University, Sweden) more
Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University A general information’s session about Opportunities for Erasmus+ stages in Cagliari University for UPJŠ master and PhD students Given by invited speaker Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy) more

Introduction to NMR spectroscopy - Francesca Mocci


The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to the two-day LECTURE of Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy). more

Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2016. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Druhú cenu získal RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme.

Jubileum prof. Ing. Karla KUDELU, DrSc.


Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. sa narodil 5.9.1946 v Ostrave.Vysokoškolské štúdium v odbore fyzikálna elektronika ukončil v r. 1969 na Fakulte jadrovej a fyzikálno-inžinierskej ČVUT v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore Jadrová fyzika získal v r. 1977 (Košice, PF UPJŠ, „Vysypávanie častíc z radiačných pásov merané na nízkoorbitálnych družiciach“ ) a v roku 1991 obhájil doktorskú dizertačnú prácu v odbore Jadrová a subjadrová fyzika (Bratislava, MFF UK, „Dynamika častíc v nehomogénnych magnetických poliach v kozme“ ). V roku 1994 bol na Univerzite Komenského vymenovaný za docenta v odbore jadrová fyzika (habilitácia na MFF UK Bratislava) a v r. 2005 za profesora v odbore Fyzika (inaugurácia na PF UPJŠ). Od r. 1971 doteraz pôsobí na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, v rokoch 1980-2011 bol vedúcim Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF. viac

Nanotechnológie vo výučbe fyziky na strednej škole


Pozývam vás na stretnutie Klubu učiteľov fyziky stredných škôl s nasledovným programom:

Termín a čas: Utorok, 7.6.2016, 13.30 -16:00
Miesto: ODF ÚFV PFUPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9

Téma a lektori: Nanotechnológie vo výučbe fyziky na strednej škole,
Mgr. Lucie Kolářová - Kat. exp. fyziky PF UP Olomouc,
Ing. Zuzana Tkáčová - Gym. sv.E.Steinovej, Košice

Program:
Úvod do nanotechnológií a možnosti zaradenia problematiky do výučby fyziky na strednej škole
Praktické ukážky aktivít pre žiakov, pracovné listy a študijné materiály
Diskusia

Svoju účasť potvrďte krátkym mailom (marian.kires@upjs.sk), aby sme pripravili potrebný počet pomôcok a tlačených materiálov pre zúčastnených.
(Oznámenie).

7. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike - výsledky


7. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike sa konala 23. - 24. mája 2016 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Prahe.

Výsledková listina: https://indico.fjfi.cvut.cz/event/61/page/5. Dvaja študenti z PF UPJŠ sa umiestnili na 1. miestach v sekciách:

Sekcia: Biofyzika a fyzika molekulárních systémů/Obecná fyzika a didaktika fyziky
1. miesto: Katarína Želonková

Sekcia: Fyzika Země a Vesmíru
1. miesto: Miroslav Fedurco

Oceneným srdečne blahoželáme!

Dlhodobá prax pre študentov


Možnosť dlhodobej praxe (6-8 týždňov) v SÚJV Dubna (Rusko): http://students.jinr.ru/en a trojtýždňovej praxe v SÚJV Dubna (Rusko): http://newuc.jinr.ru/events.asp?id=59&act=start

PhD. ŠTÚDIUM: NOVÉ TÉMY


Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie: 1. 6. 2016
V prípade záujmu neváhajte kontaktovať školiteľa témy. Bežná dĺžka PhD. štúdia fyziky 48 mesiacov.
Poznámka: Študenti s trvalým pobytom v EÚ majú nárok na nasledujúce štipendiá:
Pred dizertačnou skúškou: 545.50€/mesiac
Po dizertačnej skúške: 636.00€/mesiac
Štipendium je oslobodené od dane.

Anotácie tém:

Festival Fyziky 2016 - Tvorivý učiteľ fyziky IX

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie. (Oznámenie)

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje “Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016“. (Pravidlá a podmienky)

CENA CRYTUR - Nejlepší diplomová práce v materiálových vědách 2015/2016

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. (Plagát, Pravidlá a podmienky)

Zamestnanec ÚFV PF UPJŠ menovaný za člena Komisie pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler vymenoval začiatkom januára 2016 členov Komisie pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT. Za člena uvedenej komisie bol vymenovaný aj doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, vzhľadom na jeho pôsobenie ako zástupcu Slovenskej republiky v konzorciu užívateľov biologickej infraštruktúry XBI Európskeho röntgenového laserového zariadenia na báze voľných elektrónov XFEL.(menovací dekrét)

Srdečne blahoželáme!

Člen Users’ Committee for the National High Magnetic Field Laboratory

Erik Čižmár je zvolený za člena Users’ Committee for the National High Magnetic Field Laboratory (Národné laboratórium vysokých magnetických polí, NHMFL) v USA, sekcia Elektrónová magnetická rezonancia, na obdobie 2016-2018. NHMFL poskytuje svoju infraštruktúru zameranú na výskum v extrémne vysokých magnetických poliach externým užívateľom v troch lokalitách: Florida State University, Tallahassee, Fl., University of Florida, Gainesville, Fl. a Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM. Users’ Committee je poradný výbor riaditeľa NHMFL, ktorý na základe podnetov a publikovaných výsledkov užívateľov podáva odporúčania ohľadom rozvoja infraštruktúry a vývoja nových experimentálnych metodík v NHMFL, podieľa sa taktiež na hodnotení žiadostí užívateľov o poskytnutie meracej infraštruktúry.

Dva vedecké tímy na PF UPJŠ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, zverejnila dňa 16. júna 2015 výsledky vyhodnotenia návrhov špičkových vedeckých tímov v rámci pilotného projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“.
Akreditačnej komisii bolo v septembri 2014 na základe výzvy predložených na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách. O zaradení medzi špičkové tímy nerozhodoval počet publikácií, ale výlučne vybrané práce s výrazným medzinárodným významom. Hodnotené boli aj mimoriadne výkony významné v medzinárodnom kontexte (napr. významné knižné diela, prezentácie v zahraničí, medzinárodné a národné patenty atď.)
Na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach boli z celkovo 2 podaných návrhov akceptovaný jeden špičkový tím:
  1. Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA)

    Vedúci špičkového tímu: prof. Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
    Zloženie špičkového tímu: prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc., RNDr. Erik Čižmár, PhD., Mgr. Vladimír Komanický, PhD., Mgr. Tomáš Samuely, PhD., RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.Akcie


2016-06-14


Predstavenie projektu dizertačnej práce


2016-06-06


Záverečné stretnutie účastníkov dištančného kurzu "Masterclasses - okná do modernej fyziky"Meno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved