KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

SeeVogh - archiv záznamov


Pomocou SeeVogh Player si možte záznam pozriet online. Stačí kliknúť na ikonu SeeVogh Player pri konkrétnom zázname.


24.11.2015 Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole   PaedDr. Klára Velmovská, PhD., PaedDr. Monika Vanyová, PhD.

link
30.9.2015 Tajomstvo energie   Michael Londesborougha

link
30.9.2015 Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: Úžasná chémia boranov!   Michael Londesborougha

link
30.9.2015 Globálna zmeny klímy   Mgr. Alexander Ač, PhD.

link
30.9.2015 Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie   doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, CSc.

link
28.5.2015 Otvorenie   Gabriel Semanišin (dekan PF UPJŠ), Zuzana Ješková (ÚFV PF UPJŠ)

link
28.5.2015 Slovensko v CERN-e   K. Šafařík (CERN)

link
28.5.2015 K čomu potrebujeme Higgsov bozón?   P. Stríženec (ÚEF SAV)

link
28.5.2015 K počiatkom Vesmíru: cesta tam a späť   I. Králik (ÚEF SAV)

link
28.5.2015 Ako sa riadia obrie experimenty v CERN-e   P. Chochula (CERN), J. Jadlovský (FEI TUKE)

link
28.5.2015 Cesta do CERN-u cez počítač   V. Bahýl (CERN), M. Vaľa (ÚEF SAV)

link
28.5.2015 Elektronika v experimentoch a úloha inžinierov v CERN-e   P. Lichard (CERN), J. Bán (ÚEF SAV)

link
28.5.2015 Študenti a CERN   Z. Ješková (ÚFV PF UPJŠ), J. Vrláková (ÚFV PF UPJŠ)

link
28.5.2015 Diskusia   Vedci

link
20.5.2015 Digitálne technológie pre podporu vyučovania prírodovedy na 1. stupni základných škôl   Dr. Ewa Kedzierska

link
26.3.2015 Študijný pobyt CMA Amsterdam   Mgr. Katarína Krišková, Mgr. Brigita Balogová

link
24.3.2015 Masterclasses - Úvod   Adela Kravčáková

link
24.3.2015 Masterclasses - Pohľad do mikrosveta   Júlia Hlaváčová

link
24.3.2015 Masterclasses - Ako sme hľadali kvarkovo-gluónovú plazmu   Ivan Králik

link
24.3.2015 Masterclasses - Metodický úvod k praktickému cvičeniu   Igor Parnahaj

link
3.2.2015 Perception and Implementation of Inquiry Teaching with Technology: Difference between Dutch and Vietnamese teachers   Trinh-Ba Tran

link
15.1.2015 Hands on science. Actively approaching science education?   prof. Manuel Filipe P.C.M. Costa

link
5.12.2014 Sociálne siete vs. Základné ľudské práva a slobody   RNDr. JUDr. Pavol Sokol

link
25.11.2014 Liquid crystals, our everyday friends   prof. Dr. Mojca Čepič

link
11.11.2014 Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky   prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.

link
22.05.2014 Digitálne technológie pre podporu aktívneho prírodovedného bádania   prof. Ton Ellermeijer

link
21.05.2014 New trends in science education and the role of ICT   prof. Ton Ellermeijer

link
14.05.2014 Centrum Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ - cesta k prosperite alebo dobrodružstvo?   Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

link
14.05.2014 Centrum Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ - cesta k prosperite alebo dobrodružstvo? - Diskusia   Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

link
12.05.2014 Developing creativity and critical thinking with hands-on experimental activities   Assoc.prof. Alexander Kazachkov

link
26.03.2014 Učíme ve škole 21. století   Renata Holubová

link
11.03.2014 What happens next (Čo sa stane ak)?   Dr. David Featonby

link
13.11.2013 Čo je Bitcoin?   Pavol Lupták

link
13.11.2013 Právne aspekty bitcoinu   RNDr. JUDr. Pavol Sokol

link
27.06.2013 Completing John Wheeler's Vision: Undergraduate General Relativity   Edwin F. Taylor

link
19.03.2013 Masterclasses - Úvodný príhovor   doc. RNDr. Gabriel Semanišin PhD.

link
19.03.2013 Masterclasses - Úvodný príhovor   Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher DrSc.

link
19.03.2013 Masterclasses - Kvarkovo - Gluónová plazma   Mgr. Zuzana Fecková

link
19.03.2013 Masterclasses - Kozmická fyzika   Mgr. Igor Parnahaj

link
19.03.2013 Masterclasses - Pohľad do mikrosveta   Júlia Hlaváčová

link
19.03.2013 Masterclasses - Pohľad do mikrosveta   Júlia Hlaváčová

link
19.03.2013 Masterclasses - Metodický úvod do merania   Barbora Petrušková

link
13.02.2013 Alumni Space   Alumni Space

link
07.11.2012 Využitie ekologických, fyziologických a chemických prístupov v biomonitoringu znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov   prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.

link
07.11.2012 Úloha mikroorganizmov v ekosystéme - od ekológie ku environmentálnym biotechnológiám   doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD.

link
10.10.2012 Znamenali CEXy kvalitatívny posun vedy na Slovensku či na fakulte?   prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

link
10.10.2012 Sú CEXy slepou uličkou, alebo majú nádej splniť ciele, kvôli ktorým vznikli?   Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

link
10.10.2012 Potrebujeme inštitucionalizáciu CEXov na fakulte a na univerzite?   prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.

link
10.10.2012 Je Slovensko jedným veľkým centrom excelentnosti   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

link
30.3.2012 IPED 2012 - Inovácie a Prax v Edukácii Digitálnych kompetencií 2012   RNDr. František Franko, PhD.

link
28.3.2012 Počítačová simulácia XFEL experimentu CDI   Doc. RNDr. J. Uličný, PhD.

link
28.3.2012 X-ray Free Electron Laser v Hamburgu (XFEL) – riadenie spoločnosti, stav výstavby a nové príležitosti pre smerovanie výskumu vedeckých skupín.   Prof. RNDr. P. Sovák, CSc. a Ing. K. Saksl, DrSc.

link
22.3.2012 ODF Seminár   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
19.3.2012 Science on Stage - Badateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
19.3.2012 Science on Stage - Badateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
15.3.2012 Masterclasses - Pohľad do mikrosveta   Júlia Hlaváčová

link
15.3.2012 Masterclasses - Pohľad do mikrosveta (diskusia)   Júlia Hlaváčová

link
15.3.2012 Masterclasses   Ivan Králik

link
15.3.2012 Masterclasses - Metodický vstup do merania   Zuzana Fecková

link
6.3.2012 Science on Stage   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
5.3.2012 Learnig to Teach in Physics in the UK   David Featonby

link
29.2.2012 Security vs. Usability   Dr. Kate Dingley

link
15.2.2012 Projekt Establish 4. stretnutie   Zuzana Ješková

link
9.2.2012 Štúdium atomárnych a molekulárnych procesov na makroskopických a  nanoštruktúrovaných rozhraniach modernými fyzikálnymi metódami   Vladimír Komanický

link
8.12.2011 IT and modern education   Panebrattsev Yu. A.

link
8.12.2011 Science on Stage   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
7.12.2011 Geografi cké informačné systémy (GIS) – nástroj,technológia a veda. Interdisciplinárny koncept pre analýzu priestorových informácií   Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

link
7.12.2011 Informácie – odkiaľ ste sa vzali?!   Mgr. Alexander Szabari, PhD.

link
7.12.2011 Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou GIS   RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

link
5.12.2011 Covert Channels in Network protocols   Marián Novotný

link
30.11.2011 Establish   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
30.11.2011 Establish   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
24.11.2011 Štúdium deformácie kovových skiel pomocou vysoko energetickej uhlovo disperznej difrakcie   Štefan Michalik

link
16.11.2011 Science on Stage   doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
10.11.2011 BEYOND THE STANDARD MODEL   Alexander Gladyshev

link
09.11.2011 Od Sokrata k algebre 20. storočia   Prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.

link
09.11.2011 História použitia matematického aparátu vo fyzike. Niekoľko príkladov   Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.

link
20.10.2011 Zrážky ťažkých iónov a fázový diagram silných interakcií   Boris Tomášik

link
19.10.2011 V stopách chybyteľov   Ladislav Mikeš

link
12.10.2011 Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) v prírodných vedách (1. Prírodovedecká čajovňa)   doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

link
12.10.2011 NMR pri identifi kácii sekundárnych metabolitov rastlín (1. Prírodovedecká čajovňa)   prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.

link
12.10.2011 Stratégia hľadania štruktúry neznámej zlúčeniny pomocou NMR – príklad rastlinného metabolitu (1. Prírodovedecká čajovňa)   RNDr. Mária Vilková, PhD.

link
12.10.2011 1. Prírodovedecká čajovňa - diskusia   Diskutujuci

link
26.5.2011 Čo je nové na LHC   Marek Bombara

link
19.5.2011 Astronómia a astrofyzika   RNDr. Rudolf Gális PhD.

link
19.5.2011 Photodynamic Therapy (PDT)   RNDr. Veronika Huntošová, PhD.

link
19.5.2011 Hmota a vesmír   doc. RNDr. Jozef Urbán CSc.

link
14.4.2011 Cern   Mick Storr

link
23.3.2011 Masterclasses 2011   Dušan Bruncko

link
23.3.2011 Masterclasses 2011   Dušan Bruncko

link
23.3.2011 Masterclasses 2011   Sabina Lehocká

link
9.3.2011 Turnaj mladých fyzikov 1   Marián Kireš

link
9.3.2011 Turnaj mladých fyzikov 2   Marián Kireš

link
9.3.2011 Turnaj mladých fyzikov 3   Marián Kireš

link
9.3.2011 Turnaj mladých fyzikov 4   Marián Kireš

link
9.3.2011 Turnaj mladých fyzikov 5   Marián Kireš

link
9.3.2011 Turnaj mladých fyzikov 6   Marián Kireš

link
17.2.2011 Počítačové modelovanie apoptózy   Jozef Uličný

link
11.2.2011 Študijné pobyty učiteľov a študentov v CERNe   RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

link
11.2.2011 Svet elementárnych častíc   Doc. RNDr. Július Vanko, CSc.

link
11.2.2011 Rok 2010 na LHC   RNDr. Ivan Králik, CSc.

link
11.2.2011 Záver stretnutia   RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Ľudmila Onderová, PhD., RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
21.1.2011 Konzultácia s lektormi   Marián Kireš

link
16.11.2010 Hereditary Properties of Graph and Their Aplications   Gabriel Semanišin

link
13.11.2010 Bezpečnosť mobilných aplikácií (iPhone)   Juraj Bednár

link
13.11.2010 Increased security standard or paranoia?   Tomáš Zaťko

link
13.11.2010 Forenzná analýza IKT   Lukáš Hlavička

link
13.11.2010 Nethemba   Nethemba

link
13.11.2010 Virtualized Hackers   András Veres - Szentkirályi

link
11.11.2010 Seminár UFV   Karshenboim

link
10.11.2010 Context Information and User Profiling   Marek Kumpošt

link
8.11.2010 Scheduling of Independent Tasks Clairvoyance or Cooperation?   T. Plachetka

link
4.11.2010 Současné a budoucí aktivity ESA   Michal Václavík

link
3.11.2010 Extrémne programovanie   Ing. František Gyárfáš, PhD.

link
27.10.2010 Neurónové laboratórium s genetickým algoritmom pre nevidiacich   RNDr. Milan Hudec, PhD.

link
25.10.2010 Počítačové a sieťové forézne analýzy   Mgr. Ing. Ondrej Kreheľ

link
21.10.2010 Geometricky frustrovaný spinový model typu planárny rotátor s bilineárnou a bikvadratickou výmennou interakciou.   RNDr. Milan Žukovič, PhD.

link
20.10.2010 Praktická bezpečnosť okolo nás, webová bezpečnosť   Juraj Bednár

link
19.10.2010 Abelian groups: their role in the pathological behavior of braids and the downfall of democracy!   Brian A. Davey

link
13.10.2010 PSINF O binárnom vyhľadávaní   Ján Jerguš

link
13.10.2010 Free electron laser   Karl Saxl

link
29.9.2010 Bezpečnosť v Gride - certifikáty   Miroslav Dobrucký

link
23.9.2010 Nástroje e-learningu v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov   Marián Kireš

link
27.8.2010 Transportné systémy vo fotodynamickej terapii   Ľuboslava Buriánková

link
10.6.2010 Kosmonautika - prevazne nevazne   Halousek

link
10.6.2010 Samoorganizovany kriticky stav, lavinove Javy   seminar UFV Jozef Cernak

link
9.6.2010 Algoritmicke dobrodruzstva - lacna nepresnost vs. draha presnost   PSINF - Semanisin

link
5.6.2010 Probabilistic vs. Undeterministic Unary Automata   Geffert/Paola Blanchi

link
2.6.2010 Masterclasses   Masterclasses

link
2.6.2010 Masterclasses   Masterclasses

link
2.6.2010 Masterclasses   Masterclasses

link
2.6.2010 Masterclasses   Masterclasses

link
2.6.2010 Masterclasses   Masterclasses

link
2.6.2010 Masterclasses   Masterclasses

link
20.5.2010 Tajomstvá Kyptológie   PSINF Pysarčík

link
13.5.2010 Jadrové reakcie v SÚJV Dubna   Seminár ÚFV - Vokál

link
12.5.2010 Švenda - Bezpečnosť čipových kariet   bezadis - Švenda

link
10.5.2010 CaKS   CaKS

link
5.5.2010 Copy Protection   bezadis

link
3.5.2010 mvp meeting   mvp meeting

link
29.4.2010 Jazyky a Stroje    Mlynarcik

link
28.4.2010 Malware - Farebny svet v hrsti    Kosinar

link
30.3.2010 Synchrotrón 2   Saksl & Michalík

link
24.3.2010 BEZADIS Bezpecnost cipovych kariet   Lupták

link
18.3.2010 Seminár Ústavu Fyzikálnych vied   Murín

link
11.3.2010 Tomascikova   Tomaščíková

link
10.3.2010 BEZADIS Ako sa vyvijala a obohacovala informačná bezbečnosť   BEZADIS Vyskoč

link
4.3.2010 PSINF Krizovatky rozvrhy farbenia   PSINF Madaras

link
4.3.2010 Synchrotrón   Saksl & Michalík

link
3.3.2010 Masterclasses_uvod   Masterclasses

link
3.3.2010 Masterclasses LHC v Cerne   I.Králik

link
3.3.2010 Masterclasses Pohlad do Mikrosveta   Júlia Hlaváčová

link
3.3.2010 Masterclasses CERN   CERN

link
18.2.2010 Application of biophysical (optical and electrical) approaches to monitor in vivo signal transfer in living cells   Katarína Štroffekova

link
27.1.2010 Obhajoba dizertačnej práce   Gejza Lajoš

link
27.1.2010 Obhajoba dizertačnej práce   Peter Gbur

link
20.1.2010 CMS General Meeting   CMS General Meeting

link
19.1.2010 CMS PAG Meeting   CMS PAG Meeting

link
13.1.2010 CMS General Meeting   CMS General Meeting

link
16.12.2009 CMS General Meeting   CMS General Meeting

link
10.12.2009 Magnetické vlastnosti lisovaných práškových feromagnetických materiálov   Jan Fuzer

link
9.12.2009 Nadzvukové doménové steny   Rastislav Varga

link
9.12.2009 Parity vertex colourings of plane graphs with face constrains   Prof. Stanislav Jendrol'

link
2.12.2009 Bezadis - Kerberos V. (analýza a konfigurácia)   Peter Pisarčík

link
2.12.2009 CMS General Meeting   CMS General Meeting

link
26.11.2009 Metodický deň   Marián Kireš

link
26.11.2009 Metodický deň   Ľudmila Onderová

link
25.11.2009 CMS Wednesday Plenary   CMS Wednesday Plenary

link
19.11.2009 Produkcia mezónov v interakciách ľahkých jadier s protónmi   Jozef Urban

link
18.11.2009 Toky v sieťach a optimalizácia osadzovacieho automatu   Katarína Cechlárová

link
18.11.2009 CMS Wednesday Plenary   CMS Wednesday Plenary

link
13.11.2009 Metodický úvod   Bc.Michal Dančo

link
13.11.2009 Študentské a učiteľské návštevy CERNu   Zuzana Ješková

link
13.11.2009 Objav intermediárnych bozónov W± , Z0   Gabriela Martinská

link
13.11.2009 LHC, čo sa stalo a kedy začne urýchlovať   Karel Šafařík

link
12.11.2009 Shortest Paths   Prof. Gerard Tel

link
11.11.2009 Problem session, discussions, programming   Prof. Gerard Tel

link
11.11.2009 All CMS meeting   All CMS Meeting

link
11.11.2009 All CMS meeting   All CMS Meeting

link
10.11.2009 Problem session, discussions, programming   Prof. Gerard Tel

link
6.11.2009 Detector seminar   Marek Domaracky

link
5.11.2009 Amortization and the Union Find structure   Prof. Gerard Tel

link
5.11.2009 Přínosy účasti v kozmickém výskumu   Michal Václavík

link
4.11.2009 Greedy algorithms   Prof. Gerard Tel

link
4.11.2009 Reimanova Hypotéza. Alebo: Ako sa stať milionárom II...   Galina Jirásková

link
29.10.2009 Dynamic Programming 2   Prof. Gerard Tel

link
26.10.2009 Binary Search and Selection (Divide and Conquer)   Prof. Gerard Tel

link
15.10.2009 Stretnutie k úloham z olympiády v informatike alebo Návod na riešenie úloh   RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, RNDr. Ján Katrenič, Mgr. Ladislav Mikeš, Ján Jerguš

link
8.10.2009 Seminár Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky   Marek Bombara

link
23.9.2009 All CMS meeting   All CMS meeting

link
17.9.2009 Časovo a sprektrálne rozlíšená detekcia autofluorescencie živej bunky ako prostriedok pre analýzu oxidatívneho metabolického stavu   Dr. Alzbeta Chorvatova, PhD.

link
17.9.2009 Molekulové mechanizmy fotodynamickej terapie   Daniel Jancura

link
10.9.2009 Obhajoba práce   Zuzana Gibová

link
3.9.2009 BFKL Jets: search for Higgs boson and gravitation, Higgs boson decay into heavy quarks and heavy leptons: higher-order corrections   Victor Kim

link
3.9.2009 Composite superstring model for hadron amplitudes and a possibility of description of other fundamental interactions in this model   Viacheslav Kudryavtsev

link
3.9.2009 Exclusive Processes at Colliders   Antoni Szczurek

link
3.9.2009 Prompt photon and W/Z production in the k_T-factorization approach   Nikolay Zotov

link
2.9.2009 Higgs physics in ATLAS   Tomáš Davídek

link
2.9.2009 Recent Belle results on the Hadronic Decays of Tau Lepton   Hisaki Hayashii

link
2.9.2009 Open charm and beauty production   Gennady Lykasov

link
2.9.2009 Eta and eta' physics at MAMI   Marc Unverzagt

link
2.9.2009 QCD sum rules with nonlocal condensates and pion structure   Alexander Pimikov

link
2.9.2009 Mass difference of the charged and neutral rho mesons   Erik Bartoš

link
2.9.2009 Muon g-2 and pi to e+e- as a low energy tests of Standard Model   Alexander Dorokhov

link
2.9.2009 Remarkable suppression of the e+e-->pi+pi- contribution error into muon g-2   Andrej Liptaj

link
2.9.2009 Transition form factors of the pion in light-cone QCD sum rules with next-to-next-to-leading order contributions   Sergey Mikhaylov

link
2.9.2009 Pion form factor in QCD with nonlocal condensates and NNLO FAPT   Alexander Bakulev

link
2.9.2009 Non-Minimal Flavour Violation, Light Pseudoscalar Higgs and Evidence for SUSY in Bs??+?- Decays   Peter Maták

link
2.9.2009 Forward jet production in high energy factorisation at the LHC   Michal Deák

link
2.9.2009 Structure of the a_1-rho-pi vertex   Peter Lichard

link
2.9.2009 Lepton flavour violation in supersymmetric unified models   Tomáš Blažek

link
1.9.2009 Model independent pion charge form factor behaviour in space-like region   Stanislav Dubnička

link
1.9.2009 Dispersion techniques and unitarity in electromagnetic nucleon form factors   Mikhail Krivoruchenko

link
1.9.2009 Production of Charged Spin-Two Gauge Bosons   George Savvidy

link
31.8.2009 DVCS and vector mesons at HERA   Janusz Malka

link
31.8.2009 HERA results and their impact for LHC   Natasa Raicevic

link
31.8.2009 Physics with muon and hadron beams at COMPASS   Reiner Geyer

link
31.8.2009 Transversity Measurements at COMPASS   Christian Schill

link
31.8.2009 J/psi polarization at HERA versus k_t-factorization approach   Sergey Baranov

link
31.8.2009 Long-lived superparticles in the MSSM   Alexey Gladyshev

link
31.8.2009 The effective action and the triple Pomeron vertex   Martin Hentschinski

link
31.8.2009 The possibility of pion polarizabilities measurement at COMPASS   Alexey Guskov

link
31.8.2009 Measurement of the spin structure of the proton by COMPASS   Alexander Korzenev

link
31.8.2009 Studies of kaonic final states at COMPASS   Matthias Schott

link
31.8.2009 Spin physics in polarised Drell-Yan processes at COMPASS   Stefano Takekawa

link
31.8.2009 Longitudinal polarization of the $\Lambda$ and $\bar\Lambda$ hyperons in DIS at COMPASS   Ekaterina Perevalova

link
31.8.2009 Simulation study of phi and omega resonance production and detection in ALICE at LHC   Martin Vala

link
31.8.2009 pp2pp/STAR in the RHIC 2009 run   Kin Yip

link
31.8.2009 Pion pion interaction in Kaon decay   Sergio Giudici

link
30.8.2009 Production amplitudes in the multi-Regge kinematics in QCD and in N=4 SUSY   Lev Lipatov

link
30.8.2009 Resummation of small-x corrections to collinear factorisation in hard scattering   Roland Kirschner

link
30.8.2009 Very high energy behaviour of total Cross-sections and the Froissart Bound   Giulia Pancheri

link
30.8.2009 Factorisation in diffraction, on behalf of H1 nad ZEUS collaborations   Alice Valkarova

link
30.8.2009 Nuclear Suppression of Dileptons at Large-x_F   Jan Cepila

link
30.8.2009 Exclusive photoproduction at collider energies   Anna Cisek

link
30.8.2009 The Comparison of Different Ways of Particle-Jet Assosiation   Valery Schegelsky

link
30.8.2009 Femtoscopic search for the phase transition   Richard Lednický

link
30.8.2009 Effects of deformation in collisions of nuclei and hadrons   Peter Filip

link
30.8.2009 Nonlocal quark model and QCD phase transition   Andrey Razhabov

link
30.8.2009 Naturalness of Scalar Fields and Standard Model   Grigorii Pivovarov

link
30.8.2009 Unintegrated gluon distribution of a nucleus and photon-jet correlations   Wolfgang Schäfer

link
30.8.2009 Nonphotonic Electrons vs. Drell Yan   Gabriela Slipek

link
24.8.2009 Porada MVP matematika   RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
29.7.2009 CMS Planary meeting   CMS Planary meeting

link
29.7.2009 All CMS meeting   All CMS meeting

link
29.6.2009 EVO seminár   RNDr. Pavel Murín, CSc.

link
29.6.2009 Školenie svidník   RNDr. Marán Kireš, PhD.

link
17.6.2009 All CMS meeting   All CMS Meeting

link
11.6.2009 Algoritmicky neriešiteľné problémy   Prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

link
27.5.2009 All CMS meeting   All CMS Meeting

link
27.5.2009 All CMS meeting   All CMS Meeting

link
20.5.2009 All CMS meeting   All CMS Meeting

link
14.5.2009 Košický príspevok k výstavbe urýchľovacieho okruhu LHC v CERNe   Ing. Dušan Čáni

link
11.5.2009 Paradoxy   RNDr. Reginald Adrian Slavkovsky, PhD.

link
6.5.2009 Motivacia   RNDr. Marán Kireš, PhD.

link
16.4.2009 Symetrie a ich narušenia   Doc. RNDr. Martin Mojžiš, CSc.

link
1.4.2009 Úvod Masterclasses 2009   prof. RNDr. Andrej Bobák DrSc.

link
1.4.2009 Pohľad do mikrosveta   Júlia Hlaváčová

link
1.4.2009 Čo môže časticová fyzika povedať o prvých mikrosekundách vývoja Vesmíru   Ladislav Šándor

link
1.4.2009 Urýchľovací komplex LHC v CERNe   Eduard Kladiva

link
1.4.2009 Určenie konštanty silnej interakcie ?s    Bc. Zuzana Harmanová

link
1.4.2009 Masterclasses 2009   Cern

link
26.3.2009 Distributed Object Systems 10   drs. Piet van Oostrum

link
25.3.2009 Distributed Object Systems 9   drs. Piet van Oostrum

link
23.3.2009 Výučba magnetizmu na zakladných školách a gymnáziách   RNDr. Marián Kireš, PhD.

link
23.3.2009 Univerzálnosť magnetizmu - Všetko je magnetické aj vákuum   prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.

link
19.3.2009 Distributed Object Systems 8   drs. Piet van Oostrum

link
19.3.2009 Popoludnia s informatikou   Jozef Ondáš

link
18.3.2009 Distributed Object Systems 7   drs. Piet van Oostrum

link
18.3.2009 Nekritické používanie štatistiky   RNDr. Martina Hančová PhD.

link
18.3.2009 Voda, ľad, para ako rôzne skupenstvá molekuly H2O   RNDr. Jozef Strečka, PhD.

link
18.3.2009 Ako nájsť používateľom to, čo chcú   RNDr. Róbert Novotný

link
18.3.2009 X-ray Free Electron Laser príležitosť pre integráciu výskumu nielen na UPJŠ ale i v SR   doc. RNDr. Pavol SOVÁK, CSc.

link
17.3.2009 Nadzvukové doménové steny   RNDr. Rastislav Varga PhD.

link
12.3.2009 Distributed Object Systems 6   drs. Piet van Oostrum

link
10.3.2009 Scaling Features in High Energy Hadron & Nucleus Collisions   Ivan Zborovský

link
10.3.2009 Distributed Object Systems 5   drs. Piet van Oostrum

link
9.3.2009 Short Introduction to Modern Cosmology   Michal Šumbera

link
9.3.2009 Simple Cosmological Models   Michal Šumbera

link
5.3.2009 Distributed Object Systems 4   drs. Piet van Oostrum

link
4.3.2009 Distributed Object Systems 3   drs. Piet van Oostrum

link
4.3.2009 Distributed Object Systems 3   drs. Piet van Oostrum

link
4.3.2009 Zatrieďovanie pomocou náhodného lesa   Marian Grendár

link
27.2.2009 An introduction to variation   Prof. Nicolas Ballier

link
26.2.2009 Distributed Object Systems 2   drs. Piet van Oostrum

link
26.2.2009 An introduction to corpus linguistics in English phonology   Prof. Nicolas Ballier

link
25.2.2009 Distributed Object Systems 1   drs. Piet van Oostrum

link
25.2.2009 An introduction to suprasegmentals   Prof. Nicolas Ballier

link
23.2.2009 English phonetics and phonology : an across-the-board presentation   Prof. Nicolas Ballier

link
17.2.2009 Porada na ministerstve (elektronicky podpis)   Ministerstvo

link
11.2.2009 All CMS meeting   Harvey Newman

link
30.1.2009 Metodický deň   Marián Kireš

link
28.1.2009 Pozorovateľné veličiny počítané v hydrodynamike   Boris Tomášik

link
28.1.2009 Event-by-event fluktuácie v zrážkach ťazkých iónov   Ivan Melo

link
27.1.2009 Tok a veľkost fireballu    Boris Tomášik

link
27.1.2009 Hydrodynamický popis ultrarelativistických jadrových zrážok   Boris Tomášik

link
21.1.2009 Fuzzy recommender system UPRE   Tomáš Horváth

link
15.12.2008 PhD defence procedure in University of Groningen, The Nederlands   Eva Havlíková, Zuzana Škodová

link
27.11.2008 P=NP ? alebo Ako sa stať milionárom.    RNDr. Galina Jirásková, CSc.

link
26.11.2008 Ontológie a ich využitie v projektoch TU Košice   Ján Hreňo

link
30.10.2008 Synchrotrónne žiarenie   Bohdan Růžička

link
15.10.2008 Stretnutie k úloham z olympiády v informatike    Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, Mgr. Ján Katrenič, Ján Jerguš

link
3.10.2008 Slovak Teachers Programme   Zuzana Ješková

link
3.10.2008 Slovak Teachers Programme   Zuzana Ješková

link
11.9.2008 ICETA2008   Iceta

link
11.9.2008 ICETA2008_1   Iceta

link
11.9.2008 ICETA2008_2   Iceta

link
11.9.2008 ICETA2008_3   Iceta

link
11.9.2008 ICETA2008_minister   Iceta

link
10.9.2008 CERN Beam day 1   CERN Beam day

link
10.9.2008 CERN Beam day 2   CERN Beam day

link
9.7.2008 Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania na gymnáziu   Eva Čukanová

link
9.7.2008 Príprava nadaných žiakov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády   Ivan Duľa

link
9.7.2008 Popularizacia fyziky metodou komplementarnych podujati   František Franko

link
20.6.2008 Ukážky interaktívnzch aktivít pre rozvoj kompetencií žiaka   RNDr. Jozef Hanč PhD.

link
20.6.2008 ODF FMFI UK   Marián Kireš

link
19.6.2008 Čo dokážu modely neurónových sietí   Gabriela Andrejková

link
11.6.2008 GLAST_Launch   GLAST_Launch

link
22.5.2008 Výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja   APVV

link
22.5.2008 H1_po_20_rok   H1_po_20_rok

link
21.5.2008 CMS ALL   CMS ALL

link
21.5.2008 Sonoluminiscencia   Ivan Hamráček

link
24.4.2008 Čo sa skrýva za ćervenou vlnovkou   PSINF

link
2.4.2008 The Arc Grid middleware: Projects and Achievements   Jozef Černák

link
2.4.2008 Optimalizácia paralelných algoritmov   I. Hanuliak

link
19.3.2008 Hmotnosť v teórii relativity   Karol Šafárik

link
13.3.2008 Turingové stroje   Stanislav Krajčí

link
11.3.2008 CERN: European Laboratory for Particle Physics   Kate Brashaw & Kate Shaw

link
11.3.2008 Základné stavebné bloky hmoty   Hlaváčová

link
11.3.2008 Slovensko v Európskom laboratóriu pre časticovú fyzku CERN   Šándor

link
11.3.2008 Metodická príprava na cvičenia DELPHI   Jana Vrláková

link
10.3.2008 Early Physics at LHC   Ludwik Dobrzynski

link
18.12.2007 Shock wawe therapy in peripheral nerve repair   Gabriel Halat

link
13.12.2007 Experimentálne štúdium sonoluminiscencie   Ivan Hamráček

link
13.12.2007 Kódovanie a prenos dát   prof. Lev Bukovský

link
4.12.2007 Electronics in high Energy Physics   ban

link
3.12.2007 Triggering   ban

link
27.11.2007 ban   ban

link
26.11.2007 Introduction to Electronics for High Energy Physics   ban

link
16.11.2007 Hertzel   Hertzel

link
22.11.2007 Movies of the Nanoworld   Wangner

link
21.11.2007 Operation Amplifiers   ban

link
20.11.2007 Electronical Circuits   ban

link
15.11.2007 Načo je informatika v Biológii   Doc. RNDr. Jozef Uličný CSc.

link
25.10.2007 Prekladacie stroje   PSINF2

link
25.10.2007 Prekladacie stroje   PSINF

link


Akcie


2017-02-23


DYNAMIKA DOMÉNOVEJ STENY A SKYRMIÓNOV V TENKÝCH MAGNETICKÝCH VRSTVÁCH


2017-03-09


FÁZOVÉ PRECHODY VO FRUSTROVANÝCH ISINGOVSKÝCH SYSTÉMOCHMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved