Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ  v Košiciach
KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Zameranie Ústavu fyzikálnych vied


Obrazok

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Aktuality


Prírodovedecká čajovňa: Kvantové technológie a kvantové počítanie


28. októbra 2020 sa uskutočnila 28. Prírodovedecká čajovňa, z dôvodu pandémie koronavírusu tentoraz virtuálnym spôsobom.
Mgr. Tomáš Samuely, PhD. a RNDr. Martin Gmitra, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied objasnili fyzikálne fenomény a procesy, skúmané v rámci výskumných programov Ústavu, považované za perspektívne spôsoby dosiahnutia mnohoqubitového robustného kvantového počítača ale aj priblížili zapojenie nášho ústavu a Ústavu informatiky do celoslovenských aj medzinárodných iniciatív a združení na Kvantové počítanie. Čajovňa prebehla za živej účasti kolegov z viacerých ústavov a študentov prostredníctvom BBB videokonferenčného systému.

Výskumníci z Ústavu fyzikálnych vied sa zapojili do siete globálneho ekosystému QWorld


Výskumníci z Ústavu fyzikálnych vied a Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach vytvorili v spolupráci s Centrom pre výskum kvantovej informácie SAV v Bratislave operačnú skupinu QSlovakia. Tá sa po splnení podmienok stala v poradí siedmym členom kanálu QCousins, ktorý je súčasťou globálneho ekosystému QWorld. Cieľom QWorld je popularizovať kvantové technológie a kvantové počítanie a zapojiť do tohto ekosystému ďalšie komunity po celom svete. QSlovakia nadväzuje na aktivity národnej platformy QUTE.sk.

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2019


Riaditeľ ÚFV PF UPJŠ vyhlasuje pre pracovníkov ÚFV súťaž o najlepšiu vedeckú prácu publikovanú v roku 2019.

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže:
 1. Každý zamestnanec alebo doktorand ÚFV môže prihlásiť najviac jednu prácu v čase od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 na sekretariáte ÚFV.
 2. Uchádzač podá prihlášku elektronicky a v prihláške uvedie podiel príspevku na publikácii každého spoluautora publikácie. Súčasťou prihlášky je aj jeden exemplár publikácie. Dokumenty zašle emailom na sekretariát ÚFV: ufv@upjs.sk a v hlavičke mailu uvedie sutaz 2019.
 3. Prihlásená publikácia musí mať v dátume publikovania uvedený rok 2019 (ide o rok uvádzaný pri registrácii v databázach). V prípade, že to tak nie je, bude príslušná publikácia zo súťaže vyradená.
 4. Na vyhodnotenie súťaže vymenuje riaditeľ ÚFV minimálne trojčlennú komisiu.
 5. Z prihlásených publikácií komisia vyberie troch finalistov súťaže. Najdôležitejšie kritériá pre výber finalistov sú: impakt faktor časopisu, podiel autora (autorov) z ÚFV na publikácii, rozsah publikácie a prípadné ohlasy (citácie).
 6. Finalisti budú následne vyzvaní prezentovať krátku prednášku v celkovom trvaní do 15 min. akademickej obci ÚFV, ktorej účelom je objasniť najdôležitejšie výsledky a podiel pracovníka(ov) ÚFV na prihlásenej publikácii.
 7. Termín prezentácie akademickej obci ÚFV bude stanovený v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom emailu.
 8. Ocenenie bude pozostávať z diplomu a finančnej odmeny. Ocenené budú najviac tri publikácie finančnou odmenou vo výške:
  - 1. miesto: 1500,- EUR
  - 2. miesto: 1000,- EUR
  - 3. miesto: 500,- EUR
 9. Komisia má právo niektorú z cien nenavrhnúť a riaditeľ ÚFV cenu(y) neudeliť.
 10. Po krátkom prerušení akademickej obce ÚFV (cca. 5-10 min.) na vyhodnotenie príspevkov finalistov, komisia navrhne a riaditeľ vyhlási cenu(y) riaditeľa ÚFV za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2019.
 11. Podmienky súťaže a jej výsledky budú uverejnené na webovom sídle ÚFV.

Spôsob prípravy magnetických kompozitov s polymérnym elektroizolačným spojivom


Patent s názvom: Spôsob prípravy magnetických kompozitov s polymérnym elektroizolačným spojivom.

Číslo patentovej listiny patentu: 288667
Dátum vydania patentovej listiny: 23.5.2019

Pôvodcovia patentu:

Kolegovia na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach:
Ing. Radovan Bureš, CSc.
RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.
Ing. Mária Fáberová

a za Ústav fyzikálnych vied:
prof. RNDr, Peter Kollár, DrSc. a doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.

Ústav fyzikálnych vied na 478. mieste vo svete podľa US News and World Reports


Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa umiestnil v známom celosvetovom rebríčku univerzít každoročne publikovanom US News and World report v oblasti vzdelávania vo fyzike na 478. mieste na svete, čím potvrdil svoje zaradenie medzi uznávané vzdelávacie inštitúcie nielen v slovenskom ale aj európskom a celosvetovom kontexte.
Spolu s Univerzitou Komenského (144. pozícia) sú tieto dve inštitúcie jediní slovenskí reprezentanti reportu v oblasti fyziky a významne prispievajú k umiestneniu materských univerzít ako celok (UPJŠ Košice 934. miesto, UK 533. miesto).
K tomuto úspechu Ústavu významne prispieva široká medzinárodná spolupráca ústavu, kde ústav zastáva v svetovom rebríčku 184. miesto a má vysoké regionálne renomé (177. miesto vo svete).
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-pavol-jozef-safarik-kosice-528995

US News and World report prehľad univerzít je vysoko rešpektovaný report ktorý je aktualizovaný každý rok v takomto čase a je určený najmä budúcimi vysokoškolákom a ich rodičom v USA ako pomôcka pre rozhodovanie sa pri voľbe univerzity.

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády na ÚFV


Dejiskom 59.ročníka Fyzikálnej olympiády na národnej úrovni sa od štvrtka 12. apríla do nedele 15. apríla 2018 stane Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, kde 13.4. účastníkov olympiády osobne privíta pán riaditeľ Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Podrobný program podujatia je na tomto odkaze .

Okrem súťažnej experimentálnej úlohy, ktorá bude realizovaná v laboratóriach základného fyzikálneho praktika ÚFV, je pre mladé talenty fyziky pripravená aj vedecko-popularizačná exkurzia do výskumných laboratórií ÚFV na Katedre biofyziky a Katedre fyziky kondenzovaných látok.

Organizačne zabezpečuje podujatie propagačná skupina ÚFV. Hlavný zodpovedným organizátorom je doc. Hanč z Oddelenia didaktiky fyziky, ktorý je aj predsedom krajskej komisie FO. Program exkurzie zabezpečia doc. Štroffeková (KB) a Dr. Tarasenko (KFKL).

Práce členov odbornej súťažnej poroty sa zhostia aj doc. Kireš, Dr. Štrauch (obaja z ODF) a Dr. Lučivjanský z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky.

PhD. ŠTÚDIUM: NOVÉ TÉMY


Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie: 31.5.2018
V prípade záujmu neváhajte kontaktovať školiteľa témy. Bežná dĺžka PhD. štúdia fyziky 48 mesiacov.
Poznámka: Študenti s trvalým pobytom v EÚ majú nárok na nasledujúce štipendiá:
Pred dizertačnou skúškou: 595.00€/mesiac
Po dizertačnej skúške: 693.50€/mesiac
Štipendium je oslobodené od dane.

Anotácie tém:

Úspech študenta gymnázia na medzinárodnej súťaži pre mladých vedcov je aj úspechom školiteľov z Ústavu fyzikálnych vied


V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi.
Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii. Študent 5. ročníka Miroslav Kurka z Gymnázia Trebišovská v Košiciach vypracoval projekt pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD. a RNDr. Samuela Dobáka, pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, na tému:
Dynamic magnetization behavior in soft magnetic alloys of different structure.
Za tento projekt získal špeciálnu cenu, plne hradený týždňový pobyt v Institute Laue-Langevin (ILL) v Grenobli, Francúzsko.
Viac informácií na https://eucys2017.eu/


NAP 2017 - najlepší prezentovaný poster


Doktorand ÚFV PF UPJŠ Mgr. Oleg Shylenko získal cenu za najlepší prezentovaný poster, na konferencii NAP 2017: 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties '2017, Zatoka, ktorá sa venovala najnovším trendom v nanotechnológiách, výrobe nanomateriálov a nanočastíc, skúmaniu ich vlastností ako aj aplikáciám týchto systémov v Hi-Tech priemysle, biológii, medicíne, chémii atď.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved