Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ  v Košiciach
KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Zameranie Ústavu fyzikálnych vied


Obrazok

Primárnymi aktivitami ústavu je výučba fyzikálnych disciplín študentov magisterského štúdia v odboroch učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii s fyzikou, jednoodborového štúdia fyziky a doktorandského štúdia a vedecko-výskumná činnost v oblasti magnetizmu, fyziky nízkych teplôt, jadrovej fyziky, biofyziky, teoretickej fyziky a teórie vyučovania fyziky.

Aktuality


Ústav fyzikálnych vied na 478. mieste vo svete podľa US News and World Reports


Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa umiestnil v známom celosvetovom rebríčku univerzít každoročne publikovanom US News and World report v oblasti vzdelávania vo fyzike na 478. mieste na svete, čím potvrdil svoje zaradenie medzi uznávané vzdelávacie inštitúcie nielen v slovenskom ale aj európskom a celosvetovom kontexte.
Spolu s Univerzitou Komenského (144. pozícia) sú tieto dve inštitúcie jediní slovenskí reprezentanti reportu v oblasti fyziky a významne prispievajú k umiestneniu materských univerzít ako celok (UPJŠ Košice 934. miesto, UK 533. miesto).
K tomuto úspechu Ústavu významne prispieva široká medzinárodná spolupráca ústavu, kde ústav zastáva v svetovom rebríčku 184. miesto a má vysoké regionálne renomé (177. miesto vo svete).
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-pavol-jozef-safarik-kosice-528995

US News and World report prehľad univerzít je vysoko rešpektovaný report ktorý je aktualizovaný každý rok v takomto čase a je určený najmä budúcimi vysokoškolákom a ich rodičom v USA ako pomôcka pre rozhodovanie sa pri voľbe univerzity.

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády na ÚFV


Dejiskom 59.ročníka Fyzikálnej olympiády na národnej úrovni sa od štvrtka 12. apríla do nedele 15. apríla 2018 stane Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, kde 13.4. účastníkov olympiády osobne privíta pán riaditeľ Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Podrobný program podujatia je na tomto odkaze .

Okrem súťažnej experimentálnej úlohy, ktorá bude realizovaná v laboratóriach základného fyzikálneho praktika ÚFV, je pre mladé talenty fyziky pripravená aj vedecko-popularizačná exkurzia do výskumných laboratórií ÚFV na Katedre biofyziky a Katedre fyziky kondenzovaných látok.

Organizačne zabezpečuje podujatie propagačná skupina ÚFV. Hlavný zodpovedným organizátorom je doc. Hanč z Oddelenia didaktiky fyziky, ktorý je aj predsedom krajskej komisie FO. Program exkurzie zabezpečia doc. Štroffeková (KB) a Dr. Tarasenko (KFKL).

Práce členov odbornej súťažnej poroty sa zhostia aj doc. Kireš, Dr. Štrauch (obaja z ODF) a Dr. Lučivjanský z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky.

PhD. ŠTÚDIUM: NOVÉ TÉMY


Uzávierka prihlášok na prijímacie konanie: 31.5.2018
V prípade záujmu neváhajte kontaktovať školiteľa témy. Bežná dĺžka PhD. štúdia fyziky 48 mesiacov.
Poznámka: Študenti s trvalým pobytom v EÚ majú nárok na nasledujúce štipendiá:
Pred dizertačnou skúškou: 595.00€/mesiac
Po dizertačnej skúške: 693.50€/mesiac
Štipendium je oslobodené od dane.

Anotácie tém:

Úspech študenta gymnázia na medzinárodnej súťaži pre mladých vedcov je aj úspechom školiteľov z Ústavu fyzikálnych vied


V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi.
Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii. Študent 5. ročníka Miroslav Kurka z Gymnázia Trebišovská v Košiciach vypracoval projekt pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD. a RNDr. Samuela Dobáka, pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, na tému:
Dynamic magnetization behavior in soft magnetic alloys of different structure.
Za tento projekt získal špeciálnu cenu, plne hradený týždňový pobyt v Institute Laue-Langevin (ILL) v Grenobli, Francúzsko.
Viac informácií na https://eucys2017.eu/


NAP 2017 - najlepší prezentovaný poster


Doktorand ÚFV PF UPJŠ Mgr. Oleg Shylenko získal cenu za najlepší prezentovaný poster, na konferencii NAP 2017: 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties '2017, Zatoka, ktorá sa venovala najnovším trendom v nanotechnológiách, výrobe nanomateriálov a nanočastíc, skúmaniu ich vlastností ako aj aplikáciám týchto systémov v Hi-Tech priemysle, biológii, medicíne, chémii atď.

Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2017. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Prvú cenu získal RNDr. Kornel Richter, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme. (pdf)

Pozvánka na stretnutie zamestnaneckej časti Akademickej obce

Pozývam Vás na stretnutie zamestnaneckej časti Akademickej obce ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 o 14:00 hod. v posluchárni P1. (Pozvánka)

CENA CRYTUR - Nejlepší diplomová práce v materiálových vědách 2016/2017

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. (Plagát, Pravidlá a podmienky)

Akreditačná komisia vlády Slovenskej republiky na svojom mimoriadnom 98. zasadnutí vymenovala za člena stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 9.1 fyzika prof. RNDr. Michala Jaščura, CSc.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Peter Plavčan vymenoval za člena Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc., na obdobie rokov 2016 – 2020.

Prof. Jaščurovi a prof. Feherovi v ich zodpovednej a náročnej práci želáme veľa tvorivých úspechov.

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.


Miesto konania: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, poslucháreň P1 - Park Angelinum 9
Dátum: štvrtok, 10. november 2016 - od 10:30 do 14:30

Pozvánka

Týždeň vedy a techniky na Slovensku


Centrum vedecko-technických informácií SR v roku 2016 vyhlasuje fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. viac

prof. Aatto Laaksonen and Francesca Mocci


Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to a lecture about KINETIC MONTE CARLO Given by invited speaker prof. Aatto Laaksonen (Stockholm University, Sweden) more
Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University A general information’s session about Opportunities for Erasmus+ stages in Cagliari University for UPJŠ master and PhD students Given by invited speaker Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy) more

Introduction to NMR spectroscopy - Francesca Mocci


The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to the two-day LECTURE of Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy). more

Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2016. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Druhú cenu získal RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme.

Jubileum prof. Ing. Karla KUDELU, DrSc.


Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. sa narodil 5.9.1946 v Ostrave.Vysokoškolské štúdium v odbore fyzikálna elektronika ukončil v r. 1969 na Fakulte jadrovej a fyzikálno-inžinierskej ČVUT v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore Jadrová fyzika získal v r. 1977 (Košice, PF UPJŠ, „Vysypávanie častíc z radiačných pásov merané na nízkoorbitálnych družiciach“ ) a v roku 1991 obhájil doktorskú dizertačnú prácu v odbore Jadrová a subjadrová fyzika (Bratislava, MFF UK, „Dynamika častíc v nehomogénnych magnetických poliach v kozme“ ). V roku 1994 bol na Univerzite Komenského vymenovaný za docenta v odbore jadrová fyzika (habilitácia na MFF UK Bratislava) a v r. 2005 za profesora v odbore Fyzika (inaugurácia na PF UPJŠ). Od r. 1971 doteraz pôsobí na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, v rokoch 1980-2011 bol vedúcim Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF. viacAkcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved