Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Vitajte na stránkach projektu Nebojte sa fyziky

Svet sa neustále mení a vzhľadom na trend, v ktorom sa mení nadobúdajú dôležitosť hlavne schopnosti komunikovať, získavať a hodnotiť informácie, vedieť sa rozhodovať a využiť naučené v iných podmienkach. Aby sme v žiakoch rozvíjali tieto kompetencie, ako to od nás požaduje aj prebiehajúca kurikulárna reforma, musí učiteľ hľadať a používať také metódy a prostriedky vyučovania, pri ktorých žiaci zamenia doterajšiu úlohu pasívneho poslucháča za úlohu bádateľa a budú získavať poznatky z veľkej časti vlastnými aktivitami. Pri aktívnom poznávaní sa totiž žiaci učia javy poznávať, formulovať a overovať hypotézy a v neposlednom rade získané poznatky aj obhajovať. Okrem už spomenutých prínosov tejto formy učenia, len vlastné skúsenosti z bádania môžu pomôcť žiakom pochopiť význam vedy a vedeckého bádania a nasmerovať ich budúcu osobnú kariéru týmto smerom. Uvedomujeme si, že len malé percento našich žiakov malo možnosť stretnúť sa s touto formou učenia už počas svojej školskej prípravy. Skúsenosti zo zahraničia, ako aj naše vlastné skúsenosti však potvrdzujú, že už žiaci základnej školy sú schopní získavať poznatky uplatňovaním učenia sa metódou objavov, teda vlastnou aktívnou činnosťou. Uplatňovanie aktívneho poznávania umožňuje učiteľovi postupne, cieľavedome a zámerne rozvíjať poznávacie procesy, intelektuálne aj manuálne zručnosti žiakov. Zároveň sa rozvíjajú pozorovacie schopnosti žiakov, ich schopnosť analyzovať, navrhovať a overovať postupy, formulovať zistenia či vyvodzovať závery. Správne organizované aktívne poznávanie zo strany učiteľa, prispieva k rozvíjaniu osobnosti žiakov, formuje napr. ich samostatnosť, rozhodnosť, presnosť a v neposlednom rade aj zodpovednosť. Nezanedbateľným prínosom tejto metódy je aj jej motivačné pôsobenie. Ak teda poskytneme žiakom prostredníctvom aktívneho poznávania možnosť realizovať vlastné objavy, samostatne nachádzať fyzikálne zdôvodnenia či vysvetlenia pozorovaných javov, postupne sa prestanú fyziky báť.
Náš projekt má byť pre Vás pomôckou aj inšpiráciou ako takéto postupy a aktivity zrealizovať. Budeme radi, ak s nami budete spolupracovať a podelíte sa s nami so svojimi skúsenosťami aj problémami.

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk