Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Ako sa zapojiť

Podmienky

Škola, ktorá sa prihlási do projektu absolvuje v priebehu školského roka aspoň tri z aktivít ponúkaných v projekte (prehľad ponúkaných aktivít s ich stručným popisom je v ponuke Pre učiteľov). Do projektu sa prihlasuje škola ako celok, teda všetkých aktivít sa nemusia zúčastniť tí istí žiaci, rovnako ich nemusí doprevádzať stále ten istý učiteľ. Podľa zváženia školy môžu niektoré aktivity žiaci realizovať aj v škole, je možnosť zapožičať potrebné pomôcky na vybrané aktivity. Po dohode, v jeden deň môžu realizovať dve rôzne aktivity dve rôzne triedy z tej istej školy. Jednou súčasťou aktivít môže byť aj exkurzia v laboratóriách PF UPJŠ alebo ÚEF SAV. Koncom školského roka (koniec mája resp. jún) sa uskutoční prehliadka prác žiakov zo škôl zapojených do projektu. Žiaci môžu prezentovať výsledky aktivít, ktoré zrealizovali v rámci projektu, ale aj iné svoje práce napr. prezentovať zaujímavé pokusy, vyrobené jednoduché pomôcky, pripravené prezentácie s fyzikálnou tematikou, kresby s fyzikálnou tematikou, výsledky projektov z fyziky, ktoré realizovali na škole a pod. Ak nemáte možnosť zúčastniť sa požadovaných troch aktivít, môžete sa prihlásiť aj len na niektorú z nich. V prípade záujmu zapojiť sa do projektu alebo absolvovať niektorú z ponúkaných aktivít, vyplňte pripojený prihlasovací formulár. Termín realizácie aktivity je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu, vzhľadom na ďalšie povinnosti lektorov zabezpečujúcich aktivity, alebo na t.č.: 055/2346146 u RNDr. Ľ. Onderovej, PhD. alebo mailom: ludmila.onderova@upjs.sk.

Prihlasovací formulár

Škola: *
Adresa školy: *
Učiteľ(lia) zapojený(í) do projektu: *

Kontakt – emailová adresa: *
Mám záujem o aktivity:(vyberte zo zoznamu uvedeného v časti Pre učiteľov) *

Predpokladaný počet zapojených žiakov: *

* Povinné údaje
Poznámka: Do jedného políčka je možné umiestniť viacero položiek a oddeliť čiarkou.


© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk