Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Ciele

Hlavný cieľ projektu


Prostredníctvom interaktívnych aktivít z fyziky priblížiť podstatu a krásu vedeckého bádania už žiakom základných škôl (6. – 9.ročník) .Žiaci budú realizovať ich veku primerané bádania na vedeckých zariadeniach a prístrojoch ÚEF SAV (napr. optický mikroskop, IČ spektrometer, magnetometer), aktivity v laboratóriách ÚFV PF UPJŠ (videomerania, počítačom podporované merania) ako aj projekty zamerané na environmentálny prístup k životnému prostrediu. Vlastné skúsenosti z bádania a tvorby vlastných projektov poskytnú žiakom hodnotné príležitosti na zlepšenie pochopenia významu vedy a vedeckého výskumu v živote spoločnosti. Cieľom spracovaných námetov aktivít bude nielen priblížiť fyziku každodennému životu, ale hlavne umožniť žiakom ich vlastnou aktívnou prácou spoznávať metódy vedeckého bádania a poskytnúť im tak zážitky z vlastných objavov.
Uplatňovaním aktívneho poznávania v rámci pripravených aktivít chceme:
  • naučiť žiakov poznávať a naučiť sa učiť, konať, hodnotiť, dorozumieť sa s druhými,
  • poskytnúť im zmysluplné vedomosti,
  • rozvinúť ich praktické schopnosti zvládať rozličné situácie a porozumieť vzájomným súvislostiam,
  • viesť žiakov k aktivite a tvorivosti.

Čiastkové ciele projektu:


  • spracovanie metodických materiálov na realizáciu interaktívnych aktivít zameraných na aktívne poznávanie v podobe pracovných listov pre žiakov a metodickej príručky pre učiteľov,
  • realizovanie workshopov pre učiteľov so zámerom pripraviť ich na realizáciu spracovaných aktivít so svojimi žiakmi,
  • vlastná realizácia bádateľských aktivít a projektov žiakov v laboratóriách v ÚEF SAV, ÚFV PF UPJŠ a na zúčastnených školách,
  • projektové aktivity pre žiakov prvého stupňa ZŠ ako predpríprava na bádateľské aktivity určené pre žiakov druhého stupňa,
  • exkurzie žiakov ZŠ v laboratóriách ÚEF SAV a ÚFV PF UPJŠ.

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk