Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Pre učiteľov

Prehľad interaktívnych aktivít

Názov aktivity: OSVETLENIE V NAŠEJ ŠKOLE. Nová aktivita
Žiaci, ktorým je určená: 8. - 9. ročník
Počet žiakov: 5 -15
Časový rozsah aktivity: Laboratórne cvičenie v škole 2x 45min; projekt – priebežne počas týždňa( cca 2 hodiny denné osvetlenie a združené osvetlenie v triede; cca 1 hodina umelé osvetlenie - večerné hodiny, ak je tma)
Miesto realizácie aktivity: V škole alebo PF UPJŠ; vypracovanie projektu v škole a doma.
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: luxmeter, (prístroj možno zapožičať škole pre realizáciu aktivity. )
Stručný popis aktivity: Prvá hodina - oboznámenie s pojmami zraková pohoda, hygiena oka a s normami pre osvetlenie; ukážky zdrojov svetla; náčrt pôdorysu triedy, školy a premyslenie meracích miest a situácií. Žiaci postupujú, podľa návodu v pracovnom liste, pod vedením učiteľa, zapisujú aj podmienky merania napr. dátum, miesto merania, počasie vonku, druh zdroja svetla, rozmiestnenie svietidiel a pod. Výsledkom meraní sú tabuľky intenzity osvetlenia E(lx) v triede, v škole pri dennom a združenom osvetlení, pri rôznom počasí resp. v rôznych ročných obdobiach. Druhá vyučovacia hodina je venovaná spracovaniu nameraných výsledkov do grafov. Získané hodnoty žiaci porovnávajú s hygienickými normami.
Lektor: doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Názov aktivity: SÚ MOJE SLNEČNÉ OKULIARE KVALITNÉ? Nová aktivita
Žiaci, ktorým je určená: 8. - 9. ročník
Počet žiakov: 1
Časový rozsah aktivity: Laboratórne cvičenie v škole – 2x 45min; Projekt- domáce zadanie - 1 týždeň( resp. podľa dohody).
Miesto realizácie aktivity: Laboratórne cvičenie v škole resp. na PF UPJŠ; Projekt – doma.
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: UV monitor. Prístroj možno zapožičať škole pre realizáciu aktivity.
Stručný popis aktivity: Prvá hodina - diskusia o ozónovej vrstve, o UV žiarení a o jeho vplyve na zdravie; oboznámenie sa s UV monitorom; oboznámenie sa so stránkou SHMU – aké informácie poskytuje; pilotné experimenty žiakov. Realizácia projektu: priebežne počas týždňa (meranie kvality okuliarov, meranie denného chodu UV indexu, priebežne počas dňa). Druhá hodina - Spracovanie výsledkov do elektronickej podoby; prezentácia výsledkov.
Lektor: doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Názov aktivity: ZVUK Nová aktivita
Žiaci, ktorým je určená: 8. - 9. ročník
Počet žiakov: 15 - 20
Časový rozsah aktivity: 2 x 45min.
Miesto realizácie aktivity: PF UPJŠ
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: počítač, COACH, ladička, pravítko, zvukový senzor, krabica, gumičky, rôzne tlmiace materiály.
Stručný popis aktivity: Téma zahŕňa viacero aktivít – po úvode do témy možno realizovať napr. aktivity: Ako je zvuk tvorený, Zviditeľnime zvuk, Ako sa zvuk šíri, Ako rýchlo sa zvuk šíri. Ide o bádateľské aktivity, pri ktorých žiaci postupujú podľa pripravených pracovných listov.
Lektor: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Názov aktivity: AKO DÝCHAME ALEBO DÝCHANIE ČLOVEKA Z POHĽADU FYZIKY A BIOLÓGIE
Žiaci, ktorým je určená: 7. - 9 ročník
Počet žiakov: 18 -20 ( 6 pracovísk )
Časový rozsah aktivity: 45 min.
Miesto realizácie aktivity: PF UPJŠ
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: počítač, COACH, termočlánok, senzor tlaku, väčšie plastové fľaše, gumené balóniky, pružná blana napr. z chirurgickej rukavice, lepiaca páska.
Stručný popis aktivity: Séria počítačom podporovaných experimentov zameraných na dýchanie človeka Meranie frekvencie dýchania, modelovanie dýchania pľúcami, dýchanie pod vodou, pitie vody zo slamky...
Lektor: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Názov aktivity: SKÚMAJME POHYBY OKOLO NÁS
Žiaci, ktorým je určená: 7.- 9. ročník
Počet žiakov: 20
Časový rozsah aktivity: 45 min.
Miesto realizácie aktivity: PF UPJŠ
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: počítač, COACH
Stručný popis aktivity: Videomerania zamerané na skúmanie videozáznamov pohybov z každodenného života, príp. videozáznamov natočených samotnými žiakmi
Lektor: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Názov aktivity: MERANIE ÚČINNOSTI SPOTREBIČA PRI VARENÍ ČAJU
Žiaci, ktorým je určená: 8. - 9. ročník
Počet žiakov: 5
Časový rozsah aktivity: Laboratórne cvičenie v škole (kanvica), el. varič - 45min; Domáce zadanie (plynový sporák) - 2 týždne; Kontrola domáceho zadania – 15min.
Miesto realizácie aktivity: Laboratórne cvičenie v škole; Domáce zadanie doma.
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: Energy Check 3000, teplomer, kanvica, hrnce (ortuťový alebo digitálny napr. DET1R, sonda teploty Vernier, LabQuest Vernier). Prístroje možno zapožičať škole pre realizáciu aktivity.
Stručný popis aktivity: Meranie účinnosti varenia čaju pomocou elektrickej kanvice urobia žiaci v škole (formou laboratórneho cvičenia) a pomocou plynového alebo elektrického sporáka (s pomocou rodičov) doma. Varenie na plyne vyskúšajú aspoň pre tri rôzne hrnce. Budú postupovať podľa pracovného listu. Žiaci budú merať príkon spotrebiča, spotrebovanú energiu, čas, teplotu, spotrebu plynu. Na základe nameraných hodnôt žiaci vypočítajú účinnosť varenia a náklady.
Lektor: doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Názov aktivity: SKÚMANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE V DOMÁCNOSTI
Žiaci, ktorým je určená: 8. - 9. ročník
Počet žiakov: 5
Časový rozsah aktivity: Laboratórne cvičenie v škole - 45min; Projekt- domáce zadanie (domáce spotrebiče) - 4 týždne; kontrola domáceho zadania, prezentovanie výsledkov – 45min.
Miesto realizácie aktivity: Laboratórne cvičenie v škole; Projekt – doma.
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: Energy Check 3000. Prístroj možno zapožičať škole pre realizáciu aktivity. Prístroj EL3500 na PF UPJŠ.
Stručný popis aktivity: Na laboratórnom cvičení sa žiaci oboznámia s prístrojom EC3000, a realizujú pilotné experimenty na vybraných spotrebičoch dostupných v kabinete fyziky. Budú postupovať podľa pracovného listu. Žiaci budú merať príkon spotrebiča, spotrebovanú energiu, čas a náklady. Na základe nameraných hodnôt žiaci vypočítajú spotrebu energie v domácnosti za mesiac a rok a následne navrhnú úsporné opatrenia. Učiteľ predstaví žiakom na začiatku laboratórneho cvičenia prístroj a pracovný list, potom usmerňuje činnosť žiakov.
Lektor: doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Názov aktivity: AKO HLUČNO JE V NAŠEJ ŠKOLE A V JEJ OKOLÍ?
Žiaci, ktorým je určená: 8.-9. ročník
Počet žiakov: 5
Časový rozsah aktivity: Laboratórne cvičenie v škole - 45min; Projekt – (priestory školy a jej okolia) - 4 týždne; Prezentovanie výsledkov – 45min.
Miesto realizácie aktivity: Laboratórne cvičenie v škole; Priestory školy a okolie.
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: Hlukomer BEHA 93-20. Prístroj možno zapožičať škole pre realizáciu aktivity. Hlukomer Vernier a LabQuest na PF UPJŠ.
Stručný popis aktivity: Na laboratórnom cvičení sa žiaci oboznámia s hlukomerom BEHA 93-20 a spôsobom merania hluku. Realizujú pilotné experimenty merania hluku. Žiaci budú postupovať podľa pracovného listu. Žiaci budú merať hladinu intenzity zvuku v rôznych situáciách na škole a v jej okolí. Namerané hodnoty porovnajú s hygienickými normami.
Lektor: doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Názov aktivity: AKO SKÁČE LOPTA, ČO DOKÁŽU DVE
Žiaci, ktorým je určená: 8. a 9. ročník
Počet žiakov: 3 x 2 skupiny po 2-3 žiakoch
Časový rozsah aktivity: 45 minút
Miesto realizácie aktivity: trieda, laboratórium
Potrebné pomôcky k aktivite: 6 rôznych loptičiek (dvoch veľkostí), 3 rôzne tvrdé podložky (guma, drevo, mramor), fyzikálna hračka Astroblaster.
Stručný popis aktivity: V úvode každej dávky učiva vyučujúci uvedie žiakov motivačným experimentom do problematiky. Navodený problém je následne experimentálne skúmaný troma dvojicami, ktoré skúmajú napr. ako závisí výška výstupu loptičky od materiálu podložky, materiálu lopty či výšky, z ktorej bola lopta spustená. Žiaci postupujú podľa pracovných listov a formulujú samostatne závery z vlastných pozorovaní.
Lektor: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Názov aktivity: HUSTOTA VZDUCHU
Žiaci, ktorým je určená: 7. až 9. ročník
Počet žiakov: 18 - 20
Časový rozsah aktivity: 45 minút
Miesto realizácie aktivity: trieda, laboratórium
Potrebné pomôcky k aktivite: 6 lôpt, pumpy na nafukovanie lôpt, digitálne váhy, odmerný valec, väčšia nádoba s vodou, písacie potreby, príp. počítač a interaktívna tabuľa na realizáciu grafu
Stručný popis aktivity: V úvode aktivity vyučujúci uvedie žiakov motivačným experimentom do problematiky. Následne žiaci po skupinkách realizujú experimenty, pomocou, ktorých zisťujú ako sa mení hmotnosť vzduchu v závislosti od objemu. Žiaci postupujú podľa pracovných listov a formulujú samostatne závery z vlastných pozorovaní.
Lektor: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Súbor aktivít: AKO FUNGUJE VEDA A TENTO SVET?
Žiaci, ktorým je určená: 6. až 9.ročník
Počet žiakov:
Celotriedna forma: optimálne zloženie – polovica triedy, 12-15 žiakov
Workshopová forma: optimálne zloženie –4-5 skupín, 2-3 žiaci v skupine
Časový rozsah aktivity: Jedna vyučovacia hodina, príp. viac, podľa situácie a podľa zložitosti skúmaného deja.
Miesto realizácie aktivity: Celotriedna forma: trieda, kde učiteľ má počítač
Workshopová forma: počítačová učebňa, alebo trieda, kde každá skupina môže mať počítač.
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite:
Celotriedna forma: Ikonografický modelovací softvér VnR, optimálne IKT vybavenie - interaktívna tabuľa, počítač, projektor, bezdrôtový tablet, minimálne vybavenie - počítač, projektor, bezdrôtová myš
Workshopová forma: Ikonografický modelovací softvér VnR na každom skupinovom počítači, učiteľský počítač s projektorom prípadne interaktívnou tabuľou
Stručný popis systému aktivít: Systém aktivít Ako funguje veda a tento svet je systém navzájom nadväzujúcich aktivít, v ktorom žiaci zisťujú, čo je to veda a ako vedci vysvetľujú fungovanie tohto sveta a ako riešia problémy rôzneho druhu pomocou modelov. Trieda žiakov spolu s učiteľom sa počas každej hodiny v tomto systéme aktivít stane vedeckou komunitou – žiaci budú ako vedci vytvárať vlastné modely, interpretovať ich, robiť predpovede, pozorovania, vytvárať súvislosti, učiť sa z vlastných chýb, zdieľať názory a nápady; učiť sa navzájom, inými slovami budú sa snažia vysvetliť rôzne prírodné deje z ich bežného života.
Príklady aktivít: Je papier „ťažký“? , Ako chladne kakao?, Príbeh parašutistu, Skúmame pohyb.
Lektor: RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Názov aktivity: TAJOMSTVO ČIERNEJ SKRINKY
Žiaci, ktorým je určená: 6. až 9. ročník
Počet žiakov: 18 - 20
Časový rozsah aktivity: 45 minút
Miesto realizácie aktivity: PF UPJŠ alebo na škole, pri zapožičaní potrebných pomôcok.
Potrebné pomôcky k aktivite: 6 trojíc čiernych skriniek s rôznym prepojením vývodov vnútri skrinky, 6 x batéria el. článkov, alebo iný vhodný zdroj napätia, 6 x žiarovka ako indikátor prúdu, spojovacie vodiče.
Stručný popis aktivity: Počas aktivity žiaci vykonávajú samostatnú experimentálnu činnosť, prostredníctvom ktorej objavujú štruktúru čiernych skriniek. Aktivita slúži na preverenie a upevnenie vedomostí o jednoduchom elektrickom obvode a podmienkach prechodu elektrického prúdu obvodom.
Lektor: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.

Názov aktivity: SILOVÉ ÚČINKY MAGNETICKÉHO POĽA
Žiaci, ktorým je určená: 6. až 9. ročník
Počet žiakov: 18 - 20
Časový rozsah aktivity: 45 minút
Miesto realizácie aktivity: ÚEF SAV, alebo na škole, po zapožičaní potrebných pomôcok.
Potrebné pomôcky k aktivite: zdroj el. napätia, cievka, kovový a supravodivý materiál, magnetický mixér, neodýmové magnety, hliníková, medená a železná doštička, plastová a medená rúrka.
Stručný popis aktivity: Počas aktivity žiaci vykonávajú rad experimentov, prostredníctvom ktorých skúmajú silové účinky magnetického poľa – magnetické priťahovanie a odpudzovanie, magnetické tienenie, vírivé prúdy či princíp magnetickej separácie. Je možnosť spojiť aktivitu aj s exkurziou v laboratóriu magnetickej separácie Ústavu geotechniky SAV.
Lektori: RNDr. Mária Zentková, CSc., RNDr. Marián Mihálik, CSc.

Názov aktivity: MAGNETICKÝ FÁZOVÝ PRECHOD
Žiaci, ktorým je určená: 9 ročník
Počet žiakov: 2 -10
Časový rozsah aktivity: 2x45 min.
Miesto realizácie aktivity: Spoločné magnetické laboratórium ÚEF SAV a PF UPJŠ; resp. ZŠ pre druhú hodinu aktivity.
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: Komerčné zariadenia MPMS - zariadenie na meranie magnetických vlastnosti – magnetizácia, digitálne váhy. MPMS je zariadenie, ktoré umožňuje meranie magnetizácie v rozsahu teplôt 1.8 K až 400 K v magnetických poliach s indukciou až do 5 T.
Stručný popis aktivity: Počas aktivity žiaci vykonávajú samostatnú experimentálnu činnosť, ktorej obsahom je príprava vzoriek na meranie, vloženie vzorky do zariadenia a jej vycentrovanie, programovanie sekvencie na zber dát a ich zobrazenie. Predmetom druhej hodiny je interpretácia dosiahnutých výsledkov pomocou počítačového spracovania. Aktivita slúži na rozšírenie vedomostí o magnetických vlastnostiach materiálov a je zameraná na pochopenie dejov spojených s kritickou teplotou prechodu do magneticky usporiadaného stavu a na oboznámenie sa s metódami určenia teploty magnetického fázového prechodu. V neposlednej miere aktivita sprístupní špičkové zariadenie komunite žiakov ZŠ a priblíži im prácu na vedeckom pracovisku.
Lektor: RNDr. Marian Mihalik, CSc.

Názov aktivity: POVRCHOVÉ NAPÄTIE
Žiaci, ktorým je určená: prvý stupeň ZŠ – rozšírenie učiva Prírodovedy, časť Voda
Počet žiakov: 20
Časový rozsah aktivity: 45 min.
Miesto realizácie aktivity: trieda
Potrebné pomôcky a vybavenie k aktivite: pohár, voda, kancelárske sponky, vidlička...
Stručný popis aktivity: Formou hry na molekuly deti simulujú správanie molekúl v kvapaline a takto sa im približuje fyzikálny pojem povrchové napätie. Potom deti samostatne realizujú jednoduché experimenty, pri ktorých napríklad zistia, koľko sponiek sa zmestí do pohára plného vody alebo, že dokážu položiť sponku na povrch vody, bez toho, aby klesla na dno.
Lektor: RNDr. Mária Zentková, CSc.

© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk