Slovak
English

Menu

Sipka Home
Sipka Projekt
Sipka Ciele
Sipka Aktivity
Sipka Ako sa zapojiť
Sipka Aktuality
Sipka Pre učiteľov
Sipka Výstupy
Sipka Riešiteľský kolektív
Sipka Kontakt
Sipka Fotogaléria

Projekt

Názov projektu:
Interaktívne aktivity pre sprístupňovanie fyziky žiakom ZŠ, ich učiteľom a širokej verejnosti


Akronym projektu: Nebojte sa fyziky


Doba riešenia projektu: 1. 9.2009 – 31.8.2012


Spoluriešiteľ: ÚEF SAV


Kľúčové slová: popularizácia vedy, vyučovanie fyziky, aktívne poznávanie, príprava učiteľov


Anotácia projektu
Vzhľadom na to, že vzťah žiakov ku vede a vedeckému bádaniu sa formuje už v mladšom školskom veku projekt si kladie za cieľ prostredníctvom interaktívnych aktivít pre žiakov ZŠ približovať im podstatu a krásu vedeckého bádania. Formou samostatných aktivít pre žiakov zameraných na aktívne poznávanie, t.j. učenie sa formou objavov, zážitkové učenie a tvorbu vlastných projektov chceme rozvíjať ich motiváciu, prírodovednú gramotnosť a pozitívny vzťah k budúcej vedeckej kariére. Súčasťou projektu budú aj workshopy pre učiteľov so zámerom pripraviť ich na realizáciu spomenutých interaktívnych aktivít a takto dosiahnuť implementáciu pripravených aktivít na čo najväčší počet škôl. Prostredníctvom prezentácie výsledkov práce žiakov zapojených do projektu priblížime fyziku ako zaujímavú vedu, s ktorou sa stretávame v každodennom živote aj širokej verejnosti.


© 2010 Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, All Rights Reserved by adaras.sk