Festival fyziky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky IV


Prírodovedné vzdelávanie má bohatý potenciál zohrávať veľmi významnú úlohu pri formovaní moderného človeka schopného sa aktívne podieľať na znalostnej ekonomike. Nachádzame sa žiaľ v etape, keď postavenie, ciele, úlohy a zaradenie prírodovedného vzdelávania musíme energicky presadzovať v konkurencii mnohých atraktívnych zameraní.
Našou snahou je využiť prirodzenú túžbu mladých pozorovať, objavovať, skúmať a hľadať odpovede na aktuálne problémy. Snažíme sa poskytnúť priestor pre samostatné, tvorivé a zaujímavé objavovanie krás vedeckého poznania, budovanie pozitívneho vzťahu k práci vedcov a pochopenie významu vedy pre spoločnosť.
Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS), ktorá združuje ľudí z výskumných aj pedagogických pracovísk sa sústavne venuje prenosu najnovších prírodovedných poznatkov z výskumu do pedagogického procesu tvorivým spôsobom. Pracoviská pripravujúce budúcich učiteľov v spolupráci s učiteľmi základných a stredných škôl sa snažia inovovať a aplikovať vzdelávacie metódy smerujúce k aktívnemu poznávaniu, pochopeniu podstaty javov a rozvíjaniu kľúčových zručností využiteľných v celoživotnom vzdelávaní.
Predkladaná publikácia vznikla v spolupráci učiteľov zo škôl a univerzít s poprednými vedeckými pracovníkmi z univerzít a Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších poznatkov. Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli významné európske výskumné inštitúcie (CERN, ESA, ESO, ILL a ESFR) prostredníctvom európskeho projektu Science on Stage a Európskej fyzikálnej spoločnosti. Z domácich vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcii sa popri ústavoch SAV (FÚ a GFÚ Bratislava, ÚEF Košice) na spolupráci a spoluorganizácii zúčastňujú PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave, ďalej Spoločnosť pre vedu a vzdelávanie PANSOPHIA n.o., Pedagogická sekcia JSMF, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a iné.
Grantovú podporu poskytla agentúra APVV prostredníctvom LPP projektov: LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko, LPP- 0059-09 Odhalenie tajov mikrosveta a Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV.Festival je organizovaný Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.SFS

http://sfs.sav.sk/