Festival fyziky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky VI


Predkladaná publikácia vznikla v spolupráci učiteľov zo škôl a univerzít s poprednými vedeckými pracovníkmi z univerzít a Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších poznatkov.
Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli významné európske výskumné inštitúcie (CERN, ESA, ESO, ILL a ESFR) prostredníctvom európskeho projektu Science on Stage a Európskej fyzikálnej spoločnosti. Z domácich vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcii sa popri ústavoch SAV (FÚ a GFÚ Bratislava, ÚEF Košice) na spolupráci a spoluorganizácii zúčastňujú PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave, ďalej Spoločnosť pre vedu a vzdelávanie PANSOPHIA n.o., Pedagogická sekcia JSMF, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a iné.
Grantovú podporu poskytla agentúra APVV prostredníctvom LPP projektov: LPP-0223-09 Veda na scéne Slovensko, LPP- 0059-09 Odhalenie tajov mikrosveta a Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV. Publikácia Tvorivý učiteľ fyziky VI je v elektronickej forme prístupná na:
http://sfs.sav.sk/smolenice/index.htm
http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/index.htm
http://www.science-on-stage.skFestival je organizovaný Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.SFS

http://sfs.sav.sk/