Festival fyziky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky VII


Národný festival fyziky organizuje SFS v spolupráci s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. K jeho zrodu prispeli významné európske výskumné inštitúcie (CERN, ESA, ESO, ILL a ESFR) prostredníctvom európskeho projektu Science on Stage a Európskej fyzikálnej spoločnosti. Z domácich vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcii sa popri ústavoch SAV (FÚ a GFÚ Bratislava, ÚEF Košice) na spolupráci a spoluorganizácii zúčastňujú PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave, Spoločnosť pre vedu a vzdelávanie PANSOPHIA n.o., Pedagogická sekcia JSMF, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a iné. Predkladaná publikácia vznikla z príspevkov učiteľov zo škôl a univerzít, pracovníkov Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších vedeckých poznatkov do vzdelávania.
Zborník konferenčných príspevkov Tvorivý učiteľ fyziky VII je vydaný s podporou projektu 7.RP. SAILS No: 2890085 (www.sails‐project.eu) a je v elektronickej forme prístupný na stránkach:
http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/index.htm
http://www.science-on-stage.skFestival je organizovaný Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.SFS

http://sfs.sav.sk/