Festival fyziky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008


Tvorivý učiteľ fyziky VIII


Národný festival fyziky je konferenciou venovanou problematike fyzikálneho vzdelávania, popularizácie fyziky a skvalitneniu výučby fyziky na všetkých typoch škôl. Konferencia je zároveň národným podujatím Science on Stage a slúži pre výber delegátov na nadchádzajúci medzinárodný festival. Súčasťou podujatia sú plenárne konferenčné prednášky, posterová sekcia a Trh nápadov učiteľov fyziky.
Na trhu nápadov predstavujú vystupujúci netradičné fyzikálne experimenty, merania či zaujímavé demonštrácie, ktoré sú využiteľné vo výučbe najmä na strednej či základnej škole.
Predkladaná publikácia vznikla z príspevkov učiteľov zo škôl a univerzít, pracovníkov Slovenskej akadémie vied, ktorým SAV vo svojom Kongresovom centre v Smoleniciach poskytuje vynikajúce podmienky pre efektívny prenos najnovších vedeckých poznatkov do vzdelávania.
Zborník konferenčných príspevkov Tvorivý učiteľ fyziky VIII je v tlačenej forme vydaný s podporou projektu 7.RP. SAILS No: 2890085 (www.sails‐project.eu) a v elektronickej forme je spolu s predchádzajúcimi ročníkmi prístupný na stránkach:
http://sfs.sav.sk/smolenice/index.htm
http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/smolenice/index.htmFestival je organizovaný Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.SFS

http://sfs.sav.sk/