Príspevky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyzikyFESTIVAL FYZIKY 2008, TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY

Dalibor Krupa

PDF

EXPERIMENTÁLNA ZLOŽKA VO VYUČOVANÍ FYZIKY

Ľuboš Krišťák

PDF

FYZIKA, VEDA EXPERIMENTÁLNA A EXAKTNÁ V KONTEXTE PRÍRODOVEDNEJ A TECHNOLOGICKEJ GRAMOTNOSTI

Rastislav Baník

PPT PPT PDF

AKO ZHASNÚŤ ŽIAROVKU

Soňa Chalupková

PPT PDF

FYZIKA V ZDRAVOTNÍCTVE

Oľga Holá, Viera Lehotská, Erzsébet Füri

PDF

KVALITATÍVNE ÚLOHY VO FYZIKE

Miroslav Němec

ZIP PDF

PRÍPRAVA ŽIAKOV NA RIEŠENIE ÚLOH FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE D PROSTREDNÍCTVOM DIŠTANČNÉHO KURZU

Ivan Duľa

PPT PDF

FYZIKA V KUCHYNI

Matilda Džubáková

ZIP PDF

FYZIKA TVARU

Soňa Halusková

PDF

TVORIVOSŤ UČITEĽA NA VYSOKEJ ŠKOLE TECHNICKÉHO ZAMERANIA V PREDMETE METODOLÓGIA TECHNICKÉHO EXPERIMENTU

Ondrej Bošák, Viera Kaššáková

PPT PDF

TVORIVOSŤ UČITEĽA NA VYSOKEJ ŠKOLE TECHNICKÉHO ZAMERANIAPRI OVEROVANÍ VEDOMOSTÍ, PRI SKUŠANÍ

Stanislav Minárik, Viera Kaššáková

PPT PDF

TVORIVOSŤ UČITEĽA NA VYSOKEJ ŠKOLE TECHNICKÉHO ZAMERANIA

Viera Kaššáková, Vladimír Labaš

PPT PDF

NIEKOĽKO TYPOV Z HODÍN FYZIKY (FYZIKA MIKROSVETA)

Jozef Szmolka

ZIP PPT PDF

METÓDA VSTUP A VÝSTUP PODĽA PAVLA MIKULÍČKA PRE VÝUČBU FYZIKY

Max Bazovský

PDF

E-LABORATÓRIUM V INTEGROVANOM E-LEARNINGU

František Schauer, Miroslava Ožvoldová, Peter Čerňanský, Lenka Válková, Pavel Majerčík, Michaela Žovínová, Alojz Slaninka, Lukáš Tkač

PDF

POZNÁMKY K SÚČASNÝM ZMENÁM VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ NA GYMNÁZIÁCH

Peter Demkanin

PPT PDF

ČO PONÚKA HVEZDÁREŇ (BEZ PLANETÁRIA) ŠKOLÁM

Pavol Rapavý, Daniela Rapavá

PPT PDF

O JEDNODUCHOM ELEKTROMOTORE DEMONŠTRAČNÝ EXPERIMENT ALEBO ŽIACKA AKTIVITA S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV POČÍTAČOM PODPOROVANÉHO LABORATÓRIA

Zuzana Šuhajová

PPT PDF

SUPRAVODIVOSŤ – FENOMENÁLNY OBJAV V PRÍRODNÝCH VEDÁCH

Daniel Kluvanec, Boris Lacsný, Miroslav Boboň, Peter Krupa

PDF

TVORIVÉ SCHOPNOSTI A ÚLOHY NA ROZVÍJANIE TVORIVOSTI

Jaroslava Dohňanská

PDF

TVORIVÉ POZNÁVANIE – POPULARIZÁCIA FYZIKY V ZAHRANIČÍ

Jaroslava Dohňanská

PDF

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE VO FYZIKE 24 - HODINOVÉ MERANIE TEPLOTY VZDUCHU

Ingrid Horkavá

ZIP PPT PDF

METÓDA ČIERNEJ SKRINKY - NETRADIČNÁ METÓDA VO VYUČOVANÍ FYZIKY

Ľudmila Onderová

PPT PDF

MODERNÉ SPÔSOBY HODNOTENIA PRIESTOROV Z POHĽADU AKUSTIKY

Anna Danihelová

PPT PDF

LETO VO FYZIKÁLNOM TÁBORE FAJN

Ľubomíra Valovičová

PDF

NETRADIČNÉ ÚLOHY PRE ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

Ľubomíra Valovičová

PDF

ŠKOLSKÉ EXPERIMENTY S MERAČOM SPOTREBY ENERGIE

Ján Degro

PPT PDF

INTERAKTÍVNE POČÍTAČOVÉ AKTIVITY AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKOV

Zuzana Ješková, Jana Kováčová

PPT PDF

EXPERIMENTÁLNE SPRÍSTUPŇOVANIE FYZIKÁLNYCH POZNATKOV

Marián Kireš

PPT PDF

NETRADIČNÉ VYUŽITIE VIDEOANALÝZY VO FYZIKE

Jozef Hanč

PDF

POODHALENÉ TAJOMSTVO VZNIKU MODREJ PLANÉTY – TEÓRIA POTVRDENÁ EXPERIMENTOM

K. Petrík, I. Túnyi, J. Sochor, M. Bachratý

PDF

STRETNUTIA S VEDOU

K. Petrík, A. Bočík, J. Krempaský, Z. Baxová

PDF

DÔLEŽITOSŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV FYZIKY A OPTIMÁLNE SPÔSOBY JEHO REALIZÁCIE

Rastislav Baník, Ivan Baník

PDF

POPULARIZAČNÉ PODUJATIE „ASTRONOMICKÉ ZATMENIA, ZÁKRYTY, PRECHODY A KOLÍZIE“

František Franko a kol.

PPT PDF

OKNÁ DO MODERNEJ FYZIKY

Alexander Dirner

PPT PDF

UČEBNÉ POMôCKY Z OPTIKY

Michal Figura

ZIP PPT

ADVENTURE OF KNOWLEDGE

Mária Zentková

PPT