Príspevky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky IIRÁDIOAKTIVITA AKO MOŽNÝ INDIKÁTOR FRAKTÁLNEJ ŠTRUKTÚRY FYZIKÁLNEHO VÁKUA

Július Krempaský, Štefan Húšťava, Pavel Valko

DOC PDF

VLNOVÁ OPTIKA NETRADIČNE

Ivan Baník

DOC PDF

DETSKÉ UNIVERZITY AKO INOVATÍVNE VÝUČBOVÉ AKTIVITY

Peter Hockicko

DOC PDF

KMITANIE TYČÍ, PRAVOUHLÝCH TENKÝCH DOSIEK A MEMBRÁN

Anna Danihelová

DOC PDF

MOŽNOSTI VYUŽITIA PROGRAMU TRACKER NA HODINÁCH FYZIKY

Ivan Duľa

DOC PDF

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE TÉMY ATÓM PROSTREDNÍCTVOM INTEGROVANÉHO E-LEARNINGU

Žaneta Gerhátová

DOC PDF

JEDNODUCHÝ POKUS – MOTIVAČNÝ PRVOK NA PREDNÁŠKE

Soňa Halusková

DOC PDF

INOVAČNÉ METÓDY VO VYUČOVANÍ ASTRONÓMIE

Peter Hanisko

DOC PDF

IONIZUJÚCE ŽIARENIE A RADIAČNÁ OCHRANA

Oľga Holá

DOC PDF

ZMENY VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ

Ľuboš Krišťák, Ivan Ružiak

DOC PDF

PLAZMA – ČTVRTÉ SKUPENSTVÍ HMOTY

Petr Kulhánek

DOC PDF

CEZ MIKROKOZMOS K POZNANIU MAKROKOZMU

Alexander Dirner a kol.

DOC PDF

EXPERIMENTUJME HRAVO

Ľudmila Onderová

DOC PDF

HMLOVÁ KOMORA

Vladimír Plášek

DOC PDF

AKO ODHALIŤ UPÍRA – EXPERIMENTY S POLARIZOVANÝM SVETLOM

Juraj Slabeycius, Stanislav Minárik

DOC PDF

VYUŽÍVANIE JEDNODUCHÝCH FYZIKÁLNYCH EXPERIMENTOV V PRÍRODOVEDE NA 1. STUPNI ZŠ

Ivana Krupová

DOC PDF

ROZVOJ TVORIVOSTI ŽIAKOV NA HODINÁCH FYZIKY

Zuzana Sumilasová

DOC PDF

ROZVOJ KOMPETENCIÍ ŽIAKOV PRI ČÍTANÍ A INTERPRETÁCII GRAFICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

Jozef Topor

DOC PDF

INFORMAČNÁ TECHNIKA VS. FYZICKÉ POMÔCKY NA HODINE FYZIKY

Jozef Vašičkanin

DOC PDF

JEDNODUCHÉ POKUSY Z PRUŽNOSTI

Jaroslava Víťazková, Mária Zentková, Dorota Černíková, Eva Csereiová

DOC PDF

HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ SCIENCE ON STAGE

Zuzana Ješková, Marián Kireš, Dalibor Krupa

DOC PDF

SVETELNÉ ZNEČISTENIE

Pavol Rapavý

DOC PDF

VYUČOVANIE FYZIKY NA GYMNÁZIU PAVLA HOROVA MICHALOVCE

Mária Spišáková, Peter Spišák

DOC PDF

STRATÉGIA INTEGROVANÉHO E-LEARNINGU VO VÝUČBE KMITOV PROSTREDNÍCTVOM INTERAKTÍVNEJ TABULE

Miroslava Ožvoldová, Anna Martinková

DOC PDF

ZAVÁDZANIE MODERNÝCH INTERAKTÍVNYCH DIDAKTICKÝCH PROSTRIEDKOV DO VYUČOVANIA FYZIKY

František Strýček

DOC PDF

ROZVÍJANIE FYZIKÁLNEHO MYSLENIA ŠTUDENTOV EXPERIMENTÁLNYM RIEŠENÍM ÚLOH

Marián Kireš

DOC PDF

TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY II, FESTIVAL FYZIKY 2009

PDF