Príspevky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky IVHĽADANIE JASNÝCH BOLIDOV NA HVEZDÁRNI JÚLIA

Vladimír Bahýl

DOC PDF

USING A SYSTEME APPROACH WITH THE VAV METHOD TO DESIGN AN INTRODUCTION TO ANTIMATTER FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Max Igor Bazovský

DOC PDF

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM FYZIKA A EXPERIMENT

Jozef Beňuška

DOC PDF

SKÚSENOSTI S PRÁCOU NA PROJEKTE SIPS - VEDECKÝ INKUBÁTOR PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

Dorota Černíková, Mária Zentková, Zuzana Ješková

DOC PDF

VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM V ASTRONÓMII – PROGRAMY STELLARIUM A ALADIN

Mária Csatáryová, Vladimír Šebeň, Martin Šechný

DOC PDF

ŠTUDENTI ODHAĽUJÚ KRÁSU ČASTICOVEJ FYZIKY MASTERCLASSES 2011

Alexander Dirner a kol.

DOC PDF

JADRÁ A ANTI-JADRÁ

Peter Filip

DOC PDF

PRÍNOSY A MOŽNÉ PERSPEKTÍVY PROGRAMU FÚZIA – ENERGIA BUDÚCNOSTI

Viera Haverlíková

DOC PDF

SÚŤAŽ SCHOLA LUDUS: OBRÁZKOVÝ VEDECKÝ VTIP 2010 - ENERGIA

Viera Haverlíková

DOC PDF

ROZVOJ MANUÁLNYCH ZRUČNOSTÍ A INTELEKTUÁLNYCH SPÔSOBILOSTÍ ŠTUDENTOV POUŽITÍM VIDEOANALÝZY POHYBOV

Peter Hockicko

DOC PDF

ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ SO ZAMERANÍM NA POZNÁVANIE PRÍRODY

Margareta Hockicková, Zuzana Filová, Peter Hockicko

DOC PDF

POZNATKY Z VÝJAZDOVÝCH FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH PREZENTÁCIÍ

Oľga Holá

DOC PDF

ŽIACKE VIDEOMERANIA BRZDNÝCH DRÁH AUTOMOBILU

Peter Horváth

DOC PDF

VPLYV HRY ENERGIA PRE BUDÚCNOSŤ NA POSTOJE ŽIAKOV K VYUŽÍVANIU RÔZNYCH ZDROJOV ENERGIE

Jana Horváthová

DOC PDF

K MOŽNOSTIAM VYUŽITIA ON-LINE DATABÁZ EXPERIMENTÁLNYCH AKTIVÍT PRÍRODOVEDNÉHO CHARAKTERU

Martin Hruška , Miriam Spodniaková Pfefferová, Stanislav Holec

DOC PDF

MONITOROVANIE RADIAČNEJ SITUÁCIE MESTA TRNAVY A JEHO OKOLIA

Štefan Húšťava

DOC PDF

ANALÝZA A RIEŠENIE NIEKTORÝCH FYZIKÁLNYCH PROBLÉMOV PRI BUDOVANÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU STU BRATISLAVA

Štefan Húšťava, Anton Puškár

DOC PDF

LABORATÓRIUM ZEM

Sergej Iľkovič

DOC PDF

PRACOVNÉ ZOŠITY Z FYZIKY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY A NIŽŠIE ROČNÍKY GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Peter Kelecsényi

DOC PDF

ŠKOLSKÝ VÝSKUMNÝ PROJEKT

Marián Kireš, Mária Nováková

DOC PDF

VYUŽITIE DIDAKTICKÝCH HIER PRI FIXÁCII FYZIKÁLNYCH POJMOV V STREDOŠKOLSKEJ FYZIKE

Katarína Krišková, Jana Raganová

DOC PDF

EXPERIMENTÁLNA VÝUČBA V ELEMENTÁRNOM PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ V PROJEKTE VODNÁ ENERGIA

Jana Krížová

DOC PDF

ŠKODIA NÁM MOBILNÉ TELEFÓNY? (PROJEKT „FYZIKA OČAMI FYZIKOV“)

František Kundracik

DOC PDF

INTERAKTÍVNA DEMONŠTRÁCIA A MERANIE ČASOVÉHO PRIEBEHU SÍL AKCIE A REAKCIE POMOCOU DIGITÁLNYCH VÁH

Mária Nováková, Marián Kireš

DOC PDF

FYZIKA ZAUJÍMAVO

Ľudmila Onderová, Jozef Ondera

DOC PDF

Z FYZIKÁLNEJ KUCHYNE GYMNÁZIA PÚCHOV

Mária Pastorková

DOC PDF

FYZIKA NETRADIČNE REČOU OBYČAJNÝCH VECÍ

Ivan Baník, Gabriela Pavlendová

DOC PDF

SKÚMANIE PREMIEN SKUPENSTVA LÁTOK VO FYZIKE 7. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Jana Raganová

DOC PDF

PARK TMAVEJ OBLOHY POLONINY

Pavol Rapavý, Peter Begeni

DOC PDF

AKO VEĽRYBY TELEFONUJÚ – FYZIKÁLNA AKUSTIKA NETRADIČNE

Juraj Slabeycius

DOC PDF

FYZIKA OKOLO NÁS – ONLINE DATABÁZA SIMULÁCIÍ

Miriam Spodniaková Pfefferová

DOC PDF

VZDIALENÉ EXPERIMENTY Z OBLASTI ELEKTRONIKY PASÍVNYCH OBVODOV

Lukáš Tkáč, František Schauer

DOC PDF

ŽIACKE AKTIVITY – POZOROVANIE ABSORPČNÉHO A FLUORESCENČNÉHO SPEKTRA CHLOROFYLU RASTLÍN

Jana Útla

DOC PDF

E-EXPERIMENTY VO VÝUČBE CELKU PERIODICKÉ DEJE

Michaela Žovínová, Miroslava Ožvoldová

DOC PDF

TVORIVÝ UČITEĽ FYZIKY IV, FESTIVAL FYZIKY 2011

PDF