Príspevky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky VIBOROVICA Z HVEZDÁRNE V HURBANOVE A DENDROCHRONOLÓGIA

Vladimír Bahýl, Tibor Mészaros, Pavol Rapavý

PDF

NECYKLOPEDICKÝMI INFORMÁCIAMI K POZNANIU

Marek Balážovič

PDF

ELEKTROMAGNETICKÉ SILY V NETRADIČNÝCH POKUSOCH

Ivan Baník, Marcela Chovancová, Gabriela Pavlendová

PDF

TVORBA INTERAKTÍVNEJ ANIMÁCIE VOĽNÉHO PÁDU (TAKMER) BEZ ZNALOSTI PROGRAMOVANIA

Lukáš Bartošovič

PDF

HOW A SIMPLE KINEMATIC PROBLEM LEAD TO THE CONCEPT OF HARMONIC TRIPLES

Max Igor Bazovský

PDF

HRAVÉ FYZIKÁLNE VZDELÁVANIE V LETNOM TÁBORE MLADÝ PRÍRODOVEDEC

Mária Beniačiková, Martin Hruška, Katarína Krišková, Jana Raganová

PDF

K MOŽNOSTIAM VYUŽÍVANIA ŽIAKMI VYTVORENÝCH MODELOV NA HODINÁCH FYZIKY

Mária Beniačiková, Katarína Krišková, Martin Hruška

PDF

„HILL CLIMB RACING“, „X-MOTO“ A NEWTONOVE ZÁKONY

Peter Bokes

PDF

DIAGNOSTIKA MISKONCEPCIÍ PRI TÉME HUSTOTA

Mária Bystrianska, Peter Čerňanský

PDF

MODERNÉ TECHNOLÓGIE VO VYUČOVANÍ ASTRONÓMIE A ASTROFYZIKY

Mária Csatáryová, Štefan Parimucha

PDF

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM A JEHO PRÍSPEVOK V OBLASTI POPULARIZÁCIE A VZDELÁVANIA FYZIKÁLNYCH VIED

Alexander Dirner, Júlia Hlaváčová,Jana Mešterová, Eugen Labanič, Agnesa Schwartzová, Ivan Kimák

PDF

EXPERIMENTY S INTERDISCIPLINÁRNYM ZAMERANÍM PRE ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ

Ondrej Fečo

PDF

NOVÝ PREDMET NA SCÉNE – PROGRAMOVANIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA

Veronika Feková, Zuzana Ješková, Mária Horváthová

PDF

PATRÍ TÉMA „GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE“ DO VYUČOVANIA FYZIKY NA SLOVENSKÝCH GYMNÁZIÁCH?

Mária Figurová

PDF

SKUPINOVÁ PRÁCA ŽIAKOV GYMNÁZIA, VEDENIE ŽIAKOV K TAKEJTO PRÁCI PROSTREDNÍCTVOM METODICKÝCH MATERIÁLOV

Bianka Gergeľová, Klára Velmovská

PDF

POVRCHOVÉ JAVY AKO VÝZNAMNÝ FENOMÉN V BIOLOGICKÝCH A MEDICÍNSKYCH VEDÁCH

Viera Haverlíková, Elena Kukurová, Elena Ferencová

PDF

POZNAJ BRZDNÚ DRÁHU SVOJHO AUTA

Peter Hockicko

PDF

HĽADANIE, ANALÝZA A MOŽNOSTI ODSTRAŇOVANIA CHYBNÝCH PREDSTÁV VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ NA TECHNICKÝCH UNIVERZITÁCH

Peter Hockicko, Ivana Rochovská

PDF

FYZIKA V NAŠOM ŽIVOTE DNES A ZAJTRA - ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU

Oľga Holá

PDF

OBRAZ AKO MOTIVAČNÝ PROSTRIEDOK VO FYZIKE

Marcela Chovancová

PDF

ŽIACKE EXPERIMENTÁLNE OBJAVOVANIE VZŤAHU PRE HYDROSTATICKÝ TLAK

Peter Jančár

PDF

FYZIKA NA ANDROIDE A ARDUÍNE

Marián Janek

PDF

BÁDATEĽSKÉ AKTIVITY V TÉME JEDNOSMERNÝ ELEKTRICKÝ PRÚD V PROJEKTE ESTABLISH

Zuzana Ješková, Marián Kireš, Ľudmila Onderová

PDF

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

Ota Kéhar

PDF

BÁDATEĽSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVANIE FYZIKY

Marián Kireš, Lenka Miklošová

PDF

FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU

Lenka Kramářová

PDF

TEÓRIA RELATIVITY A RELATIVITA HODNÔT

Dalibor Krupa

PDF

MERANIE TEPELNEJ VODIVOSTI DRÔTU POMOCOU POČÍTAČA

Jozef Kúdelčík

PDF

LETNÁ ŠKOLA FYZIKY PRE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Mária Nováková, Ivan Kimák, Marián Kireš

PDF

KÚZELNÁ FYZIKA ALEBO FYZIKA KÚZIEL

Ľudmila Onderová, Jozef Ondera

PDF

JE MOŽNÉ VYUŽIŤ VZDIALENÉ EXPERIMENTOVANIE NA PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE OD MATERSKEJ ŠKOLY?

Ožvoldová Miroslava, Čemešová Adriana

PDF

VÝZNAM JEDNODUCHÝCH EXPERIMENTOV VO VŠ VZDELÁVANÍ

Gabriela Pavlendová, Ivan Baník, Marcela Chovancová

PDF

NÁKLONĚNÁ ROVINA A KYVADLO – ROZUMÍME JIM?

Václav Piskač

PDF

BESKYDSKÁ OBLASŤ TMAVEJ OBLOHY

Pavol Rapavý, Peter Begeni

PDF

APLIKÁCIA INOVAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PRÍPRAVE BUDÚCICH UČITEĽOV FYZIKY

Vladimír Šebeň, Mária Csatáryová, Sergej Ilkovič

PDF

MERANIE ELEKTRICKÝCH POTENCIÁLOV A ICH PREJAVOV NA ÚROVNI ŽIVÉHO ORGANIZMU PRE ŠTUDENTOV MEDICÍNY A FARMÁCIE

Jana Staničová, Valéria Verebová

PDF

POZNEJ NEJEN NAŠI SLUNEČNÍ SOUSTAVU – VYUŽITÍ MODELŮ PŘI VÝUCE ASTRONOMIE

Zuzana Suková

PDF

DVE TVORIVO-OBJAVNÉ DIELNE SCHOLA LUDUS: V ROTÁCII A BERMUDSKÝ TROJUHOLNÍK A BUBLINKY

Katarína Teplanová

PDF

VŠEOBECNÁ TEÓRIA RELATIVITY AKO MOTIVAČNÁ TÉMA PRE NADANÝCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

Pavol Valko

PDF

CESTA K ZAVEDENIU POJMU – STOJATÉ VLNENIE

Michaela Velanová

PDF

ŽIACKY PLÁNOVACÍ EXPERIMENT – JEDNODUCHÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ Z PLASTOVEJ TRUBICE

Klára Velmovská

PDF