Príspevky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky VIIJULIA Z „JÚLIE“

Vladimír Bahýl

PDF

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA VAJCA VYHYNUTÉHO VTÁKA EPYORNIS MAXIMUS

Vladimír Bahýl, Alexander Botoš, Tibor Mészáros, Martin Pastierovič

PDF

ANALÝZA BÁDATEĽSKY ORIENTOVANÉHO VYUČOVANIA NA PRÍKLADE APLIKÁCIE AKTIVITY DOPAD ASTEROIDOV PROJEKTU CHAIN REACTION

Marek Balážovič, Martin Hruška

PDF

FYZIKA UKRYTÁ V BALÓNOCH

Brigita Balogová, Jozef Bašista, Zuzana Ješková

PDF

ANALÝZA MOŽNOSTÍ TVORIVÉHO VYUŽITIA AIRSOFTOVEJ PIŠTOLE NA HODINÁCH FYZIKY

Lukáš Bartošovič

PDF

A CYBERNETIC MODEL FOR STUDENT MOTIVATION AND TEACHING OF KINEMATICS IN MIDDLE AND HIGH SCHOOLS

Max Bazovsky

PDF

TVORBA ÚLOH A TESTOV Z PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI

Mária Berová

PDF

TOP 10 EXPERIMENTOV FESTIVALU SCIENCE ON STAGE

Mária Bilišňanská, Marián Kireš

PDF

PRÍSPEVOK LABORATÓRIA CERN K ĽUDSKÉMU POZNANIU

Marek Bombara

PDF

PRAKTICKÉ VYUŽITIE METÓDY SOKRATOVSKÉHO DIALÓGU

Mária Bystrianska ‐ Siptáková, Peter Čerňanský

PDF

VIRTUÁLNE LABORATÓRIUM – WORLDWIDE TELESCOPE VO VYUČOVANÍ PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Mária Csatáryová, Peter Hanisko

PDF

VNÍMANIE ZVUKU OD VYUČOVANIA PRÍRODOVEDY AŽ PO MATURITU

Bianka Gergeľová

PDF

FYZIKA PRE BUDÚCICH LEKÁROV – TÚŽBA, SKUTOČNOSŤ A SNAHA O ICH PRIBLÍŽENIE

Viera Haverlíková

PDF

VEDECKÝ VTIP AKO PROSTRIEDOK VZDELÁVANIA

Viera Haverlíková

PDF

ČO PONÚKA SCHOLA LUDUS: EXPERIMENTÁREŇ UČITEĽOM FYZIKY

Viera Haverlíková

PDF

FORMOVANIE FYZIKÁLNYCH PREDSTÁV PROSTREDNÍCTVOM VIDEOANALÝZ – VÝSKUM A VÝSLEDKY

Peter Hockicko, Gabriela Tarjányiová, Jozef Kúdelčík, Marián Janek

PDF

FORMATÍVNE HODNOTENIE TESTOVÝCH ÚLOH REALIZÁCIOU EXPERIMENTU

Martina Hodosyová

PDF

VYUŽITIE AKCELEROMETRA MOBILNÉHO TELEFÓNU S OS ANDROID V LABORATÓRNEJ ÚLOHE

Marián Janek, Gabriela Tarjányiová, Ivan Bellan

PDF

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU FYZIKA AKO VÝCHODISKO PRE TVORBU TESTOVACÍCH NÁSTROJOV

Peter Kelecsényi

PDF

ŠKOLSKÁ TEMATICKÁ EXKURZIA NA PODPORU FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA

Marián Kireš

PDF

PRECESIA ZOTRVAČNÍKA

Daniel Kluvanec

PDF

EXPERIMENTY VO FYZIKE. ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ

Daniel Kluvanec, Boris Lacsný, Aba Teleki

PDF

FOTOGRAFOVÁNÍ CAMEROU OBSCUROU

Lenka Kramářová

PDF

AKTÍVNE ŽIACKE BÁDANIE AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ

Katarína Krišková, Veronika Timková

PDF

VIDEOANALÝZA A SIMULÁCIA REÁLNYCH POHYBOV

Jozef Kúdelčík

PDF

TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV V EXPERIMENTOCH

Lucia Mišianiková, Marián Kireš

PDF

VODOROVNÝ A ŠIKMÝ VRH

Václav Piskač

PDF

ZÁBAVNÁ ASTROŠKOLA V PRÍRODE

Pavol Rapavý, Daniela Rapavá

PDF

FYZIKÁLNÍ ODHADY U VĚCÍ KOLEM NÁS

Zuzana Suková

PDF

PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Vladimír Šebeň, Viera Lapitková

PDF

ANALÝZA ČITATEĽNOSTI TEXTU

Ivana Škorecová, Ľubomír Zelenický, Aba Teleki

PDF

VYUŽITIE ZVUKOVEJ KARTY POČÍTAČA AKO GENERÁTORA STRIEDAVÉHO PRÚDU

Gabriela Tarjányiová, Ivan Bellan, Marián Janek a Jozef Kúdelčík

PDF

JEDNA HLAVA – JEDEN ŽIAK, JEDEN UČITEĽ A JEDNO PRO‐VEDECKÉ UČENIE

Katarína Teplanová

PDF

TERÉNNE EXPERIMENTY S VYUŽITÍM DATALOGERU CMA MOLAB

Jozef Trenčan

PDF

RASTLINY A VLASTNOSTI VIDITEĽNÉHO SVETLA

Jana Útla

PDF

MOŽNOSTI ROZVOJA GRAFICKEJ GRAMOTNOSTI NA HODINÁCH FYZIKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Monika Vanyová

PDF

ROZVÍJANIE KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV POMOCOU STRATÉGIE EUR A JEJ APLIKÁCIA NA VYUČOVANIE FYZIKY

Klára Velmovská

PDF

ANALÝZA SPÔSOBILOSTÍ VEDECKEJ PRÁCE ŽIAKOV ROZVÍJANÝCH UČEBNICAMI FYZIKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Petra Vnuková

PDF