Príspevky


2016 •  2015 •  2014 •  2013 •  2012 •  2011 •  2010 •  2009 •  2008

Tvorivý učiteľ fyziky VIIINA ASTEROIDY ALEBO ICH POZOROVANIE A DOSIAHNUTÉ VEDECKO PEDAGOGICKÉ VÝSLEDKY V TOMTO ODBORE NA HVEZDÁRNI „JÚLIA“

Vladimír Bahýl, Milada Gajtanská

PDF

AKTIVIZUJÚCE METÓDY PRE ŽIAKOV GYMNÁZIA, APLIKOVATEĽNÉ V OBLASTI MECHANIKY

Marek Balážovič

PDF

ANALÝZA BÁDATEĽSKÝCH AKTIVÍT

Brigita Balogová, Zuzana Ješková

PPT PDF

VZDELÁVACÍ SYSTÉM V HOLANDSKU: MÁ SA TAM FYZIKA LEPŠIE?

Brigita Balogová, Katarína Krišková, Zuzana Ješková

PDF

VIRTUÁLNE LABORATÓRNE CVIČENIE, ALEBO FYZIKA PRE NEFYZIKOV

Lukáš Bartošovič, Klára Velmovská

PDF

BÁDATEĽSKÉ AKTIVITY VO FYZIKÁLNOM VZDELÁVANÍ

Jozef Beňuška

PPT PDF

TVORBA ÚLOH A TESTOV Z PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI

Mária Berová

PPT PDF

BÁDATEĽSKÉ PRÍRODOVEDNÉ LABORATÓRIUM

Mária Bilišňanská, Marián Kireš

PPT PDF

SKÚSENOSTI S VYUŽITÍM PROGRAMU STELLARIUM V EDUKAČNOM PROCESE

Mária Csatáryová

PPT PDF

VIZUÁLNE POZOROVANIA METEOROV AKO ALTERNATÍVNE LABORATÓRNE CVIČENIA Z FYZIKY

Jozef Drga, Karol Petrík, Mária Csatáryová, Jozef Chovanec, Daniela Hricišáková, Stanislav Šimkovič

PDF

NEMUSÍME BYŤ KAMARÁTI NA TO, ABY SME DOKÁZALI SPOLUPRACOVAŤ

Bianka Gergeľová, Klára Velmovská, Peter Demkanin

PPT PDF

TVORIVO‐OBJAVNÁ DIELŇA KĹBY V ĽUDSKOM TELE

Viera Haverlíková

PPT PPT PDF

RÁDIOAKTIVITA A IONIZUJÚCE ŽIARENIE AKO SÚČASŤ FYZIKÁLNEHO VZDELÁVANIA BUDÚCICH LEKÁROV

Viera Haverlíková

PPT PDF

FYZIKÁLNE ASPEKTY MODERNÝCH ZOBRAZOVACÍCH TECHNÍK V MEDICÍNE

Oľga Holá

PPT PDF

AKO UČITELIA FYZIKY OVLÁDAJÚ IKT NÁSTROJE PRE PODPORU BÁDATEĽSKY ORIENTOVANEJ VÝUČBY?

Zuzana Ješková, Trinh‐Ba Tran

PPT PDF

SPUSTENIE METODICKÉHO PORTÁLU ŠPÚ

Peter Kelecsényi

PPT PDF

PRIPRAVENOSŤ UČITEĽA FYZIKY NA BÁDATEĽSKY ORIENTOVANÚ VÝUČBU

Marián Kireš, Zuzana Ješková

PPT PDF

LED – ZAUJÍMAVÉ A ATRAKTÍVNE SVETELNÉ ZDROJE VO VYUČOVANÍ FYZIKY (2015: MEDZINÁRODNÝ ROK SVETLA)

Daniel Kluvanec, Boris Lacsný, Monika Hanáková, Omar Al‐Shantir

PPT PDF PDF

DOVNÚTRA AUTOMOBILU

Janka Krejčová

PPT PDF

ROZVÍJAME ZRUČNOSŤ ŽIAKOV ZŠ PRACOVAŤ S TABUĽKAMI

Katarína Krišková, Marián Kireš

PPT PDF

TIENE EXOPLANÉT

Dalibor Krupa

PPT PDF

HOLOGRAFICKÁ ŠOŠOVKA

Ivana Miháliková, Norbert Tarjányi, Mária Pastorková

PDF

LASEROVÝ SPIROGRAF

Ivana Miháliková, Mária Pastorková

PDF

INTERAKTÍVNE BÁDATEĽSKÉ VZDELÁVANIE V ÉRE INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI

Miroslava Ožvoldová

PDF

OBRÁTENÁ VÝUČBA A JEJ EVALVÁCIA POMOCOU CEQ

Eva Paňková, Jozef Hanč

PPT PDF

VLNOVÁ OPTIKA V HOLOGRAFII

Ján Pecka, Mária Pastorková

PDF

PRÍČINY NEOBĽÚBENOSTI FYZIKY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH A NÁVRHY NA ZLEPŠENIE SITUÁCIE

Juraj Slabeycius, Peter Hanisko, Daniel Polčin

PPT PDF

DIAGNOSTICKÉ ULTRAZVUKOVÉ ZOBRAZOVANIE POMOCOU MODELOV V BIOFYZIKÁLNOM PRAKTIKU PRE ŠTUDENTOV VETERINÁRNEJ MEDICÍNY

Jana Staničová, Valéria Verebová

PPT PDF

IDENTIFIKÁCIA MENTÁLNYCH MODELOV POMOCOU KONCENTRAČNEJ ANALÝZY

Peter Štrauch, Jozef Hanč

PDF

ZVUKY Z KRAJINY VĹN

Norbert Tarjányi, Gabriela Tarjányiová

PPT PDF

MAGNUSOVA SILA ALEBO AKO KOPNÚŤ LOPTU ZA ROH, ČI POHNÚŤ LOĎOU VO VETRE BEZ PLACHTY

Veronika Timková, Zuzana Ješková

PDF

TERÉNNE EXPERIMENTY S DATALOGEROM MOLAB II (POSTREHY Z PRAXE)

Jozef Trenčan, Peter Demkanin

PDF