Vitajte na stránkach projektu “Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky”

Reforma školského vzdelávacieho systému, možnosť vytvárania vlastných školských vzdelávacích programov má za následok čiastočnú rôznorodosť obsahu prírodovedného a matematického a informatického vzdelávania na stredných školách. Reforma vzdelávania je však zložitý a relatívne pomalý proces. Vyžaduje plánovité a systematické pôsobenie zamerané na inováciu vzdelávania, ktorej základom je dôsledné uplatňovanie metód aktívneho bádania a objavovania v prírodných vedách, v matematike a informatike. Napĺňanie cieľov školskej reformy v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky vyžaduje harmóniu viacerých elementov, z ktorých za kľúčové považujeme: vzdelávacie programy a učebné materiály, vzdelaného učiteľa, podporu v metodickej oblasti, fungujúcu vzájomnú spoluprácu učiteľov a celkovú proreformnú atmosféru na školách.
Ďalším efektom riešenia projektu bude zatraktívnenie vyučovania, rozvíjanie kladných postojov žiakov k matematike, fyzike a informatike a následné zvýšenie záujmu žiakov o štúdium prírodovedných a technických odborov.
Rýchly rozvoj súčasnej informačnej spoločnosti a ním podmienená nutnosť reformovania vzdelávacieho systému vyžaduje modernizáciu prístupov k vzdelávaciemu procesu a skvalitnenie výstupov vzdelávania. Pre ekonomický a vedecko-technický rozvoj spoločnosti a jej hospodársku prosperitu má kľúčový význam prírodovedné, matematické a informatické vzdelávanie. Pre skvalitnenie vzdelávania v tejto oblasti a aplikovanie nových prístupov k vzdelávaniu má zásadný význam príprava učiteľov na využívanie moderných metód vzdelávania s výraznou podporou digitálnych technológií. Z uvedených dôvodov za priority projektu považujeme vypracovanie a kompletizáciu metodických materiálov pre vyučovanie matematiky, fyziky a informatiky na strednej škole založených na aplikovaní moderných vyučovacích metód pre stimulovanie aktívneho učenia, koordinovanú prípravu skupín učiteľov matematiky, fyziky a informatiky v rámci vybraných škôl, overenie navrhnutých metodických postupov v reálnych školských podmienkach a ich implementáciu do školských vzdelávacích programov a následnú širokú aplikáciu do vzdelávania.