KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Akcia


Obrazok


Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2008


Dátum akcie: 2008-02-07

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje

“Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2008“

Podmienky súťaže v zmysle štatútu sú nasledovné:

1. Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý autor vedeckej práce z fyziky, ktorý v roku 2008 dosiahne vek najviac 35 rokov.

2. Práce do súťaže prihlasuje autor písomne na dolu uvedenú adresu Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (SFS). V prihláške je nutné uviesť tieto údaje: osobné údaje autora (dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pracovisko, č.telefónu a e-mailovú adresu, miesto a dátum prihlášky, podpis), stručný abstrakt (cca 10 riadkov) charakterizujúci práce podané do súťaže (cca 10 riadkov, na zverejnenie po vyhlásení výsledkov) a zoznam citácií na publikované práce alebo iné formy ohlasu.

3. Do súťaže sa prijíma práca alebo súbor najviac troch vedeckých prác, dosiaľ v tejto súťaži neocenených, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie (doložte doklad o prijatí) za posledných päť rokov.

4. Pri prácach v spoluautorstve sa súťažiacemu priznáva alikvotný podiel na práci, pokiaľ nedoloží čestné prehlásenie alebo iný hodnoverný doklad o výške svojho podielu.

5. Výbor SFS ustanoví komisiu pre posúdenie prihlásených prác podľa odborného zamerania prác. SFS odmení práce (súbory prác) prvou, druhou a treťou cenou. Predseda komisie predloží návrh na ocenenie prác a výbor rozhodne o udelení cien. Niektoré ceny nemusia byť udelené.

6. Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov je finančne dotovaná celkovou sumou 20 tisíc Sk. Výsledky súťaže budú zverejnené na web stránke SFS (http://sfs.sav.sk), v Správach SAV a univerzitných periodikách. Autorom ocenených prác uhradí SFS pobytové náklady v deň prezentácie ocenených prác na 16. konferencii slovenských a českých fyzikov v Hradci Králové (8. - 12.9.200) a odpustí konferenčný poplatok.

7. Vedeckú prácu alebo súbor vedeckých prác zašlite vo dvoch exemplároch spolu s prihláškou do

10. mája 2008

na adresu: Slovenská fyzikálna spoločnosť, Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45

   Autor: Rastislav Adamek

Pridané: 2008-02-07  Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved