KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Aktuality


Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2017. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Prvú cenu získal RNDr. Kornel Richter, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme. (pdf)

Pozvánka na stretnutie zamestnaneckej časti Akademickej obce

Pozývam Vás na stretnutie zamestnaneckej časti Akademickej obce ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 o 14:00 hod. v posluchárni P1. (Pozvánka)

CENA CRYTUR - Nejlepší diplomová práce v materiálových vědách 2016/2017

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. (Plagát, Pravidlá a podmienky)

Akreditačná komisia vlády Slovenskej republiky na svojom mimoriadnom 98. zasadnutí vymenovala za člena stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 9.1 fyzika prof. RNDr. Michala Jaščura, CSc.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Peter Plavčan vymenoval za člena Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc., na obdobie rokov 2016 – 2020.

Prof. Jaščurovi a prof. Feherovi v ich zodpovednej a náročnej práci želáme veľa tvorivých úspechov.

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.


Miesto konania: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, poslucháreň P1 - Park Angelinum 9
Dátum: štvrtok, 10. november 2016 - od 10:30 do 14:30

Pozvánka

Týždeň vedy a techniky na Slovensku


Centrum vedecko-technických informácií SR v roku 2016 vyhlasuje fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. viac

prof. Aatto Laaksonen and Francesca Mocci


Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to a lecture about KINETIC MONTE CARLO Given by invited speaker prof. Aatto Laaksonen (Stockholm University, Sweden) more
Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University A general information’s session about Opportunities for Erasmus+ stages in Cagliari University for UPJŠ master and PhD students Given by invited speaker Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy) more

Introduction to NMR spectroscopy - Francesca Mocci


The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to the two-day LECTURE of Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy). more

Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2016. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Druhú cenu získal RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme.

Jubileum prof. Ing. Karla KUDELU, DrSc.


Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. sa narodil 5.9.1946 v Ostrave.Vysokoškolské štúdium v odbore fyzikálna elektronika ukončil v r. 1969 na Fakulte jadrovej a fyzikálno-inžinierskej ČVUT v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore Jadrová fyzika získal v r. 1977 (Košice, PF UPJŠ, „Vysypávanie častíc z radiačných pásov merané na nízkoorbitálnych družiciach“ ) a v roku 1991 obhájil doktorskú dizertačnú prácu v odbore Jadrová a subjadrová fyzika (Bratislava, MFF UK, „Dynamika častíc v nehomogénnych magnetických poliach v kozme“ ). V roku 1994 bol na Univerzite Komenského vymenovaný za docenta v odbore jadrová fyzika (habilitácia na MFF UK Bratislava) a v r. 2005 za profesora v odbore Fyzika (inaugurácia na PF UPJŠ). Od r. 1971 doteraz pôsobí na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, v rokoch 1980-2011 bol vedúcim Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF. viac

Nanotechnológie vo výučbe fyziky na strednej škole


Pozývam vás na stretnutie Klubu učiteľov fyziky stredných škôl s nasledovným programom:

Termín a čas: Utorok, 7.6.2016, 13.30 -16:00
Miesto: ODF ÚFV PFUPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9

Téma a lektori: Nanotechnológie vo výučbe fyziky na strednej škole,
Mgr. Lucie Kolářová - Kat. exp. fyziky PF UP Olomouc,
Ing. Zuzana Tkáčová - Gym. sv.E.Steinovej, Košice

Program:
Úvod do nanotechnológií a možnosti zaradenia problematiky do výučby fyziky na strednej škole
Praktické ukážky aktivít pre žiakov, pracovné listy a študijné materiály
Diskusia

Svoju účasť potvrďte krátkym mailom (marian.kires@upjs.sk), aby sme pripravili potrebný počet pomôcok a tlačených materiálov pre zúčastnených.
(Oznámenie).

7. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike - výsledky


7. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike sa konala 23. - 24. mája 2016 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Prahe.

Výsledková listina: https://indico.fjfi.cvut.cz/event/61/page/5. Dvaja študenti z PF UPJŠ sa umiestnili na 1. miestach v sekciách:

Sekcia: Biofyzika a fyzika molekulárních systémů/Obecná fyzika a didaktika fyziky
1. miesto: Katarína Želonková

Sekcia: Fyzika Země a Vesmíru
1. miesto: Miroslav Fedurco

Oceneným srdečne blahoželáme!

Dlhodobá prax pre študentov


Možnosť dlhodobej praxe (6-8 týždňov) v SÚJV Dubna (Rusko): http://students.jinr.ru/en a trojtýždňovej praxe v SÚJV Dubna (Rusko): http://newuc.jinr.ru/events.asp?id=59&act=start

Festival Fyziky 2016 - Tvorivý učiteľ fyziky IX

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky. Vítaní sú stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, členovia SFS, vysokoškolskí študenti fyziky a učiteľstva fyziky ako aj ďalší záujemci. Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku a fyzikálne vzdelávanie. (Oznámenie)

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016

V snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje “Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016“. (Pravidlá a podmienky)

CENA CRYTUR - Nejlepší diplomová práce v materiálových vědách 2015/2016

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. (Plagát, Pravidlá a podmienky)

Zamestnanec ÚFV PF UPJŠ menovaný za člena Komisie pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler vymenoval začiatkom januára 2016 členov Komisie pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT. Za člena uvedenej komisie bol vymenovaný aj doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, vzhľadom na jeho pôsobenie ako zástupcu Slovenskej republiky v konzorciu užívateľov biologickej infraštruktúry XBI Európskeho röntgenového laserového zariadenia na báze voľných elektrónov XFEL.(menovací dekrét)

Srdečne blahoželáme!

Člen Users’ Committee for the National High Magnetic Field Laboratory

Erik Čižmár je zvolený za člena Users’ Committee for the National High Magnetic Field Laboratory (Národné laboratórium vysokých magnetických polí, NHMFL) v USA, sekcia Elektrónová magnetická rezonancia, na obdobie 2016-2018. NHMFL poskytuje svoju infraštruktúru zameranú na výskum v extrémne vysokých magnetických poliach externým užívateľom v troch lokalitách: Florida State University, Tallahassee, Fl., University of Florida, Gainesville, Fl. a Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM. Users’ Committee je poradný výbor riaditeľa NHMFL, ktorý na základe podnetov a publikovaných výsledkov užívateľov podáva odporúčania ohľadom rozvoja infraštruktúry a vývoja nových experimentálnych metodík v NHMFL, podieľa sa taktiež na hodnotení žiadostí užívateľov o poskytnutie meracej infraštruktúry.

Dva vedecké tímy na PF UPJŠ zaradila Akreditačná komisia medzi špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, zverejnila dňa 16. júna 2015 výsledky vyhodnotenia návrhov špičkových vedeckých tímov v rámci pilotného projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“.
Akreditačnej komisii bolo v septembri 2014 na základe výzvy predložených na posúdenie 77 návrhov, ktoré boli hodnotené v niekoľkých etapách. O zaradení medzi špičkové tímy nerozhodoval počet publikácií, ale výlučne vybrané práce s výrazným medzinárodným významom. Hodnotené boli aj mimoriadne výkony významné v medzinárodnom kontexte (napr. významné knižné diela, prezentácie v zahraničí, medzinárodné a národné patenty atď.)
Na Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach boli z celkovo 2 podaných návrhov akceptovaný jeden špičkový tím:
  1. Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA)

    Vedúci špičkového tímu: prof. Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
    Zloženie špičkového tímu: prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc., RNDr. Erik Čižmár, PhD., Mgr. Vladimír Komanický, PhD., Mgr. Tomáš Samuely, PhD., RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.

Molekulárne modelovanie 2015 - od prvotných princípov po mezoskopické simulácie

V dňoch 23.-26. februára sa v priestoroch Laboratória molekulových simulácií a pokročilých vizualizácií (prízemie PF UPJŠ Jesenná 5) uskutoční dvojdielny kurz Molekulárne modelovanie 2015 - od prvotných princípov po mezoskopické simulácie podľa priloženého programu. Kurz sa vedie v jazyku anglickom pod vedením zahraničných expertov v rámci programu ŠF EÚ SOFOS Aktivity 2.1. a je určený pre študentov a zamestnancov PF UPJŠ. Počet miest je obmedzený, preto v prípade záujmu kontaktujte matus.rebic@student.upjs.sk. [ Pozvánka ]

50. výročie založenia Katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ v Košiciach si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia ako aj 100. výročie od narodenia zakladateľa Katedry jadrovej fyziky prof. Juraja Dubinského, fyzika a pedagóga, ktorý sa výraznou mierou pričinil o rozvoj fyziky na východnom Slovensku. Pri tejto príležitosti sa uskutoční slávnostné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 3. decembra (streda) o 14:00 hod. v aule prof. Juraja Daniel - Szabóa v Košiciach, Park Angelinum 9. [ Pozvánka ] [ Celý článok ]

SLOVENSKÁ CESTA DO MIKROKOZMU (CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike)

8.9. – 26.9.2014, Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Dňa 29. septembra 2014 si pripomenieme 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve, medzinárodnej organizácie a špičkovej vedeckej inštitúcie v oblasti časticovej fyziky. Slovensko je členským štátom CERN od roku 1993. Slovenskí fyzici sa v rámci CERN podieľajú na najnáročnejších vedeckých výskumoch vrátane experimentov na najväčšom urýchľovači častíc na svete LHC.

O poslaní CERN, jeho histórii a o spolupráci Slovenska s CERN informuje dvojvýsta-va„Slovenská cesta do mikrokozmu“ a „CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“, ktorú možno navštíviť v dňoch 9. 9. až 26. 9. 2014 v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici 88 v Košiciach. Na výstave sa návštevníci zoznámia s históriou CERN, s činnosťou urýchľovacieho komplexu a detektorov, s vývojom a dodávkou špičkových zariadení pre urýchľovač aj detektory častíc a s možnosťami, ako sa do spolupráce s CERN môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl a slovenské firmy. [ PDF ] [ tlačová správa ]

Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2014. Hodnotiaca komisia SFS konštatovala veľmi vysokú odbornú úroveň a aktuálnosť prác, ktoré účastníci súťaže za posledných 5 rokov vytvorili a publikovali v špičkových fyzikálnych časopisoch.

Z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ na druhom mieste sa umiestnila RNDr. Jana Čisárová, PhD. a na treťom mieste sa umiestnil RNDr. Tomaš Lučivianský, PhD.

Oceneným srdečne blahoželáme !

Tlačová správa


Nové fyzikálne laboratóriá Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV vybudované v rámci projektu EXTREM II už začali slúžiť svojmu účelu [ link ]

Tlačová správa


Slovenská fyzika má v Európe dôstojné miesto,“ hovorí riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. [ link ]

Vedec roka Slovenskej Republiky 2013


V poradí už 17. ročník súťaže pravidelného ročného oceňovania popredných slovenských vedcov a technológov zo všetkých oblastí vedy a výskumu, si podobne ako predchádzajúce, kladie za cieľ popularizovať prínosy vedeckého bádania, poukázať na úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a hlavne informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.

Ocenenie sa bude udeľovať v piatich kategóriách:
  • Vedec roka SR 2013
  • Technológ roka SR 2013
  • Mladý výskumník roka SR 2013
  • Uznanie za celoživotné dielo v SR 2013
  • Za výsledky v programoch EÚ 2013
Nominácie posielajte do 4. apríla 2014.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 13. 5. 2014.

Dôležité dokumenty:Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved