Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice
DB   |   DPCM   |   DNPSP   |   DTPA   |   DDP Login
Logo UFV Slovak English

Teaching and research activities of the Institute of Physics


Obrazok

In the field of teaching, the institute offers courses in physics in bachelor’s and master’s degree programs for students aiming to obtain their teacher license (this is a two-subject study, one subject being physics) as well as for students studying only physics (single-subject study) up to the PhD degree. Research activities are focused on the fields of magnetism, low-temperature physics, nanophysics, nuclear and subnuclear physic, biophysics, theoretical physics, astrophysics and the theory of physics education.

News


Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády na ÚFV


Dejiskom 59.ročníka Fyzikálnej olympiády na národnej úrovni sa od štvrtka 12. apríla do nedele 15. apríla 2018 stane Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, kde 13.4. účastníkov olympiády osobne privíta pán riaditeľ Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. Podrobný program podujatia je na tomto odkaze .

Okrem súťažnej experimentálnej úlohy, ktorá bude realizovaná v laboratóriach základného fyzikálneho praktika ÚFV, je pre mladé talenty fyziky pripravená aj vedecko-popularizačná exkurzia do výskumných laboratórií ÚFV na Katedre biofyziky a Katedre fyziky kondenzovaných látok.

Organizačne zabezpečuje podujatie propagačná skupina ÚFV. Hlavný zodpovedným organizátorom je doc. Hanč z Oddelenia didaktiky fyziky, ktorý je aj predsedom krajskej komisie FO. Program exkurzie zabezpečia doc. Štroffeková (KB) a Dr. Tarasenko (KFKL).

Práce členov odbornej súťažnej poroty sa zhostia aj doc. Kireš, Dr. Štrauch (obaja z ODF) a Dr. Lučivjanský z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky.

PhD. STUDY: NEW THEMES


Closing date for application: 31.5.2018
In case of interest don’t hesitate to contact the supervisor of the theme. The regular duration of PhD. Study in Physics is 48 months.
Note: Students with permanent residence in EU are eligible for the following stipendia:
Before dissertation examination: 595.00€/month
After dissertation examination: 693.50€/month
The stipendium is exempted from tax.

Annotation of themes:

Úspech študenta gymnázia na medzinárodnej súťaži pre mladých vedcov je aj úspechom školiteľov z Ústavu fyzikálnych vied


V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi.
Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii. Študent 5. ročníka Miroslav Kurka z Gymnázia Trebišovská v Košiciach vypracoval projekt pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD. a RNDr. Samuela Dobáka, pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, na tému:
Dynamic magnetization behavior in soft magnetic alloys of different structure.
Za tento projekt získal špeciálnu cenu, plne hradený týždňový pobyt v Institute Laue-Langevin (ILL) v Grenobli, Francúzsko.
Viac informácií na https://eucys2017.eu/


NAP 2017 - najlepší prezentovaný poster


Doktorand ÚFV PF UPJŠ Mgr. Oleg Shylenko získal cenu za najlepší prezentovaný poster, na konferencii NAP 2017: 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties '2017, Zatoka, ktorá sa venovala najnovším trendom v nanotechnológiách, výrobe nanomateriálov a nanočastíc, skúmaniu ich vlastností ako aj aplikáciám týchto systémov v Hi-Tech priemysle, biológii, medicíne, chémii atď.

Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2017. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Prvú cenu získal RNDr. Kornel Richter, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme. (pdf)

Pozvánka na stretnutie zamestnaneckej časti Akademickej obce

Pozývam Vás na stretnutie zamestnaneckej časti Akademickej obce ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2017 o 14:00 hod. v posluchárni P1. (Pozvánka)

CENA CRYTUR - Nejlepší diplomová práce v materiálových vědách 2016/2017

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. (Plagát, Pravidlá a podmienky)

Akreditačná komisia vlády Slovenskej republiky na svojom mimoriadnom 98. zasadnutí vymenovala za člena stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 9.1 fyzika prof. RNDr. Michala Jaščura, CSc.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Peter Plavčan vymenoval za člena Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc., na obdobie rokov 2016 – 2020.

Prof. Jaščurovi a prof. Feherovi v ich zodpovednej a náročnej práci želáme veľa tvorivých úspechov.

Spomienkový seminár: Život a dielo Prof. RNDr. Pavla Vojtaníka, DrSc.


Miesto konania: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, poslucháreň P1 - Park Angelinum 9
Dátum: štvrtok, 10. november 2016 - od 10:30 do 14:30

Pozvánka

Týždeň vedy a techniky na Slovensku


Centrum vedecko-technických informácií SR v roku 2016 vyhlasuje fotografickú súťaž, ktorá je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. viac

prof. Aatto Laaksonen and Francesca Mocci


Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to a lecture about KINETIC MONTE CARLO Given by invited speaker prof. Aatto Laaksonen (Stockholm University, Sweden) more
Centrum for Multimodal Imaging and The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University A general information’s session about Opportunities for Erasmus+ stages in Cagliari University for UPJŠ master and PhD students Given by invited speaker Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy) more

Introduction to NMR spectroscopy - Francesca Mocci


The Department of Biophysics, Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University would like to invite you to the two-day LECTURE of Francesca Mocci (University of Cagliari, Italy). more

Slovenská fyzikálna spoločnosť udelila tri ceny


Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do súťaže v roku 2016. Medzi víťazmi sa umiestnili mladí vedeckí pracovníci nášho ústavu. Druhú cenu získal RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. a tretiu Mgr. Katarína Karľová. Oceneným srdečne blahoželáme.

Jubileum prof. Ing. Karla KUDELU, DrSc.


Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. sa narodil 5.9.1946 v Ostrave.Vysokoškolské štúdium v odbore fyzikálna elektronika ukončil v r. 1969 na Fakulte jadrovej a fyzikálno-inžinierskej ČVUT v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta vied v odbore Jadrová fyzika získal v r. 1977 (Košice, PF UPJŠ, „Vysypávanie častíc z radiačných pásov merané na nízkoorbitálnych družiciach“ ) a v roku 1991 obhájil doktorskú dizertačnú prácu v odbore Jadrová a subjadrová fyzika (Bratislava, MFF UK, „Dynamika častíc v nehomogénnych magnetických poliach v kozme“ ). V roku 1994 bol na Univerzite Komenského vymenovaný za docenta v odbore jadrová fyzika (habilitácia na MFF UK Bratislava) a v r. 2005 za profesora v odbore Fyzika (inaugurácia na PF UPJŠ). Od r. 1971 doteraz pôsobí na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, v rokoch 1980-2011 bol vedúcim Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF. viacActions


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismName:


Password:

Institutions


Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Science UPJŠ

Departments


Department of Biophysics
Department of Condensed Matter Physics
Department of Nuclear Physics and Subnuclear Physics
Department of Theoretical Physics and Astrophysics
Division of Didactics of Physics

Projects


Establish
Modernisation of education
Science on Stage
SCIENCENET
Do not worry physics
Students and teachers at CERN
Discover beauty of physics
Creative physics teacher

Projects


SeeVogh systém
Moodle
Celim

SeeTheStats Statistic © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved