KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium feromagnetizmuOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium feromagnetizmu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením prof. RNDr. Petra Kollára, CSc. (peter.kollar@upjs.sk) bolo vybudované v rámci riešenia projektov štrukturálnych fondov „NanoCEXmat I. – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 2622012001) a „MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku. (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220220105) a z prostriedkov grantov VEGA.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium feromagnetizmu je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu feromagnetizmu sa nachádzajú zariadenia na zaznamenávanie kriviek prvotnej magnetizácie a hysteréznych slučiek magneticky mäkkých feromagnetík pri premagnetovaní v kvazistatickom režime a premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 300 kHz. Súčasťou laboratória je magnetooptický hysterézigraf umožňujúci zaznamenávať hysterézne slučky tenkých vrstiev a povrchových vrstiev feromagnetík do hrúbky 50 nm v magnetických poliach do 16 kA/m. Z nameraných hysteréznych slučiek je možné vyhodnocovať základné parametre feromagnetických materiálov: magnetickú indukciu (polarizáciu) nasýtenia, remanetnú magnetickú indukciu (polarizáciu), koercivitu (koercitívne pole) a straty. K vybaveniu laboratória patrí aj zariadenie na meranie koercivity magneticky mäkkých materiálov pracujúce v poliach do 440 kA/m. Impedančný mostík slúži na meranie komplexnej permeability magneticky mäkkých feromagnetík vo frekvenčnom rozsahy 100 Hz- 40 MHz.

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória feromagnetizmu je štúdium magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických magneticky mäkkých feromagnetikách pri kvazistatickom premagnetovaní a premagnetovaní v striedavých magnetických poliach až do 300 kHz.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Testovanie magnetických vlastností magneticky mäkkých materiálov. Vzorky vhodné na meranie môžu mať tvar prstenca, pásky, tenkej vrstvy, jednotlivého plechu a plechov do Epsteinovho rámu.

Fotogaléria


KFKL

Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek, kriviek prvotnej magnetizácie a anhysteréznych kriviek pri kvazistatickom premagnetovaní vzoriek tvaru kvádra (napr. plechy, pásky hrúbky do 2 mm, šírky 10 mm a dĺžky 100 mm), drôtu, valca, uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca), alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu (napr. plechy šírky 30 mm, dĺžky 100 – 300 mm). Maximálna hodnota magnetického poľa závisí od konštanty magnetizačnej cievky, cez ktorú môže pretekať maximálny prúd ±5 A. Z nameraných kriviek je možné vypočítať koercitívne pole, remanenciu, magnetickú indukciu nasýtenia, hysterézne straty, počiatočnú a maximálnu permeabilitu a demagnetizačný faktor.


KFKL

NF AC hysterezigraf do 50 Hz. Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 50 Hz vzoriek tvaru kvádra (napr. plechy, pásky hrúbky do 2 mm, šírky 10 mm a dĺžky 100 mm), drôtu, valca, uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca), alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu (napr. plechy šírky 30 mm, dĺžky 100 – 300 mm). Maximálna hodnota magnetického poľa závisí od konštanty magnetizačnej cievky, cez ktorú môže pretekať maximálny prúd ±5 A. Z nameraných kriviek je možné vypočítať koercitívne pole, remanenciu, permeabilitu a premagnetizačné straty.


KFKL

Hysterezigraf - AC/DC Permeameter AMH-1K-S na zaznamenávanie hysteréznych slučiek a kriviek prvotnej magnetizácie pri kvazistatickom premagnetovaní a hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 1 kHz umožňujúci meranie uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca) alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu pri zadanej hodnote maximálnej indukcie alebo intenzity magnetického poľa. Z nameraných kriviek sú vypočítané celkové straty pri premagnetovaní, koercitívne pole, remanencia, magnetická indukcia nasýtenia, a maximálna permeabilita materiálu.


KFKL

KFKL

NF AC hysterezigraf od 50 Hz do 1 kHz Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 50 Hz do 1 kHz uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca, plechov v Epsteinovom ráme), alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu (napr. plechy šírky 30 mm, dĺžky 100 - 300 mm). Maximálna hodnota magnetického poľa závisí od konštanty magnetizačnej cievky, cez ktorú môže pretekať maximálny prúd ±5 A. Z nameraných kriviek sú vypočítané premagnetizačné straty, permeabilita, koercitívne pole a remanencia.


KFKL

VF AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 1 kHz do 300 kHz, umožňujúci meranie koercitívneho poľa, remanencie, permeability a premagnetizačných strát pri zadanej hodnote maximálnej indukcie magnetického poľa alebo intenzity magnetického poľa feromagnetických vzoriek v tvare uzavretého magnetického obvodu (napr. prstencov) a otvorených vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu.


KFKL

KFKL

Kerrov hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri kvazistatickom premagnetovaní vzoriek tvaru kvádra hrúbky do 2 mm, šírky 10 mm a dĺžky 100 mm (plechy, pásky), v magnetickom poli do 16 kA/m. Z nameraných slučiek je možné vypočítať koercitívne pole, relatívnu remanenciu a relatívne hysterézne straty.


KFKL

Koerzimat Foerster 1.097 na meranie koercivity feromagnetických materiálov.


KFKL

Mostík na určenie komplexnej permeability feromagnetík meraním impedancie vo frekvenčnom rozsahu 100 Hz - 40 MHz.
Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved