KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium IČ spektroskopieOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium infračervenej (IČ) spektroskopie Ústavu experimentálnej fyziky SAV pod vedením RNDr. Natálie Tomašovičovej, CSc. (nhudak@sake.sk) bolo vybudované v rámci riešenia projektov zo štrukturálnych fondov „Dobudovanie Centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách využitia v nano- a biotechnológiách" (ITMS 26220120033), „Dobudovanie infraštruktúry pre výskum nanosystémov s perspektívou využitia v technickej a medicínskej praxi (ITMS 26210120012) a „Edukačné centrum pre výskum a vývoj komplexných nanosystémov“ („ECVV-NANOKOP“) (ITMS 26110230061).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium IČ spektroskopie je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu IČ spektroskopie je umiestnený špičkový vákuový FTIR spektrometer VERTEX 80v od firmy Bruker, ktorý bude doplnený o infračervený mikroskop, Ramanov modul a Ramanaov mikroskop.

Výskumné možnosti

Vákuový FTIR spektrometer VERTEX 80v má pracovný rozsah od 5 do 25 000 cm-1 (t.j. od ďalekej infračervenej oblasti až po viditeľnú). Spektrometer je vybavený prietokovým héliovým kryostatom umožňujúcim pracovať v rozsahu teplôt od 300 do 4 K. Prístroj je tiež vybavený prídavnými zariadeniami umožňujúcimi meranie v reflexnom aj transmisnom móde.
Vákuový FTIR spektrometer VERTEX 80v umožňuje študovať všetky typy materiálov v kvapalnom aj v pevnom skupenstve (prášky, monokryštály, polykryštály). Vďaka hermeticky uzatváracej meracej komore, umožňuje tiež merania v inertných atmosférach, čo je dôležite v prípade materiálov, ktoré sú napr. hydroskopické a teda si vyžadujú špecifické podmienky merania.
Infračervená spektroskopia patrí do skupiny nedeštruktívnych analytických metód, pri ktorých skúmaná vzorka nie je analýzou poškodená.

Fotogaléria


KFKL

Vákuový infračervený spektrometer Bruker VERTEX 80v.


KFKL

Prietokový He kryostat (Oxford).


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved