KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium kvantových kvapalínOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium kvantových kvapalín a kvantových (nano)systémov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach bolo inovované v rámci riešenia dvoch projektov Štrukturálnych fondov EXTREM I - projekt budovania Centra excelencie pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (ITMS kód projektu: 26220120005) a následne projektu EXTREM II - Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach (ITMS kód projektu 26220120047). Za laboratórium zodpovedajú ing. Emil Gažo a RNDr. Peter Skyba, CSc. Vedecký tím tvoria RNDr. Marcel Človečko, PhD., Ing. Emil Gažo, RNDr. Martin Kupka, CSc., a RNDr. Peter Skyba, CSc.. Laboratórium je financované z vedeckých projektov Centier excelencie SAV, APVV, VEGA, projektu Microkelvin – projektu 7 RP EÚ a spoločnosťou US Steel Košice s.r.o..

Umiestnenie laboratória

Laboratórium kvantových kvapalín a kvantových (nano)systémov je umiestnené v suteréne budovy Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

Laboratórium disponuje dvoma unikátnymi experimentálnymi zariadeniami. Prvým zariadením je aparatúra jadrovej adiabatickej demagnetizácie, ktorá je schopná ochladiť kondenzované látky do sub milikelvinovej oblasti teplôt (teploty pod 1mK), pričom najnižšia dosiahnutá teplota je na úrovni 50mikroKelvinov. Druhým experimentálnym zriadením zakúpeným v rámci projektu EXTREM II je suchý zmiešavací refrigerátor Triton 200 spoločnosti Oxford Instruments (na predchladzovanie zariadenie nepotrebuje kryogénne kvapaliny), ktorý dosahuje minimálnu teplotu 7mK v magnetickom poli do 8 Tesla.

Výskumné možnosti

Laboratórium disponuje celou škálou experimentálnych meracích techník a metód – impulzná a kontinuálna jadrová magnetická rezonancia vo frekvenčnej oblasti do 1MHz, meranie magnetickej susceptibility, elektrickej vodivosti, technikami merania mechanických rezonátorov do 30MHz a pod.

Fotogaléria


KFKL

Celkový pohľad na aparatúru jadrovej adiabatickej demagnetizácie s teplotami, ktoré sú dosahované na tomto zariadení.


KFKL

Detailný pohľad na experimentálnu komôrku pre štúdium supratekutého hélia-3 pri teplotách pod 200mikroKelvinov.


KFKL

Suchý zmiešavací refrigerátor Oxford Instruments Triton 200


KFKL

Pohľad na vnútro zariadenia s experimentálnou platňou.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved