KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Technologické laboratórium rýchleho ochladenia taveniny a oblúkového taveniaOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium prípravy vzoriek rýchlym chladením Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pod vedením doc.RNDr. Rastislava Vargu, PhD. (rvarga@upjs.sk) bolo vybudované v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov „NanoCEXMat – Budovanie infraštruktúry centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS 26220120035).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium prípravy vzoriek rýchlym chladením je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu prípravy vzoriek rýchlym chladením je umiestnená aparatúra na prípravu vzoriek žíhaním prúdom EDMUND BUHLER Mini Arc Melting System MAM 1 s možnoťou prípravy objemových vzoriek rýchlym kalením do medenej formy. Umožňuje prípravu kovových vzoriek do hmotnosti 20g a maximálnou teplotou tavenia cca. 3500oC.
Ďalším zariadením je aparatúra na prípravu vzoriek rýchlym chladením EDMUND BUHLER Melt Spinner SC. Uvedené zariadenie umožňuje prípravu rýchlochladených pások metódou rýchleho chladenia roztavenej zliatiny na medenom valci. Pracuje v kontrolovanej ochrannej atmosfére, alebo vo vákuu. Takisto je možné kontrolovať teplotu taveniny ako aj rýchlosť rotujúceho valca atým rýchlosť chladenia. Rýchlosti chladenia sú extrémne vysoké 105-106 K/s

Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória prípravy vzoriek rýchlym chladením je štúdium prípravy nových moderných vzoriek či už amorfných alebo kryštalických. Rýchle ochladenie umožňuje vznik amorfnej štruktúry v prípade amorfných zliatin. V prípade kryštalických zliatin umožňuje táto metóda prípravu vysokoteplotných fáz pri izbovej teplote, nakoľko táto ostane v materiále „vmŕznutá“.

Fotogaléria


KFKL

EDMUND BUHLER Mini Arc Melting System MAM 1.


KFKL

EDMUND BUHLER Melt Spinner SC.


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved