KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium SQUID magnetometrieOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium SQUID magnetometrie je spoločným pracoviskom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Vybudované bolo v r. 2014 v rámci riešenia projektu zo štrukturálnych fondov Promatech, ITMS 26220220186.
Laboratórium pracuje pod vedením RNDr. Erika Čižmára, PhD. na strane UPJŠ a Ing. Jozefa Kováča, CSc na strane ÚEF SAV.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu je umiestnený SQUID magnetometer MPMS3 firmy Quantum Design. Zariadenie je určené na štúdium magnetických vlastností tuhých aj kvapalných látok, v rozmedzí teplôt 1,8 K – 400 K a v magnetických poliach 0 - 7 T

Možnosti meraní/výskum:
  • dc a ac susceptibilita
  • magnetizácia
  • dva meracie techniky využívajúce SQUID detekciu: vibračný magnetometer (VSM) a DC sken
  • Odtienenie magnetického poľa okolia aparatúry (vrátane magnetického poľa zeme) –meranie v ultranízkych magnetických poliach.

Vybrané špecifikácie a výhody voči starším typom MPMS-XL:
  • Rýchle chladenie vzorky až 30 K/min.
  • Rýchla zmena magnetického poľa až 700 Oe/sek.
  • QuickSwitch magnet – takmer okamžitý prechod supravodivého magnetu z a do perzistentného stavu
  • Citlivosť <1x10-8 emu pre B<2500 Oe


Výskumné možnosti

Výskumným zameraním Laboratória je štúdium prejavov magnetizmu v rôznych typoch materiálov: magnetické nanočastice, molekulové magnety, nízkorozmerné magnetické systémy, polovodiče a vodiče s magnetickými prímesami, a iné. U magnetických materiálov je možné študovať tiež dynamické procesy v látke, ktoré poukazujú na relaxačné procesy v/medzi podsystémami látky.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Využitie prístrojov a aparatúr je možné po dohode s vedúcimi laboratória a po zaradení do meracieho kalendára.
Kontaktujete sa: RNDr. Erik Čižmár, PhD. (erik.cizmar@upjs.sk) pre MPMS a RNDr. Jozef Kováč, CSc.S
Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved