KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium UHV STMOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Mgr. Pavol Szabó, CSc., ÚEF SAV Košice, Mgr. Tomáš Samuely, PhD., ÚFV PF UPJŠ Košice
Laboratórium UHV STM Ústavu experimentálnej fyziky a Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ bolo vybudované v rámci riešenia projektu PROMATECH (ITMS: 26220220186).

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V laboratóriu je umiestnené komplexné zariadenie na prípravu a charakteristiku tenkých vrstiev a nanoštruktúr v ultra-vysokom vákuu a integrovaný skenovací tunelový mikroskop a mikroskop atómových síl pracujúci v ultra-vysokom vákuu, pri ultra-nízkych teplotách a vysokých magnetických poliach.
Funkcia zariadenia:
Komplexné zariadenie od firmy Specs sa skladá z dvoch prepojených vákuových komôr s tlakom nižším ako 10-10 mbar.
V prípravnej komore sa nachádza:

Špeciálny manipulátor
 • 4 osy pohybu s vysokou presnosťou
 • Lineárny pohyb v smere x, y, z s rozsahom Dx, Dy: +/- 12.5 mm, Dz: 900 mm
 • otáčanie ±180°
 • ohrievanie elektrónovým zväzkom do 1000°C a chladenie N2
 • samostatná pozícia pre priame zahrievanie elektrickým prúdom
Elektrónový odparovač
 • 4-komorový elektrónový odparovač s NW35CF (2.75") prírubou, dvoma fixnými držiakmi a dvoma držiakmi možnosťou posunu, možnosť súčasne naparovať až 4 rôzne materiály z tyčiniek alebo nádobiek
Vysokoteplotný odparovač
 • Na odparovanie materiálov s nízkym tlakom nasýtených pár
Kremíková mikrováha s príslušenstvom
 • Mikrováha na určenie hrúbky naparenej vrstvy
Iónový zdroj
 • Iónový zdroj s irídiovým vláknom pokrytým oxidom Yttria s dlhou životnosťou na odprašovanie nečistôt z povrchu vzoriek v ultra-vysokom vákuu
RHEED systém s príslušenstvom
 • Reflected high-energy electron diffraction (difrakcia vysokoenergetických odrazených elektrónov) na charakterizáciu rastu tenkých vrstiev a ich štruktúry
Analyzátor pre XPS, UPS, AES, SAM, ISS a LEIS
 • Viackanálový detektor s rozšíreným dynamickým rozsahom CEM
Zdroj RTG s príslušenstvom
 • Pre X – ray Photoelectron Spectroscopy (spektroskopiu rontgenovskych fotoelektrónov) na chemickú analýzu povrchov
Štvorpólový hmotnostný spektrometer
 • Na analýzu zostatkových plynov vo vákuu pri naparovaní
V STM komore sa nachádza:

Nízkoteplotný skenovací tunelový mikroskop pracujúci pri podmienkach ultra-vysokého vákua (UHV STM) vo vysokých magnetických poliach a ultra-nízkych teplotách
 • UHV STM systém, pracujúci pri nízkych telotách v teplotnom intervale 1K – 300 K s chladením na báze Joule-Thomson refrigerátora s modulárnou Tyto hlavou, umožňujúca používanie rôznych senzorov, ako qPlus, Kolibri senzor, STM, umožňujúci simultánne merania AFM/STM v magnetických poliach vyšších ako 2 T pri teplotách nižších ako 4 K.
 • Kryostat s dusíkovým a 4He chladením
 • Supravodivý magnet umožňujúci SPM merania v magnetických poliach min. do 3 Tesla v smere kolmom na povrch vzorky.
 • Kontrolná elektronika od firmy Nanonis.
Samostatná komora s inertnou atmosférou
 • S možnosťou priameho pripojenia ku vákuovej komore a transferu vzorky

Výskumné možnosti

 • topografia s atómovým rozlíšením
 • spektroskopia vodivostných elektrónov s extrémnym rozlíšením
 • in-situ príprava a charakterizácia tenkých vrstiev a nanoštruktúr
 • manipulácia s jednotlivými atómami a molekulami


Fotogaléria


KFKL

Komplexné zariadenie od firmy Specs


KFKL

Špeciálny manipulátor


KFKL

Analyzátor pre XPS, UPS, AES, SAM, ISS a LEIS


KFKL

UHV STM systém, pracujúci pri nízkych telotách v teplotnom intervale 1K – 300 K s chladením na báze Joule-Thomson refrigerátora s modulárnou Tyto hlavou


KFKL

Kontrolná elektronika od firmy Nanonis


KFKL

Samostatná komora s inertnou atmosférou


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved