KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Laboratórium VSMOsoba zodpovedná za laboratórium, kontakt, financovanie

Laboratórium magnetických meraní je laboratóriom Ústavu experimentálnej fyziky SAV prevádzkovaným pod vedením RNDr. Jozefa Kováča, CSc.

Umiestnenie laboratória

Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória

V Laboratóriu VSM je umiestnený prvý a najstarší vibračný magnetometer skonštruovaný na pracoviskách PF UPJŠ a ÚEF SAV. Dlhé roky bol prakticky jediným zariadením na uvedených pracoviskách, ktoré umožňovalo charakterizovať materiály z hľadiska ich magnetických vlastností.
V súčasnosti je možné na tomto zariadení merať magnetický moment rôznych druhov materiálov v rôznej forme (pevne látky, prášky, kvapaliny) v teplotnom intervale 4,2 až 1200 K a v magnetických poliach do 6 T. V týchto pracovných intervaloch je možné sledovať poľné, teplotné a časové závislosti magnetického momentu meraných vzoriek ako aj ich kombinácie. Maximálna citlivosť zariadenia je 10-7 Am2 (10-4 emu).

Výskumné možnosti

Aj keď v porovnaní s modernejšími zariadeniami s podobným zameraním sa tento vibračný magnetometer nevyznačuje extrémnou citlivosťou ani presnosťou merania, jeho prednosťami sú predovšetkým rýchlosť, jednoduchosť a flexibilita pri ovládaní. To sa v súčasnosti využíva najmä pri základnej charakterizácii vysokoteplotných supravodivých materiálov – určovaní kritickej teploty, kritického prúdu, kritického magnetického poľa a podobne. Ďalej je možné na tomto zariadení merať termomagnetické krivky feromagnetických materiálov až do teplôt 1200 K. Z týchto meraní je možné určiť napr. Curieho teplotu prechodu do paramagnetického stavu, kryštalizačnú teplotu u amorfných kovových materiálov, viacfázovosť materiálu v prípade, ž jednotlivé fázy majú v danej teplotnej oblasti feromagnetický prechod a ďalšie parametre súvisiace s magnetickými vlastnosťami látok. Samozrejmosťou je meranie hysteréznych slučiek feromagnetických materiálov v celom teplotnom intervale a z toho vyplývajúce určovanie teplotnej závislosti koercivity, magnetizácie nasýtenia ako aj ďalších súvisiacich parametrov.

Ponuka meraní odbornej verejnosti

Pre odbornú verejnosť môže byť zaujímavá ponuka rýchlych testovacích meraní vzoriek feromagnetických materiálov o rozmeroch do 5 mm a hmotnosti do 1 gramu a určovanie ich magnetických vlastností na základe nameraných termomagnetických a magnetizačných kriviek.

Fotogaléria


KFKL

Vysokoteplotná časť VSM


KFKL

Nízkoteplotná časť VSM


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved