Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Aktivity projektu


A1. Príprava popularizačných a výučbových materiálov v elektronickej podobe

Netradičné fyzikálne problémy, kvalitatívne a kvantitatívne úlohy, zaujímavé experimenty, popularizačné prednášky, diskusné fóra, pozorovania a merania v školskom fyzikálnom laboratóriu budú spracované v podobe elektronických dokumentov pre webuniverzitu, smile videoprezentácií, hypertextových materiálov. Všetky vytvorené materiály budú zverejnené na verejne dostupnom portáli.


A2. Príprava a pilotné overenie systému popularizačných a vzdelávacích aktivít

Banka materiálov bude spracovaná do didaktického systému smerujúceho od kvalitného pochopenia podstaty vybraných pojmov a javov cez silnú motiváciu študentov k fyzikálnemu vzdelávaniu k popularizácii vedy, vedeckého výskumu a jeho využitia v každodennom živote. Využívané budú aktivizujúce didaktické metódy, netradičné organizačné formy a moderné didaktické prostriedky. Vytvorené materiály budú umiestnené na verejne prístupnom portáli webuniverzity. Vybrané aktivity budú pilotne overené na skupine záujemcov.
Typy aktivít: videokonferenčné prednášky uznávaných domácich a zahraničných vedcov, smile prezentácie (ppt + video) k problémom modernej fyziky, moderované diskusné fóra, multimediálne výučbové hypertexty - riešenie problémov, online fyzikálne experimenty, live webkamery z fyzikálnych laboratórií, exkurzie do laboratórií spojené s účasťou na meraní, Master classes, On line Science Clasrooms a pod.


A3. Vytvorenie dištančného kurzu Poďme objavovať krásy fyziky

V LMS systéme Moodle bude vytvorený ročný dištančný kurz pozostávajúci z 20 modulov pre skupinu 200 študentov a 40 učiteľov. Kurz bude zameraný na sprostredkovanie popularizačných a vzdelávacích aktivít pre cieľovú skupinu zapojených študentov a učiteľov a poskytovanie výučbových materiálov v elektronickej forme.


A4. Realizácia popularizačných a vzdelávacích aktivít v rámci modulov dištančného kurzu

V rámci propagácie pripraveného systému popularizačných a vzdelávacích aktivít bude realizovaný nábor študentov stredných škôl do dištančného kurzu. Po zaškolení kontaktných osôb na školách do systému VRVS, webuniverzity a systému Moodle bude spustený ročný kurz s dvojtýždňovými intervalmi jednotlivých modulov. Nadväznosť a postupná gradácia obsahu modulov, striedanie výučbových aktivít a systematická práca študentov bude počas celého kurzu monitorovaná a mapovaná. Aktívnymi spätnoväzbovými prvkami budeme sledovať úroveň vedomostí a postojovými a hodnotiacimi dotazníkmi vývoj postojov študentov k problematike vedeckého výskumu a jeho význam pre spoločnosť.


A5. Príprava interaktívnej stálej expozície Fyzika okolo nás

Vybrané výučbové materiály a najzaujímavejšie vzdelávacie aktivity, budú spracované do podoby interaktívnej výstavy v STM určenej širokej verejnosti.


A6. Vyhodnotenie pedagogického experimentu, inovácia popularizačných a vzdelávacích aktivít

Na základe analýza spätnej väzby, odpovedí v postojových a hodnotiacich dotazníkoch, rozboru obsahu diskusných skupín, budú navrhnuté a realizované zmeny v obsahu a metodike realizácie popularizačných a vzdelávacích aktivít.


A4. Realizácia popularizačných a vzdelávacích aktivít v rámci modulov dištančného kurzu


A6. Vyhodnotenie pedagogického experimentu, inovácia popularizačných a vzdelávacích aktivít


A7. Interaktívna stála expozícia v STM: Fyzika okolo nás

Zapojenie študentov SŠ a VŠ do popularizácie vedy a významu vedeckých výsledkov u laickej verejnosti v rámci stálej expozície v STM.


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved