Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Ciele projektu


  1. Na konkrétnych príkladoch ukázať skupine študentom stredných škôl ako vedci postupujú pri objavovaní tajov prírody, čo je obsahom ich vedeckej práce a ako výsledky vedeckého bádania ovplyvňujú náš každodenný život.
  2. V prostredí webuniverzity s využitím moderných informačných a komunikačných prostriedkov videostreamingu, webcastingu budovať verejne dostupný portál na popularizáciu vedy.
  3. V prostredí LMS Moodle vytvoriť a realizovať dištančný kurz (20 modulov) pre zapojených študentov pozostávajúci z popularizačných a vzdelávacích aktivít.
  4. Pripraviť a poskytnúť v elektronickej forme atraktívny vzdelávací obsah zameraný na pochopenie podstaty vybraných fyzikálnych pojmov a javov. Sprístupniť študentom riešenia a výklad aktuálnych vedeckých fyzikálnych problémov s využitím moderných didaktických metód.
  5. Spracovať a overiť popularizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na vyzdvihnutie významu vedeckých poznatkov v každodennom živote. Priamym kontaktom študentov a vedcov na moderných vedeckých pracoviskách prezentovať význam základného a aplikovaného výskumu pre spoločnosť.
  6. Vybrané materiály vytvorené v projekte inštalovať v rámci stálej interaktívnej expozície v STM a sprístupniť ju širokej verejnosti. Do ďalšej propagácie vedy a vedeckých poznatkov u širokej laickej verejnosti zapojiť najaktívnejších študentov.
  7. Metódami pedagogického experimentu získať spätnú väzbu o efektívnosti pripravených popularizačných a vzdelávacích aktivít a na základe spracovania výsledkov ich inovovať.

Cieľové skupiny


- študenti stredných škôl systematicky zapojení do projektu (2 x 200),
- študenti základných a stredných škôl využívajúci on-line popularizačné materiály (800),
- učitelia fyziky (40),
- laická verejnosť (1000)


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved