Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


3. ročník medzinárodného vzdelávacieho projektu pre študentov stredných škôl – Masterclasses 2007Od 15. do 30 marca 2007 , bude vyše 4000 študentov skúmať tajomné stopy elementárnych častíc počas medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“. Študentky a študenti od prvých až po maturitné ročníky stredných škôl, aspoň so základnou znalosťou angličtiny, sa môžu medzinárodného podujatia Masterclasses 2007 zúčastniť a srdečne ich týmto pozývame na toto podujatie.
Vo viac ako 70 univerzitách a vedeckých ústavoch budú mať možnosť študenti zažiť aktívne jeden výskumný deň. Úvodné prednášky lektorov pripravia účastníkov podujatia na praktickú časť podujatia - analýzu záznamov z detektorov elementárnych častíc s použitím špeciálneho softvéru. Praktická časť bude prebiehať tak aby na základe reálnych dát z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve mohli študenti identifikovať častice, ktoré vznikli v procesoch kolízií protibežných zväzkov urýchlených častíc a antičastíc. V tretej - videokonferenčnej časti podujatia sa študenti dozvedia akými spôsobmi prebieha medzi výskumníkmi komunikácia a spolupráca. Študenti sa zúčastnia videokonferencie, na ktorej budú diskutovať o výsledkoch získaných v praktickej časti akcie. Diskusie s účastníkmi z iných krajín prostredníctvom videokonferencie budú prebiehať v anglickom jazyku a budú moderované výskumníkmi z medzinárodného centra CERN. Program podujatia si nevyžaduje žiadne predbežné špeciálne znalosti z časticovej a jadrovej fyziky a okrem videokonferenčnej časti sa koná v materinskom jazyku študentov.


FYZIKA MIKROSVETA PRE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL


Projekt organizuje Európska skupina pre popularizáciu časticovej fyziky EPOG a Európska fyzikálna spoločnosť EPS. Koordinátorom tohto projektu na Slovensku je Virtuálna kolaborácia , konkrétne jej členovia pôsobiaci na jednotlivých slovenských univerzitách. Pod odborným vedením fyzikov budú študenti stredných škôl analyzovať reálne dáta z CERN-ských experimentov, a tak odhaľovať podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty, a oboznámia sa s hlavnými myšlienkami kvantovej mechaniky a modelmi popisujúcimi mikrosvet.
Merania rozpadov Z bozónov, ktoré boli zaznamenané na Large Electron-Positron Collider (LEP) v CERNe , boli vybrané ako hlavná úloha. Študenti budú identifikovať konečný stav kvarkov, elektrónov, miónov a všeobecne problémových častíc tau z ich dráh a signálov v rôznych častiach LEP detektorov. Študenti použijú interaktívny počítačový materiál pre túto úlohu dostupný použitím dát z experimentu OPAL v časti Identifying Particles od Terryho Wyatta z Manchestru, alebo použitím dobre známeho Hands-on-CERN vyvinutý Erikom Johanssonom zo Štokholmu ( experiment DELPHI ).


Akcie sa zúčastnia aj slovenské univerzitné fyzikálne pracoviská: /


  • Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika Košice,
  • Fakulta prírodných a humanitných vied, Prešovská univerzita, Prešov,
  • Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,
  • Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity Žilina,
  • Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra,
  • Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra,
  • Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita Trnava,
  • Ústav prírodných a humanitných vied,Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín,
  • FMFI Univerzity Komenského Bratislava.

Projekt bude financovaný Európskou fyzikálnou spoločnosťou a národnými grantovými agentúrami ( MŠ SR, APVV, Orange).
Stravu a občerstvenie pre študentov zabepečia organizátori. Účastníci podujatia získajú certifikát o účasti na podujatí, CD-ROM s materiálmi podujatia a hodnotné ceny pre víťazov kvízu. Bližšie informácie môžete nájsť na adrese: http://epog.evo.upjs.sk , alebo centrálnej medzinárodnej lokalite: http://www.physicsmasterclasses.org .
Videokonferenčné spojenie jednotlivých účastníkov projektu s CERN-om, ktorý bude koordinovať priebeh akcie, technicky zabezpečuje skupina expertov Virtuálnej kolaborácie VRVS/EVO – SK so širokou podporou Kalifornského technologického inštitútu (CALTECH, Pasadena, USA) . Ako efektívny komunikačný prostriedok bola zvolená viacbodová videokonferenčná technológia novej generácie - EVO .

 http://www.physicsmasterclasses.org
 http://epog.evo.upjs.sk
 http://www.cerncourier.com/main/article/45/8/18
 http://cerncourier.com/articles/cnl/3/6/9/1
 http://vk.upjs.sk/~VK_UPJS/Masterclasses2007/MC_articles.pdf
 http://vk.upjs.sk/fotogalery/__masterclasses/
 http://vk.upjs.sk/~VK_UPJS/Masterclasses2007/Masterclasses_2007.jpg


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved