Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Okruhy plánovaných aktivít


V rámci riešenia projektu sa sústreďujeme na štyri nadväzujúce a navzájom prepojené okruhy aktivít:
  1. skvalitnenie a zatraktívnenie obsahu fyzikálneho vzdelávania zamerané na pochopenie podstaty vybraných pojmov a javov a na preukázanie významu vedeckých poznatkov v súbore poznatkov mladej generácie,
  2. silná motivácia nad úroveň školských poznatkov s cieľom poukázať na využívanie vedeckých poznatkov v každodennej praxi,
  3. ozrejmenie vybraných poznatkov modernej fyziky s využitím moderných didaktických metód, zamerané na poukázanie významu vedeckého výskumu pre zvyšovanie životnej úrovne spoločnosti,
  4. oboznámenie sa s vedeckými aparatúrami a priamy kontakt s metódami vedeckého výskumu, orientovaný na prezentovanie významu základného a aplikovaného výskumu.
Navrhované popularizačné a vzdelávacie aktivity majú mať charakter systematického pôsobenia a pravidelnej aktívnej práce študentov v oblasti popularizácie vedy.


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved