Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Ročná správa o riešení projektu 2007Evidenčné číslo projektu: LPP-0192-06

Názov projektu: Objavujme krásy fyziky

Meno zodpovedného riešiteľa: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Organizácia žiadateľa: UPJŠ v Košiciach , Prírodovedecká fakulta

Začiatok riešenia projektu (MM/RR): 11/2006
Koniec riešenia projektu (MM/RR): 10/2009

Rozbor riešenia projektu

 1. POSTUP PRÁC PRI RIEŠENÍ PROJEKTU NA PRACOVISKU ŽIADATEĽA A SPOLURIEŠITEĽOV VZHĽADOM NA HARMONOGRAM RIEŠENIA PROJEKTU.

  1.1 Vytýčené okruhy a typy aktivít projektu

  V rámci riešenia projektu Objavujme krásy fyziky (OKFY) sme si vytýčili štyri nadväzujúce a navzájom prepojené okruhy aktivít:

  1) silná motivácia nad úroveň školských poznatkov s cieľom poukázať na využívanie vedeckých poznatkov v každodennej praxi,
  2) skvalitnenie a zatraktívnenie obsahu fyzikálneho vzdelávania zamerané na pochopenie podstaty vybraných pojmov a javov a na preukázanie významu vedeckých poznatkov v súbore poznatkov mladej generácie,
  3) ozrejmenie vybraných poznatkov modernej fyziky s využitím moderných didaktických metód, zamerané na poukázanie významu vedeckého výskumu pre zvyšovanie životnej úrovne spoločnosti,
  4) oboznámenie sa s vedeckými aparatúrami a priamy kontakt s metódami vedeckého výskumu, orientovaný na prezentovanie významu základného a aplikovaného výskumu.

  V rámci harmonogramu riešenia projektu sme pre rok 2007 zadali nasledovné typy aktivít:

  A1. Príprava popularizačných a výučbových materiálov v elektronickej podobe
  A2. Príprava a pilotné overenie systému popularizačných a vzdelávacích aktivít
  A3. Vytvorenie dištančného kurzu Poďme objavovať krásy fyziky
  A4. Realizácia popularizačných a vzdelávacích aktivít v rámci modulov dištančného kurzu

  1.2 Postup prác pri riešení projektu v roku 2007

  Na administráciu kontaktov, šírenie informácii o projekte a jeho podujatiach sme zostavili databázu kontaktov na predmetové komisie PK fyziky na gymnáziách východoslovenského regiónu (52 škôl, 134 učiteľov) nakoľko ide o reálnu spádovú oblasť pre účasť študentov na kontaktných podujatiach. V pôsobnosti spoluriešiteľov FMFI UK Bratislava a FE ŽU Žilina využívame existujúce kontakty na stredné školy vychádzajúce z tradičných popularizačných a vedeckých podujatí.
  Overením a aktualizáciou kontaktov sme oslovili širokú učiteľskú verejnosť s možnosťou o zapojenie sa do nami pripravovaných aktivít a na základe záujmu zo strany škôl sme vytvorili databázu prístupových údajov v systéme Moodle pre všetkých zapojených účastníkov (253 účastníkov = 15 škôl, 24 učiteľov, 229 študentov). Tým sme naplnili plánovanú cieľovú skupinu (200 študentov, 20 učiteľov), ktorú administrujeme v rámci e-learningového kurzu v prostredí Moodle. V prípade záujmu priebežne registrujeme ďalších záujemcov ako zo strany učiteľov tak aj študentov.
  Pre on-line propagáciu našich aktivít prispievame k obsahu portálov Virtuálnej kolaborácie (http://vk.upjs.sk), vytvorili sme nový portál zastrešujúci informácie o Ústave fyzikálnych vied (http://ufv.science.sk) a informácie o projekte poskytujem širokej verejnosti cez portál (http://ufv.science.upjs.sk/okfy/index.php).
  Všetky realizované popularizačné prednášky a semináre vysielame a zaznamenávame videokonferenčným systémom EVO. Následne po akcii je videozáznam spolu s prezentáciou archivovaným a umiestnený na videoserver webuniverzity (http://webuniversity.science.upjs.sk). Vzniká tak jedinečná kolekcia videozáznamov spolu s prezentáciami, voľne dostupná odbornej aj laickej verejnosti.
  Pri realizácii jednotlivých akcií organizujeme operatívne stretnutia časti realizačného tímu zodpovednej za danú akciu. Každú akciu garantuje jeden z riešiteľov projektu. Všetky akcie technologicky zabezpečuje projektový informačný technológ. Po akcii zodpovedný riešiteľ spolu s realizačnou skupinou analyzuje priebeh, výsledky a dopad akcie.
  Na komunikáciu v rámci projektu využívame osobné stretnutia, e-mail, a najmä videokonferenčný systém EVO.

  1.3 Popularizačné akcie realizované s podporou projektu

  PHYSICS MASTERCLASSES
  Nosnou akciou nášho projektu je zapojenie sa do akcie INTERNATIONAL MASTER CLASSES. Tohto roku sme pripravili v termíne 15.3 – 30.3 celú sériu akcií do ktorých sme zapojili 8 univerzít (UK Bratislava, Trnavská univerzita, SPU Nitra, Trenčianska univerzita, Žilinská univerzita, UMB Banská Bystrica, Prešovská univerzita a UPJŠ Košice), 244 študentov a 20 učiteľov z 50 gymnázií. Videokonferenčné prepojenie účastníkov z celého sveta sa počas celých 2 týždňov realizovalo vďaka priamej podpore slovenského Caltech EVO tímu. V rámci projektu sme štatisticky spracovávali výstupné dotazníky účastníkov z celého sveta (cca 7 tis. dotazníkov). Podrobnejšie o akcii na stránkach (http://epog.evo.upjs.sk) Typický časový program akcie:
  9:00 – príchod, otvorenie, organizačné pokyny,
  9:30 – prednáška „Štandardný model elementárnych častíc“,
  10:45 – prednáška „Detektory a urýchľovače elementárnych častíc“,
  12:00 – obed, prestávka,
  13:30 – inštruktáž a vyhodnocovanie eventov z experimentu OPAL/DELPHI,
  16:00 – sumarizácia výsledkov, diskusia,
  16:30 – medzinárodná EVO videokonferencia, kvíz, vyplnenie dotazníkov,
  18:00 – záver.
  Študenti získali v závere stretnutia CD-ROM so študijným materiálom, popularizačnými videonahrávkami a materiálmi a hodnotné odmeny pre víťazov kvízu (tričká Masterclasses 2007, propagačné materiály, perá).
  Zapojením študentov stredných škôl do tejto akcie sa jednoznačne prezentuje význam moderného fyzikálneho výskumu, jeho prínosu pre ľudstvo. Silnou stránkou je aj praktická ukážka využitia moderných komunikačných technológií, na vývoji ktorých silne participujú slovenský vedci.
  Pre študentov, ktorí sa nemohli z kapacitných dôvodov zúčastniť akcie priamo sme pripravili a realizovali výjazdové Master Classes na ich materských školách (Gymnázium Sučany, Gelnica). Pre takýto typ akcie sme zakúpili a inštalovali mobilný server, ktorého pripojením do lokálnej školskej siete dokážeme operatívne zabezpečiť podmienky ako na akcii realizovanej na pôde participujúcich vysokých škôl.
  Akcia bola propagovaná a hodnotená na 20th European Particle Physics Outreach Group Meeting v Lisabone (29. – 30.5) a na 21st European Particle Physics Outreach Group Meeting v Cerne (4. - 5.10). Na medzinárodnej pôde bolo v odborných kruhoch zapojenie Slovenska do akcie International Master Classes hodnotené ako jedno s najvyššou úrovňou.

  SCIENCE ON STAGE 2 – Science Teaching Festival, Grenoble, Francúzsko
  Slovenská republika už niekoľko rokov participuje na popularizačno odbornej medzinárodnej akcii Science on Stage. V rámci riešenia projektu sme sa uchádzali o účasť v národnom tíme, ktorý pripravil a počas akcie prezentoval ukážky zaujímavých experimentov, meraní, exponátov... zameraných na pritiahnutie mládeže k vede. Na výstavu sme pripravili dva postre a sériu jednoduchých, netradičných, počítačom podporovaných a simulovaných fyzikálnych experimentov. Počas trvania SoS2 (2. – 6.4) sme naše experimenty prezentovali účastníkom festivalu, zúčastnili sme na viacerých prednáškach, seminároch a workshopoch.
  O pripravené exponáty bol veľký záujem a rovnako aj my sme sa inšpirovali do ďalšej práce námetmi účastníkov z 28 krajín.
  Podrobnejšie o akcii na stránkach (http://www.ill.fr/others/scienceonstage2007/index.html)

  SLOVAK TEACHERS PROGRAMME CERN 04/2007
  Pre zabezpečenie kvalitného pokračovania odbornej diskusie so študentmi a ozrejmovania moderných fyzikálnych poznatkov na pôde škôl, zorganizovali sme týždenný pobyt (21. – 29.4) pre 47 učiteľov stredných škôl v stredisku jadrového výskumu CERN.
  Akcii predchádzala informačná kampaň, výber a diskusia s učiteľmi, príprava na pobyt. V rámci pobytu bol v spolupráci viacerými inštitúciami a osobnosťami realizovaný odborný a poznávací program pre učiteľov s cieľom informovať ich o najmodernejších výskumoch, diskutovať a poukázať na možnosti výučby modernej fyziky na stredných školách a prispieť tak k popularizácii fyziky medzi mládežou.
  Organizačne a odborne náročná akcia bola zrealizovaná bez problémov, s veľkým nasadením všetkých účastníkov. Prednášky, semináre, workshopy počas celého týždňa boli sprevádzané neformálnymi diskusiami, výmenou skúseností a hlavne motiváciou pre prácu s mládežou.
  Všetky prednášky, prezentácie a podporné materiály sú verejne prístupné na stránke: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=15349, o ktorej sme informovali všetkých účastníkov projektu ako aj širokú verejnosť. Z priebehu celej akcie sme zostavili dvoj DVD (1.DVD – prednášky, prezentácie, materiály), 2.DVD – video a foto dokumentácia, podporné materiály).

  VEREJNÉ PREDNÁŠKY NOSITEĽA NOBELOVEJ CENY PROF. DR. IVARA GIAEVERA
  V spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV Košice a Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou sme pomohli zabezpečiť program návštevy a verejné prednášky nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (r. 1973) Prof. Dr. Ivara GIAEVERA, z Department of Physics, Oslo University, Norway, na témy: "The Nobel Prize and the Future of Science(?)” a “Tunneling and what I am doing now?” Prednášky sa konali 27. 6. na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ, v Košiciach. Všetci do projektu zapojený účastníci boli informovaný cez systém moodle, našu pozornosť sme sústredili navyše aj na riešiteľov FO, TMF a ďalších súťaží pre talentovaných žiakov. Hojná účasť potvrdila naše očakávania. Po prednáškach vybraná skupina študentov (víťazi FO, TMF) mala možnosť osobne diskutovať s prof. Giaeverom. Obe prednášky boli on-line vysielané a sú archivované systémom EVO.

  INTERAKTÍVNA VÝSTAVA KOZMICKÉ POČASIE A EURÓPA SWEETS
  V rámci spolupráce so Slovenský technickým múzeom (STM) v Košiciach sme zabezpečili jedinečnú putovnú interaktívnu výstavu Space Weather and Europe - an Educational Tool with the Sun. Na hlavnej ulici v Košiciach bol v termíne 8. - 10.9. pristavený autobus s výstavou SWEETS. K akcii sme vytvorili slovenské verzie posterov pre doplnenie vnútorného vybavenia autobusu. Propagáciou cez moodle kurz ako aj distribučné zoznamy učiteľov sme oslovili celú cieľovú skupinu zapojenú do projektu. Vytvorili sme a distribuovali informačný leták a plagáty.
  Počas trojdňovej akcie sme zabezpečili odborný výklad pre laickú verejnosť, študentov a učiteľov.
  Sprievodnou akciou bol metodický seminár pre učiteľov, spojený s odbornou prednáškou o kozmickom počasí. STM pri tejto akcii sprístupnilo všetky prírodovedné expozície pre návštevníkov SWEETS zdarma.
  Netradične pojatá výstava, laickej verejnosti primeraný odborno - popularizačný výklad, sprievodné akcie v STM boli vysoko atraktívne ako pre organizované skupiny žiakov zo škôl, tak aj pre náhodne podnietenú laickú verejnosť. Akcie za zúčastnilo do 1000 účastníkov.

  VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „ ĽUDIA VO VESMÍRE“
  V rámci Svetového kozmického týždňa (4.10. – 10.10.) sme vernisážou otvorili výstavu výtvarných prác na tému „ Ľudia vo vesmíre“. Súťaž bola adresovaná žiakov základných a stredných škôl, súťažili v troch vekových kategóriách. Kvalitu prác posudzovala trojčlenná komisia. Vernisáže v STM Košice (15.11.) sa zúčastnilo 60 žiakov. Ocenené práce ako aj ďalšie vybrané práce boli na výstave uverejnené do 29.11.
  Netradičnou formou sa podarilo podnietiť diskusiu medzi žiakmi a učiteľmi o problematike vesmírneho výskumu, dobývania vesmíru a pohľade detí na význam kozmického výskumu.

  1.4 Popularizačné prednášky významných vedcov

  Pri riešení projektu v plnej miere využívame možnosti videokonferenčného systému EVO. Všetky prednášky realizujeme z videokonferečných miestností. O prednáškach vopred informujeme, rezervujeme virtuálnu miestnosť, zaškoľujeme nových účastníkov a pomáhame s riešením technických problémov pripojenia. Počas prednášok moderujeme vstup hlavného prednášateľa ako aj vstupy záujemcov v on-line diskusii. Priebeh prednášok je snímaný videokamerami, zaznamenáva sa video, zvuk, prezentácia a zápis na tabuľu. Z odvysielaného materiálu sú vytvorené tri verzie prezentačného záznamu, ktoré sú dostupné na videoservri.
  V rámci riešenia projektu sme pripravili, vysielali a archivovali prednášky a semináre:
  Hermann Härtel, Surface charges in electric circuits
  [Seminár pre študentov], 16.11.2007
  Hermann Härtel, Surface charges in our curriculum
  [Seminár pre učiteľov],16.11.2007
  Boris Tomášik, Prapolievka
  [Masterclasses 2007 - Hands of Particle of Physics], 22.5.2007
  Alexander Dirner, Úvod do problematiky gridového počítania a jeho využitia
  [Možnosti využitia gridových technológií 01], 16.5.2007
  K. Kovařík, Záhada hmotnosti
  [Masterclasses 2007 - Hands of Particle of Physics], 19.4.2007
  Ján Degro, Slnečná energia
  [Seminár ODF pre učiteľov], 3.4.2007
  Zuzana Gibová, Využívanie Coach 5 v laboratórnom cvičení
  [Seminar ODF pre učiteľov], 29.3.2007
  František Franko, Komplementárne podujatia vo fyzikálnom vzdelávaní
  [Seminár ODF pre učiteľov], 1.3.2007
  Ladislav Hubeňák, Elektromagneticka vlna v experimentech
  [Seminár ODF pre učiteľov a študentov], 11.1.2007

  1.5 Výjazdové popularizačné prednášky na školách

  Nakoľko prezenčná účasť študentov zo škôl mimo univerzitných centier je časovo, organizačne a aj finančne náročná, a viaceré školy ešte nedisponujú rýchlym internetovým pripojením pre kvalitné videokonferencie, rozhodli sme sa pripraviť, ponúkať a po dohode absolvovať výjazdové prednášky na stredných školách. Prednášky sú koncipované v duchu vytváranej metodiky pre popularizačné akcie. Témy sú volené s ohľadom na záujem študentov, formulované sú vekovo primeraným slovníkom a dôraz je kladený na prirodzenú motiváciu a aktívny prístup poslucháčov.
  Počas realizovaných výjazdových prednášok využívame zakúpené hlasovacie zariadenie (InterWriter). Každý žiak počas prednášky môže infračerveným hlasovacím zariadením odpovedať na položené otázky vyučujúceho, ktoré sú v zapätí vyhodnotené. Prednášajúci má okamžitú spätnú väzbu o záujme, postojoch či vedomostiach študentov a môže následne prispôsobiť ďalší priebeh prednášky. Očakávame, že získané skúsenosti a overená technológia budú prínosom v oblasti metodiky popularizačných podujatí.
  V rámci riešenia projektu sme pripravili, a pri výjazdoch na stredné školy realizovali prednášky:
  doc. RNDr. J. Hlaváčová, CSc.
  Pohľady do mikrosveta
  RNDr. A. Kravčáková, PhD.
  Zariadenia a prostriedky na výskum mikrosveta
  RNDr. Jozef Hanč, PhD.
  Moderná fyzika alebo o symetriách v prírode, energii, mapovaní činnosti ľudského mozgu a čiernych dierach
  RNDr. Marián Kireš, PhD.
  Keď sa elektróny nemajú radi a my sa z toho vytešujeme

  1.6 Návštevy výskumných laboratórií spojených s ozrejmením skúmaných javov

  Prezenčná forma návštevy vedecko-výskumných laboratórií je veľkým lákadlom pre mládež. Môžu sa dostať priamo k zariadeniam, ktoré poznajú z učebníc, populárno-vedeckých časopisov, osobne diskutovať s vedcami. Nevýhodou je ak sa akcie organizujú ako masové (pre celé triedy) keď častokrát v dave sa záujemcovia nedokážu prejaviť. V rámci projektu sme pripravili program návštevy laboratórií, ktorý predstavuje:
  30 - 40 minút interaktívny výklad, oboznámenie s prístrojmi, meraním,
  10 - 20 minút diskusia, odpovede na otázky, príbuzné témy, zaujímavosti.
  10 minút – prestávka, presun do druhého laboratória.
  Termíny návštev, krátka prezentácia laboratórií sú zverejnené na internete. Žiaci si vopred vyberú dve laboratória, ktoré chcú v stanovenom termíne navštíviť, obsadenosť termínu vydiskutujeme e-mailom a realizujeme návštevu v dvoch laboratóriách.
  V rámci riešenia projektu sme pripravili program, podporné materiály a prezentácie k návštevám významných vedecko - výskumných laboratórií:

  Laboratórium fyziky nízkych teplôt Prečo skúmame vlastnosti látok v blízkosti absolútnej nuly?
  Laboratórium magnetickej relaxácie Mikrodrôty a ich využitie v praxi
  Biofyzikálne laboratórium Biofyzikálne metódy pri vývoji liečiv
  Praktikum z jadrovej fyziky Ako meriame rádioaktivitu látok
  Laboratórium moderného učiteľa fyziky Moderné didaktické metódy a IKT

  Z doteraz realizovaných návštev (14) sa ukazuje, že zvolený postup je vyhovujúci ako pre školy (vedia si vopred naplánovať akciu a presne stanovený čas) tak aj zamestnancom univerzity, ktorí si vyhradili priestor na uvedené popularizačné akcie.

  1.7 Vzdelávacie aktivity - Interaktívny výklad pojmov v spojení so školskými fyzikálnymi experimentmi

  Nedostatočné vybavenie škôl didaktickou technikou, učebnými pomôckami, meracími prístrojmi, častokrát veľmi zlý technický stav a nedostatočné množstvo, prakticky neumožňujú učiteľom predvádzať ani len základné školské demonštračné experimenty. O to horšia situácia je v oblasti počítačom podporovaných meraní, kde v najlepšom prípade škola vlastní jednu súpravu, ktorá umožňuje učiteľovi predvádzať vybrané experimenty.
  Tieto podmienky na školách boli jedným z motívov, pre zavedenie série nasledujúcich podujatí pre učiteľov a žiakov stredných škôl a základných škôl.

  Školská fyzika v experimentoch (zapojených 10 škôl, cca 320 študentov)
  Demonštračné experimenty k vybraným tematickým celkom

  V dvoj až troj mesačných intervaloch zverejňujeme k aktuálne preberanému učivu podľa učebných osnov zoznam demonštračných experimentov podľa tematických celkov. Paralelne ponúkame série experimentov pre viacero ročníkov. V úvode každého cyklu organizujeme stretnutie učiteľov zamerané na ukážku experimentov, ich výklad a prácu žiakov. Následne si učitelia v súlade so svojim rozvrhom nahlásia možné termíny návštev. Laboratórium je prístupne v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30. Učitelia spoločne so svojimi študentmi majú k dispozícii všetky dostupné pomôcky a realizujú spravidla dvojhodinové cvičenia, merania a výklad alebo systematizáciu učiva pomocou experimentov.

  Počítačom podporované laboratórium (zapojených 7 škôl, cca 210 študentov)
  Merania vybraných javov pomocou COACH Lab II

  Obdobným postupom sme pre žiakov stredných škôl pripravili sériu 7 laboratórnych meraní v počítačom podporovanom laboratóriu. V rámci každého merania je k dispozícii 6 pracovných staníc, pričom žiaci merajú spravidla po 2 – 3, rovnakú úlohu. Meranie je zabezpečené učiteľom z danej školy, ktorý sa zúčastnil zaškolenia, pred sériou meraní.
  Takto koncipovanou akciou sa snažíme o prezentáciu využívania moderných počítačom podporovaných meraní, zberu a elektronického spracovania a vyhodnocovania údajov. Zároveň pôsobíme na učiteľov, ktorí sú zaškolení na vedenie laboratórnych meraní v počítačovom laboratóriu.

  Fyzika v kuchyni (zapojených 5 škôl, cca 170 študentov)
  Fyzikálna hračka, Jednoduché experimenty pre žiakov ZŠ

  Pre žiakov základných škôl sme pripravili a po dohode s vyučujúcimi aktualizujeme ponuku jednoduchých fyzikálnych experimentov, realizovateľných bežne dostupnými pomôckami. Témy experimentov sú pripravené pre jednotlivé ročníky ZŠ. Učitelia si vykonzultujú termín a čas návštevy. Po akcii kladieme c spolupráci s učiteľmi dôraz na pokračovanie v realizácii experimentov na školách, podnecujeme do práce záujmových útvarov, krúžkov apod.

  1.8 Tvorba elektronických výučbových materiálov

  Inovácia učebníc je zložitý, dlhotrvajúci a finančné náročný proces. V súčasnosti vystupuje do popredia využívanie multimediálnych interaktívnych materiálov so zaradením java appletov, animácií a pod. Pri riešení projektu sme si ako jednej z cieľov stanovili tvorbu podporných vzdelávacích materiálov, ktoré by bolo možné využívať ako v škole, tak aj pri rozširujúcom učive a voľnočasových aktivitách. Vytvorili sme a na internet (CD, DVD) sprístupnili:

  Zbierka fyzikálnych java appletov vytvorených v prostredí EJS
  Zbierka celkovo obsahuje 107 appletov, ku ktorým je spracovaných 277 námetov na vzdelávacie aktivity pre žiakov. Applety sú zatriedené do 7 tematických celkov, obsahovo využiteľných v učive strednej ale aj základnej školy. Zbierka obsahuje podporu pre inštaláciu javy. Je prístupná cez moodle kurz ale aj pre širokú verejnosť na adrese: http://physedu.science.upjs.sk/ejs/index.htm. Napálili sme 50 CD, ktoré sme distribuovali učiteľom stredných a základných škôl.
  Pre učiteľov sme zorganizovali seminár (18.06) venovaný problematike využívania interaktívnych appletov vo fyzikálnom vzdelávaní.

  Multimediálny výučbový hypertext Úvod do klasickej mechaniky
  Na základe veľkého záujmu zo strany žiakov a učiteľov o java applety pre podporu pochopenia fyzikálnych princípov sme v spolupráci s naším nemeckým partnerom Dr. Hermannom Härtlom sprístupnili slovenskú verziu výučbového hypertextu: Úvod do klasickej mechaniky. Hypertext je prístupný cez moodle kurz alebo na adrese: http://physedu.science.upjs.sk/mechanika/index.htm.
  Kurz je možné využívať priamo vo výučbe na strednej škole a tak overiť inovované prístupy k výkladu základných pojmov s využitím moderných technológií.
  E-learningový kurz pre študentov gymnázia k témam: Elektrické pole, Elektrický prúd v kovoch
  Nevýhodou vzdelávania cez html stránky je len nízka úroveň spätnej väzby pre lektora (autora výučbových materiálov). Dlhodobo sa za jednu z najnáročnejších tém označuje elektrický prúd a elektrické pole. Pripravili sme výučbový materiál založený na inovatívnom prístupe k výkladu založenom na moderných vedeckých poznatkoch o povrchových elektrónoch v kove. Náročnú problematiku sme spracovali do podoby multimediálneho učebného hypertextu. Celý materiál je k dispozícii v elektronickej forme však pre potreby sledovania priebehu on-line výučby sme ho implementovali do LMS prostredia Nickels 4. Výučbový materiál sme overovali prezenčnou výučbou v dvoch triedach. Získané výsledky nás oprávňujú odporúčať vytvorený materiál akoaj metodiku pre výučbu fyziky na stredných školách.
  Výučbový materiál obsahuje spracovanie 14-tich tém, ktoré v praxi predstavujú 16 vyučovacích hodín a tri dvojhodinové cvičenia.

  2 DVD - SLOVAK TEACHERS PROGRAMME CERN 04/2007 pobyt učiteľov v CERNe
  K už menovanej akcii sme zostavili dvoj DVD obsahujúce videonahrávky všetkých prednášok, powerpointové prezentácie, podporné materiály k popularizácii a výučbe jadrovej a modernej fyziky, foto a video dokumentáciu využiteľnú pri sprístupňovaní obsahu učiva a mnoho podnetných námetov pre prácu učiteľa.
  DVD sme zatiaľ vyprodukovali v počte 60 balení, avšak vzhľadom na veľký záujem rozšírime jeho edíciu o ďalšie kusy.

 2. ROZBOR VÝSLEDKOV RIEŠENIA VZHĽADOM NA STANOVENÉ CIELE

  2.1 Stanovené ciele projektu pre rok 2007

  Pre stanovené okruhy a typy aktivít sme si vytýčili čiastkové ciele projektu, z ktorých hodnotené obdobie roka 2007 pokrývajú nasledovné:

  C1: Na konkrétnych príkladoch ukázať skupine študentom stredných škôl ako vedci postupujú pri objavovaní tajov prírody, čo je obsahom ich vedeckej práce a ako výsledky vedeckého bádania ovplyvňujú náš každodenný život.
  C2: V prostredí webuniverzity s využitím moderných informačných a komunikačných prostriedkov videostreamingu, webcastingu budovať verejne dostupný portál na popularizáciu vedy.
  C3: V prostredí LMS Moodle vytvoriť a realizovať dištančný kurz pre zapojených študentov pozostávajúci z popularizačných a vzdelávacích aktivít.
  C4: Pripraviť a poskytnúť v elektronickej forme atraktívny vzdelávací obsah zameraný na pochopenie podstaty vybraných fyzikálnych pojmov a javov. Sprístupniť študentom riešenia a výklad aktuálnych vedeckých fyzikálnych problémov s využitím moderných didaktických metód.
  C5: Spracovať a overiť popularizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na vyzdvihnutie významu vedeckých poznatkov v každodennom živote. Priamym kontaktom študentov a vedcov na moderných vedeckých pracoviskách prezentovať význam základného a aplikovaného výskumu pre spoločnosť.
  C7: Metódami pedagogického experimentu získať spätnú väzbu o efektívnosti pripravených popularizačných a vzdelávacích aktivít a na základe spracovania výsledkov ich inovovať.

  2.2 Stručný rozbor výsledkov riešenia projektu za rok 2007

  C1: Napĺňanie cieľa je permanentne realizované cez popularizačné prednášky, vytvorené výučbové materiály, pri návštevách laboratórií a pri diskusiách so študentmi. Zhodnotenie naplnenia cieľa bude kvantifikované dotazníkovou metódou v poslednom roku riešenia projektu.
  C2: Všetky akcie realizované formou prezenčných aktivít sú on-line vysielané, zaznamenávané a archivované systémom EVO a umiestnené na verejne prístupnom videoservri: http://webuniversity.science.upjs.sk/webuni.php
  Realizáciou podujatí napĺňame a sprístupňujeme atraktívny popularizačný a vzdelávací obsah širokej verejnosti.
  C3: Na novo inštalovanom moodle serveri http://ufv.science.upjs.sk/moodle sme spustili e-learningový kurz, v ktorom je aktuálne registrovaných a vyžíva jeho služby 253 účastníkov.
  C4: Rok 2007 bol venovaný tvorbe prvých materiálov zameraných na popularizačné a vzdelávacie aktivity, čím sme tento cieľ z časti splnili. V uvedených aktivitách máme plánované pokračovať aj v ďalšom období a preto jeho výsledné naplnenie bude možné zhodnotiť v budúcom roku.
  C5: Na naplnenie tohto cieľa sú zamerané prezenčné návštevy v laboratóriách, fyzikálne experimenty a merania. Na základe zatiaľ získanej pozitívnej spätnej väzby môžeme konštatovať, že vytýčený cieľ sa darí napĺňať.
  C7: Ťažisko získavania spätnej väzby je sústredené do tretieho roku nášho projektu, resp. do konca školského roku 07/08 (jún 2008) a následne 08/09 (jún 2009). Zatiaľ sme však participovali na vyhodnocovaní cca 7 tisíc dotazníkov z akcie Master Classes a získané reakcie sú vysoko pozitívne. Podrobná javová analýza bude však spracovaná aj v rámci riešenia projektu v nasledujúcom období.

  Celkovo môžeme konštatovať, že priebežne sledujeme napĺňanie vytýčených cieľov projektu, čiastkové výsledky naznačujú ich úspešné realizácie, pričom vytvorené podmienky a overovaná metodika vytvárajú predpoklady pre celkové naplnenie cieľov projektu.

 3. Upresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok

  3.1 Harmonogram prác

  Doterajšie riešenie projektu sleduje harmonogram aktivít a nakoľko nenastali žiadne termínové posuny, aktuálne ho nie je nutné prispôsobovať.

  3.2 Ciele projektu

  Vytýčené ciele projektu sa ukazujú ako reálne splniteľné a primerané možnostiam realizačného tímu. Záujem zo strany učiteľov a žiakov je primeraný a darí sa ich zapájať do pripravovaných akcií. Na základe týchto dôvodov je možné pre riešenie projektu ponechať pôvodne vytýčené ciele.


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved