Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Ročná správa o riešení projektu 2008Evidenčné číslo projektu: LPP-0192-06

Názov projektu: Objavujme krásy fyziky

Meno zodpovedného riešiteľa: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Organizácia žiadateľa: UPJŠ v Košiciach , Prírodovedecká fakulta

Začiatok riešenia projektu (MM/RR): 11/2006
Koniec riešenia projektu (MM/RR): 10/2009

Rozbor riešenia projektu

 1. POSTUP PRÁC PRI RIEŠENÍ PROJEKTU NA PRACOVISKU ŽIADATEĽA A SPOLURIEŠITEĽOV VZHĽADOM NA HARMONOGRAM RIEŠENIA PROJEKTU

  1.1 Vytýčené okruhy a typy aktivít projektu

  V rámci riešenia projektu Objavujme krásy fyziky (OKFY) sme si vytýčili štyri nadväzujúce a navzájom prepojené okruhy aktivít:

  1) silná motivácia nad úroveň školských poznatkov s cieľom poukázať na využívanie vedeckých poznatkov v každodennej praxi,
  2) skvalitnenie a zatraktívnenie obsahu fyzikálneho vzdelávania zamerané na pochopenie podstaty vybraných pojmov a javov a na preukázanie významu vedeckých poznatkov v súbore poznatkov mladej generácie,
  3) ozrejmenie vybraných poznatkov modernej fyziky s využitím moderných didaktických metód, zamerané na poukázanie významu vedeckého výskumu pre zvyšovanie životnej úrovne spoločnosti,
  4) oboznámenie sa s vedeckými aparatúrami a priamy kontakt s metódami vedeckého výskumu, orientovaný na prezentovanie významu základného a aplikovaného výskumu.
  V rámci harmonogramu riešenia projektu sme pre rok 2008 zadali nasledovné typy aktivít:

  A4. Realizácia popularizačných a vzdelávacích aktivít
  A5. Príprava interaktívnej stálej expozície Fyzika okolo nás
  A6. Vyhodnotenie pedagogického experimentu, inovácia popularizačných a vzdelávacích aktivít

  1.2 Postup prác pri riešení projektu v roku 2008

  Informovanosť o realizovaných vzdelávacích a popularizačných podujatiach zabezpečujeme cez udržiavanú a aktualizovanú databázu kontaktov na predmetové komisie PK fyziky na gymnáziách východoslovenského regiónu (52 škôl, 134 učiteľov) nakoľko ide o reálnu spádovú oblasť pre účasť študentov na kontaktných podujatiach. V pôsobnosti spoluriešiteľov FMFI UK Bratislava a FE ŽU Žilina využívame existujúce kontakty na stredné školy vychádzajúce z tradičných popularizačných a vedeckých podujatí.
  Nakoľko preferujeme osobný kontakt na používateľov (učiteľ, študent) v každom akademickom roku dopĺňame moodle databázu pre elektronický e-learningový kurz: Poďme objavovať krásy fyziky, ktorá aktuálne k 25.1.2009 zahŕňa 475 účastníkov = 27 škôl, 37 učiteľov, 438 študentov). Tým sa nám darí sledovať dopad projektu na plánovanú cieľovú skupinu (200 študentov, 20 učiteľov - ročne).
  Pre on-line propagáciu našich aktivít prispievame k obsahu portálov Virtuálnej kolaborácie (http://vk.upjs.sk), inovujeme portál zastrešujúci informácie o Ústave fyzikálnych vied (http://ufv.science.sk) a informácie o projekte poskytujem širokej verejnosti cez portál (http://ufv.science.upjs.sk/okfy/index.php).
  Všetky realizované popularizačné prednášky a semináre vysielame a zaznamenávame videokonferenčným systémom EVO. Následne po akcii je videozáznam spolu s prezentáciou archivovaným a umiestnený na videoserver webuniverzity (http://webuniversity.science.upjs.sk). Vzniká tak jedinečná kolekcia videozáznamov spolu s prezentáciami, voľne dostupná odbornej aj laickej verejnosti.
  Pri realizácii jednotlivých akcií organizujeme operatívne stretnutia časti realizačného tímu zodpovednej za danú akciu. Každú akciu garantuje jeden z riešiteľov projektu. Všetky akcie technologicky zabezpečuje projektový informačný technológ. Po akcii zodpovedný riešiteľ spolu s realizačnou skupinou analyzuje priebeh, výsledky a dopad akcie.
  Na komunikáciu v rámci projektu využívame osobné stretnutia, e-mail, a najmä videokonferenčný systém EVO.

  1.3 Popularizačné akcie realizované s podporou projektu

   1.3.1 4th International Masterclasses 2008 na Slovensku

   Nosnou akciou nášho projektu je zapojenie sa do akcie INTERNATIONAL MASTER CLASSES.
   Na Masterclasses 2008 (28.2. - 14.3.) sa zúčastnilo okolo 6000 stredoškolských študentov na 70 univerzitách v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Afrike. Na jeden deň dostali možnosť zoznámiť sa s najaktuálnejším výskumom vo fyzike elementárnych častíc, vyhodnotiť dáta z urýchľovača LEP v CERNe a diskutovať s fyzikmi a rovesníkmi z celého sveta v záverečnej EVO videokonferencii.
   Slovensko hralo v tomto roku znovu významnú úlohu – spolu 210 stredoškolákov a 19 učiteľov zo 42 gymnázií sa do akcie zapojili na pôde 7 univerzít (UK Bratislava, Trnavská univerzita, SPU Nitra, Žilinská univerzita, UMB Banská Bystrica, Prešovská univerzita a UPJŠ Košice).

   BA

   TT

   NR

   ZA

   BB

   PO

   KE

   Spolu

   študenti

   25

   25

   14

   40

   28

   30

   48

   210

   učitelia

   0

   4

   2

   8

   3

   2

   0

   19

   školy

   9

   4

   2

   13

   7

   1

   6

   42

   EVO*

   10

   25

   14

   39

   9

   15

   39

   151


   * EVO - predstavu počet, študentov, ktorí sa zapojili do záverečnej videokonferencie sprostredkovanej systémom EVO

   Typický časový program akcie:
   9:00 – príchod, otvorenie, organizačné pokyny,
   9:30 – prednáška „Štandardný model elementárnych častíc“,
   10:45 – prednáška „Detektory a urýchľovače elementárnych častíc“,
   12:00 – obed, prestávka,
   13:30 – inštruktáž a vyhodnocovanie eventov z experimentu OPAL/DELPHI,
   16:00 – sumarizácia výsledkov, diskusia,
   16:30 – medzinárodná EVO videokonferencia, kvíz, vyplnenie dotazníkov, tričká pre najlepších študentov,
   18:00 – záver.

   Dôležitým slovenským príspevkom k International MC 2008 bolo videokonferenčné prepojenie účastníkov z celého sveta, ktoré sa počas celých 2 týždňov realizovalo vďaka priamej podpore slovenského Caltech EVO tímu Dr. Murína sídliaceho na UPJŠ v Košiciach. SR sa spolu s USA tiež podieľala na štatistickom vyhodnotení dotazníkov z MC zo všetkých krajín. Celkovo bolo spracovaných 1482 dotazníkov, prostredníctvom ktorých študenti hodnotili zaujímavosť prednášok, kvalitu videokonferencie a prínos podujatia známkami od 1 do 5.
   Výsledky štatistického spracovania dotazníkov jasne preukazujú vhodnú voľbu metodiky akcie, zaujímavosť spracovania prednášok a interaktívnych a aktivít ako aj potenciál akcie zvýšiť záujem študentov o daný typ informácie z oblasti moderných vedeckých výskumov.
   V rámci tvorby elektronických učebných materiálov sme pre potreby stredných škôl vyrobili CD s najlepšími prednáškami a materiálmi z Masterclasses. Študenti získali v závere MC stretnutia CD-ROM so študijným materiálom, popularizačnými videonahrávkami a materiálmi a víťazi kvízu hodnotné odmeny (tričká Masterclasses 2008, propagačné materiály, perá).
   Všetky podrobné informácie je možné zhliadnuť na národnej stránke projektu Masterclasses http://fyzika.uniza.sk/mc, ktorej súčasťou okrem iného sú: Fotogaléria MC, Videozáznamy prednášok, MC semináre, MC víťazné študentské projekty, Vyhodnotenie MC, Linky na MC stránky zúčastnených slovenských univerzít.

   1.3.2 Nadväzujúce projekty študentov

   Obohatením Masterclasses na Slovensku je ich pokračovanie aj v ďalších týždňoch a mesiacoch po hlavnom podujatí. Študenti majú možnosť zapojiť sa do projektov, ktoré priamo nadväzujú na zručnosti, ktoré získali na MC. Najlepšie práce z troch kategórií boli ocenené knižnými odmenami: Meranie vetviacich pomerov Z bozónu (Marika Kieferová, Matej Melo, Gymnázium sv. Františka Žilina), Meranie väzbovej konštanty silných interakcií (αs) (Michal Dančo, Zuzana Harmanová, UPJŠ Košice), Meranie vetviacich pomerov W bozónu (Zuzana Harmanová, UPJŠ Košice).

   1.3.3 Popularizačné semináre

   MC pokračujú tiež vo forme seminárov, ktoré nadväzujú na témy, ktoré odzneli na Masterclasses a rozširujú ich na ďalšie atraktívne oblasti. Ponúkajú študentom možnosť zorientovať sa v tom najaktuálnejšom, čo sa deje v elementárnych časticiach. Prednášajúci sú špičkoví výskumníci a zároveň zanietení popularizátori fyziky. V roku 2008 sme pre študentov zorganizovali dva MC semináre:
   19.3. v Košiciach seminár Karla Šafaříka (CERN) “Hmotnosť v špeciálnej teórii relativity”
   27.3. v Žiline seminár Tomáša Blažeka (Bratislava) “Neutrínové oscilácie”.
   Oba semináre boli vysielané aj ako EVO videokonferencie pre všetkých slovenských záujemcov. Na podujatiach sa zúčastnilo spolu približne 80 účastníkov.

   1.3.4 Návšteva Open Day v CERN - 6.4.2008

   V rámci projektu sme pod garanciou s Katedry fyziky Žilinskej univerzity pomohli realizovať a podporili sme účasť skupiny študentov Gymnázia Sučany v spolupráci na Open Day v CERN dňa 6.4.2008. 28 študentov gymnázia malo vzácnu možnosť prehliadnuť si CERN spolu s 80 000 návštevníkmi a podarilo sa im dostať vďaka K. Šafaříkovi aj do podzemia, kde mohli vidieť experiment ALICE.

   1.3.5 Regionálne Masterclasses

   Problémov stredných škôl lokalizovaným mimo centier vedy je ich reálna dostupnosť a náročnosť zapojenia sa do popularizačných a vzdelávacích podujatí. V rámci nášho projektu APVV sme preto už druhým rokom realizovali na dvoch školách Regionálne Masterclasses. Ide o výjazd skupiny lektorov, ktorý priamo na školskej počítačovej sieti pomocou zakúpeného mobilného servra pripravia identické podmienky ako na originálnej MC akcii. V roku 2008 sme takto do podujatia zapojili celkovo 85 študentov, 45 študentov Gymnázia v Gelnici a 40 študentov Gymnázia v Spišskej Starej Vsi. Odozva na tento typ Masterclasses bola veľmi dobrá a v tejto aktivite budem pokračovali aj v roku 2009 pričom máme dohodnuté ďalšie dve regionálne školy.

   1.3.6 Prezentácia výsledkov Masterclasses EPPOG meeting, Praha (18.4.2008)

   Výsledky slovenských Masterclasses 2008 prezentoval národný koordinátor Dr. Ivan Melo na 22nd European Particle Physics Outreach Group Meeting, Institute of Physics in Prague, 18.4. 2008. Veľkému záujmu sa tešilo naše vyhodnotenie dotazníkov a niektoré naše pilotné iniciatívy ako Regionálne Masterclasses a Astronomy Masterclasses (F. Franko, Prešov). Prezentáciu je možné nájsť na http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=32064 (Ivan Melo: Masterclasses in Slovakia).

   1.3.7 SCIENCE ON STAGE – The European Science Teaching Festival, Berlín, Nemecko (23. – 26.10. 2008)

   Slovenská republika už niekoľko rokov participuje na popularizačno odbornej medzinárodnej akcii Science on Stage. Nakoľko v roku 2008 sa medzinárodné stretnutie neorganizovalo, náhradou bola národná prehliadka nemeckého SOS s medzinárodnou účasťou. V rámci riešenia projektu sme sa uchádzali o účasť v národnom tíme, ktorý pripravil a počas akcie prezentoval ukážky zaujímavých experimentov, meraní, exponátov... zameraných na pritiahnutie mládeže k vede. Na výstavu sme pripravili posteŕ a sériu jednoduchých, netradičných, počítačom podporovaných a simulovaných fyzikálnych experimentov. Počas výstavy sme naše experimenty prezentovali účastníkom festivalu, zúčastnili sme na viacerých prednáškach, seminároch a workshopoch. Aktívne sme sa zapojili do práce odborných skupín zameraných na neformálne vzdelávania voľnočasové popularizačné aktivity. Všetky získané skúsenosti budú využité pri príprave výstavy v technickom múzeu a zamýšľanom následnom projekte. Podrobnejšie o akcii na stránkach: www.science-on-stage.de

   1.3. 8 Popularizačné prednášky na stredných školách 2008

   Vďaka dlhoročnej spolupráci so strednými školami a výborným kontaktom na učiteľov a vedenia škôl sa darí realizovať výjazdové prednášky na gymnázia v regióne, ktoré sa stali nosnou časťou školských podujatí ako sú: Prírodovedný deň, Maturitný týždeň, Deň s vedou, Dopoludnie s M,F,I a pod. V rámci riešenie projektu APVV sme v roku 2008 pripravili a školám ponúkli interaktívne prednášky na témy:

   Mgr. Dano Jancura, PhD.: Fotodynamická terapia nádorov
   RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.: Dokážete kúzliť? Presvedčte sa.
   Doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.: Počítačová integratívna biológia
   Doc. RNDr. Ján Degro, CSc: Zaži pohodu a ešte aj ušetri peniaze
   RNDr. Zuzana Ješková, PhD.: Keď za nás meria počítač
   RNDr. Jozef Hanč, PhD.: Moderná fyzika, alebo o symetriách v prírode, energií, mapovaní činnosti ľudského mozgu a čiernych dierach
   RNDr. Marián Kireš, PhD.: Ako si žije elektrón vo vodiči
   RNDr. Jozef Strečka, PhD.: Voda, para, ľad - ako to molekuly vody dokážu?
   RNDr. Alexander Dirner, CSc. Grid - nadnárodné združenie počítačov

   výberom z ktorých sme realizovali 11 popularizačných a vzdelávacie stretnutí na pôde stredných škôl: Gymnázium Trebišov (20.05), Gymnázium Šrobárova, Košice (21.5), (22.05), Gymnázium Bardejov (21.5), Gymnázium Evanjelické, Košice (21.5), Gymnázium Gelnica (22.5), Gymnázium J.A.Raymana, Prešov (23.5), Gymnázium Krompachy (23.05), Gymnázium Exnárova, Košice(27.5), Gymnázium, Spišská Stará Ves (29.05), Gymnázium, Kežmarok (29.05).
   Stretnutie obsahovalo dve až tri interaktívne prednášky a záverečnú diskusiu o význame vedy pre spoločnosť a možnostiach využitia vedeckých poznatkov v každodennom živote. Študentov sme zároveň informovali o možnostiach štúdia prírodovedne orientovaných odborov na VŠ. V závere každého stretnutia sme požiadali študentov o vyplnenie anonymného, štruktúrovaného dotazníka. Celkovo sme získali odpovede od 475 študentov, ktoré sme štatisticky spracovali a vyhodnotili. Na spoločnej projektovej porade sme analyzovali prezentované postoje študentov, skúseností lektorov z podujatí ako aj výsledky dotazníka.

   1.3. 9 Videokonferenčné vysielanie pre školy

   Naším ústredným nástrojom pre zaznamenávanie a online vysielanie popularizačných a vzdelávacích prednášok je videokonferenčný systém EVO. V snahe motivovať, zaujať a priblížiť moderný videokonferenčný systém ako aj zaujímavý vedecký obsah žiakom základných škôl (potenciálnym študentom SŠ) pripravili sme a zorganizovali pre 5 základných škôl kombinovanú popularizačnú akciu. Vybraní žiaci 8.a 9. ročníkov sa mali možnosť zúčastniť akcie na pôde PF UPJŠ (tri interaktívne prednášky a návštevy laboratórií): M. Kireš: Keď sa snažíme rozumieť veciam okolo seba, J. Hanč: Počítačové modelovanie a vyhodnocovanie fyzikálnych javov, Z. Ješková: Naučme sa merať počítačom, a návštevy laboratórií Fyziky nízkych teplôt, Magnetickej relaxácie, Laserové biofyzikálne laboratórium.
   Celý priebeh bol vysielaný naživo cez Internet a žiaci na školách sledovali prednášky a zapájali sa do videokonferenčnej diskusie. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo: 221 žiakov a 16 učiteľov, z toho prezenčne 58 žiakov a 5 učiteľov Nakoľko záujem o akciu a nadšenie žiakov bolo pre nás silne motivujúce, pokúsime sa podobné podujatia zaradiť do nášho programu aj v roku 2009.

   1.3. 10 Talnet International – práca s talentovanou mládežou

   Cieľom riešenia projektu je osloviť študentov stredných škôl v oblasti fyzikálneho a prírodovedného vzdelávania. Špecifickou skupinou sú talentovaní žiaci, ktorí majú záujem avšak potrebujú vytvorenie lepších podmienok pre prácu, štúdium, ponúknutie nových výziev....Cieľovej skupine 17 študentov sme vytvorili na pôde laboratórií PF UPJŠ priestor pre pravidelné stretnutia (raz týždenne v rozsahu cca 2 hod.) zamerané na stavbu a programovanie robotickej stavebnice, diskusie o vybraných fyzikálnych témach a online komunikáciu so zahraničnými študentmi zapojenými do partnerského projektu Talnet International. Práca študentov bola vedená v období január – máj 2008 dvoma vedúcimi. Vyvrcholením akcie bola účasť 10 študentov a 2 učiteľov na medzinárodnom stretnutí študentov z Nemecka, Českej republiky, Slovenska a Španielska, ktoré sa uskutočnilo 14.4. – 24.4. 2008 v Horskej Kvilde, ČR s jednodňovým pobytom v Nemecku, stredisku DLR, Germany's Aerospace Research Center and Space Agency. Za prínos pre študentov môžeme považovať európsku dimenziu spolupráce talentovanej mládeže a úspechom iste je aj pokračovanie partnerského projektu TINT v roku 2009.

   1.3. 11 Seminár Tvorivý učiteľ fyziky 2008

   V období rozbiehajúcej sa kurikulárnej transformácie školského vzdelávacieho systému je obzvlášť dôležité podporiť a správne nasmerovať učiteľov fyziky v oblasti inovácie vzdelávania a podchytenia mladej generácie pre vedu. Preto sme v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou (SFS) zorganizovali a v rámci projektu podporili akciu Tvorivý učiteľ fyziky, festival fyziky 2008 (22. – 25. jún 2008) v kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Riešitelia projektu aktíve vystúpili s príspevkami a naším prispením sa poradilo z akcie zostaviť zborník príspevkov (ISBN 978-80-969124-6-9) v elektronickej verzii a je pripravená aj verzia na tlač. Akcie za zúčastnilo 45 učiteľov.

   1.3.12 Seminár pre učiteľov fyziky – Moderný obsah fyzikálneho vzdelávania

   V období príprav školských vzdelávacích programov sme sa snažili ovplyvniť zaradenie aktuálnych vedeckých poznatkom, moderných trendov a výsledkov vedy do obsahu školského vzdelávania. S týmto cieľom sme pripravili jednodňové stretnutie učiteľov fyziky gymnázií (20.6.2008), zamerané na prípravu školských vzdelávacích programov. Našim príspevkom boli ukážky učebných materiálov, námety na inováciu obsahu a vyučovacích metód s cieľom zvýšiť záujem mládeže o prírodovedné vzdelávanie. Podujatia sa zúčastnilo 27 učiteľov.

   1.3.13 Prednášky pre verejnosť: Kam posúvame súčasnú fyziku

   Na pôde Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ sme v rámci riešenia projektu iniciovali prípravu prehľadových prednášok pod názvom: Kam posúvame súčasnú fyziku. Kľúčové osobnosti jednotlivých odborov spracovali a prezentovali pre verejnosť, absolventov a záujemcov (24.5.2008) nasledujúce prednášky:
   prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc.: Fyzika KL, súčasný stav a perspektívy
   prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.: Aktuálne trendy v subjadrovej fyzike
   prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.: Košická biofyzika v minulosti a dnes
   Mgr. Štefan Parimucha, PhD.: Úspechy astronómie v Košiciach
   RNDr. Marián Kireš, PhD.: Fyzikálne vzdelávanie v informačnej spoločnosti
   Vytvorené prezentácie k prednáškam sú zverejnené na stránke ÚFV. Seminára sa zúčastnilo 42 účastníkov.

   1.3.14 Predstavujeme výskumné laboratóriá

   Členovia riešiteľského kolektívu aktívne participujú na akcii s názvom: Deň otvorených dverí PF UPJŠ v Košiciach, ktorú sme pripravil v dvoch termínoch: 08.02.2008 a 07.11.2008. Oznam o akcii sme rozposlali elektronicky prostredníctvo moodle kurzu ako aj distribučných zoznamov študentov a učiteľov. Priemerná účasť na podujatí bola približne 90 študentov, podľa emailových potvrdení účasti môžeme konštatovať, že oboch akcií sa spolu zúčastnilo približne 200 študentov a 16 učiteľov z 12 rôznych škôl. Na pôde ÚFV sme pripravili úvodné privítanie a následne prehliadku laboratórií s odborným doprovodom, spojenú s výkladom a diskusiou. Študentom a záujemcom sme predstavili nasledovné laboratóriá: Katedra biofyziky Biofyzikálne laboratórium (Mgr. Daniel Jancura, PhD.) Katedra fyziky kondenzovaných látok Laboratórium fyziky nízkych teplôt (Doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.) Laboratórium magnetickej relaxácie (prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc.) Základné fyzikálne praktikum (RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD., RNDr. Ján Füzer, PhD.) Praktikum z elektroniky (Doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.) Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky Praktikum z jadrovej fyziky, emulzné pracovisko (Mgr. Janka Vrláková) Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky Počítačová fyzika, Všeobecná a matematická fyzika (RNDr. Jozef Strečka, PhD.) Astronómia a astrofyzika (RNDr. Štefan Parimucha, PhD.) Oddelenie didaktiky fyziky Pracovisko moderného učiteľa fyziky (RNDr. Zuzana Ješková, PhD.) Praktikum školských pokusov (Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.) Kľúčové informácie o význame štúdia a uplatnení absolventov sme študentom prezentovali aj formou tlačenej brožúry FYZIKA.

   1.3.15 Interaktívne prednášky s experimentmi

   Mnohokrát sa na nás obracajú študenti ale aj učitelia, že v čase našich akcií (z rôznych dôvodov) nemali možnosť navštíviť laboratória fakulty. Vzhľadom na pomerne veľký záujem a dobré skúsenosti z minulého roku riešenia projektu, umožňujme pedagógom a študentom na základe harmonogramu, prakticky celoročne, prostredníctvom elektronickej komunikácie, dohodnúť si termín návštevy laboratórií, s programom identickým, aký ponúkame počas dní otvorených dverí. V roku 2008 sme takto vyhoveli 8 školám s celkovým počtom približne 120 študentov.
   Naše priestory a inovované vybavenie poskytujeme aj za účelom pokračujúcich akcií z minulého roku a to: Školská fyzika v experimentoch, Počítačom podporované laboratórium, Fyzika v kuchyni.

   Školská fyzika v experimentoch (zapojených 6 škôl, cca 180 študentov)
   Ide o sériu demonštračných experimentov k vybraným tematickým celkom. Laboratórium je prístupne v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30. Učitelia spoločne so svojimi študentmi majú k dispozícii všetky dostupné pomôcky a realizujú spravidla dvojhodinové cvičenia, merania a výklad alebo systematizáciu učiva pomocou školských fyzikálnych experimentov.

   Počítačom podporované laboratórium (zapojené 4 školy, cca 85 študentov)
   Ide o merania vybraných javov pomocou COACH Lab II. K dispozícii je 7 laboratórnych meraní v počítačom podporovanom laboratóriu. V rámci každého merania je k dispozícii 6 pracovných staníc, pričom žiaci merajú v trojčlenných skupinách. Meranie je zabezpečené učiteľom z danej školy, ktorý sa zúčastnil zaškolenia, pred sériou meraní.

   Fyzika v kuchyni (zapojené 3 školy, cca 90 žiakov)
   Ide o experimenty realizovateľné jednoduchými pomôckami z bežného života. Určené sú predovšetkým žiakom základných škôl. Témy experimentov sú pripravené pre jednotlivé ročníky ZŠ. Učitelia si vykonzultujú termín a čas návštevy. Po akcii kladieme dôraz na pokračovanie v realizácii experimentov na školách, a v podmienkach domácich pozorovaní, čím podnecujeme účastníkov do práce záujmových útvarov, krúžkov apod.

  1.4 Tvorba elektronických výučbových materiálov

  DVD – Fyzika v praxi, multimediálna podpora vyučovania fyziky
  Pod autorským vedením h.doc.RNDr. Daniela Polčina, CSc. a odbornou recenziou riešiteľov projektu, sme zostavili a vydali multimediálne DVD Fyzika v praxi. Celkovo bolo napálených 80 ks, ktoré sme pri príležitosti Vanovičových dni, poskytli učiteľom fyziky stredných škôl.

  CD - Masterclasses
  Súborné CD obsahujúce kľúčové prednášky Masterclasses v rm formáte, publikáciu Svet častíc a off-line verziu webového portálu s aktivitami k prezenčnému podujatiu.

  Multimediálny výučbový hypertext Úvod do klasickej mechaniky
  Počas riešenia projektu sme v roku 2008 inovovali a výrazne rozšírili multimediálny učebný hypertext Úvod do klasickej mechaniky. Hypertext je prístupný cez moodle kurz alebo na adrese: http://physedu.science.upjs.sk/mechanika/index.htm.
  Inovovaný kurz je možné využívať priamo vo výučbe na strednej škole a tak overiť inovované prístupy k výkladu základných pojmov s využitím moderných technológií.

  E-learningový kurz pre študentov gymnázia k témam: Elektrické pole, Elektrický prúd v kovoch
  V e-learningovom prostredí LMS prostredia Nickels 4 sme inovovali aj učebný text Elektrické pole a elektrický prúd v kovoch. Výučbový materiál obsahuje spracovanie 14-tich tém, ktoré v praxi predstavujú 16 vyučovacích hodín a tri dvojhodinové cvičenia. Inovácia sa týkala medzinárodného testovania vstupných vedomostí študentov, ktoré realizujeme prostredníctvom štandardizovaného didaktického testu.

 2. ROZBOR VÝSLEDKOV RIEŠENIA VZHĽADOM NA STANOVENÉ CIELE

  2.1 Stanovené ciele projektu pre rok 2008

  Pre stanovené okruhy a typy aktivít sme si vytýčili čiastkové ciele projektu, z ktorých hodnotené obdobie roka 2008 pokrývajú nasledovné:

  C1: Na konkrétnych príkladoch ukázať skupine študentom stredných škôl ako vedci postupujú pri objavovaní tajov prírody, čo je obsahom ich vedeckej práce a ako výsledky vedeckého bádania ovplyvňujú náš každodenný život.
  C2: V prostredí webuniverzity s využitím moderných informačných a komunikačných prostriedkov videostreamingu, webcastingu budovať verejne dostupný portál na popularizáciu vedy.
  C3: V prostredí LMS Moodle vytvoriť a realizovať dištančný kurz pre zapojených študentov pozostávajúci z popularizačných a vzdelávacích aktivít.
  C4: Pripraviť a poskytnúť v elektronickej forme atraktívny vzdelávací obsah zameraný na pochopenie podstaty vybraných fyzikálnych pojmov a javov. Sprístupniť študentom riešenia a výklad aktuálnych vedeckých fyzikálnych problémov s využitím moderných didaktických metód.
  C5: Spracovať a overiť popularizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na vyzdvihnutie významu vedeckých poznatkov v každodennom živote. Priamym kontaktom študentov a vedcov na moderných vedeckých pracoviskách prezentovať význam základného a aplikovaného výskumu pre spoločnosť.
  C6: Vybrané materiály vytvorené v projekte inštalovať v rámci stálej interaktívnej expozície v STM a sprístupniť ju širokej verejnosti. Do ďalšej propagácie vedy a vedeckých poznatkov u širokej laickej verejnosti zapojiť najaktívnejších študentov.
  C7: Metódami pedagogického experimentu získať spätnú väzbu o efektívnosti pripravených popularizačných a vzdelávacích aktivít a na základe spracovania výsledkov ich inovovať.

  2.2 Stručný rozbor výsledkov riešenia projektu za rok 2008

  C1: Napĺňanie cieľa je permanentne realizované cez popularizačné prednášky, vytvorené výučbové materiály, pri návštevách laboratórií a pri diskusiách so študentmi. O výsledkoch našej práce svedčia odpovede študentov v realizovaných dotazníkoch.
  C2: Väčšina akcií realizované formou prezenčných aktivít (pokiaľ je technicky dostupné ich zaznamenať) je on-line vysielaná, zaznamenávaná a archivovaná systémom EVO a záznamy sú umiestnené na verejne prístupnom videoservri: http://webuniversity.science.upjs.sk/webuni.php Realizáciou podujatí napĺňame a sprístupňujeme atraktívny popularizačný a vzdelávací obsah širokej verejnosti.
  C3: Na prevádzkovanom moodle serveri http://ufv.science.upjs.sk/moodle sú pre všetkých 475 registrovaných používateľov v rámci e-learningového kurzu dostupné všetky informácie a v projekte vytvorené materiály, prednášky, prezentácie.
  C4: Ku každej aktivite si lektori pripravujú powerpointové prezentácie, ilustračné materiály, interaktívne applety, videosekvencie a pod.. Všetky materiály sú k dispozícii ako študentom tak aj učiteľom stredných škôl.
  C5: Na základe zatiaľ získanej pozitívnej spätnej väzby môžeme konštatovať, že vytýčený cieľ sa darí napĺňať. Jednotlivé skupiny riešiteľov podrobne analyzujú dopad pripravených akcií a všetky podnety sú podchytené v inovovaných materiáloch a v prístupe k nasledujúcemu behu akcií.
  C6: Na základe skúseností z akcií Science on Stage (Grenoble, Berlín) ako aj s využitím interaktívnych prezentácií a experimentov je pripravovaná expozícia v STM, ktorej inštalácia je naplánovaná na rok 2009.
  C7: Pre získavanie spätnej väzby sme realizovali dva rozsiahle dotazníky. Spracovanie výsledkov dotazníkov z akcie Master Classes ako aj dotazníka k výjazdovým prednáškam sú pre nás vysoko pozitívne. Študenti vítajú ponuku na odborné a kvalifikované sprístupnenie zaujímavých javov a výsledkov práce vedeckých laboratórií formou prezenčných ale aj videokonferenčných akcií.

  Celkovo môžeme konštatovať, že čiastkové výsledky dosiahnuté v roku 2008 naznačujú úspešnú realizáciu popularizačných a vzdelávacích akcií, pričom vytvorené podmienky, overované štandardy a inovovaná metodika vytvárajú predpoklady pre celkové naplnenie cieľov projektu.

 3. Spresnenie harmonogramu prác a cieľov na nasledujúci rok

  3.1 Harmonogram prác

  Doterajšie riešenie projektu sleduje harmonogram aktivít a nakoľko nenastali žiadne termínové posuny, aktuálne ho nie je nutné prispôsobovať.

  3.2 Ciele projektu

  Vytýčené ciele projektu sa ukazujú ako reálne splniteľné a primerané možnostiam realizačného tímu. Záujem zo strany učiteľov a žiakov je primeraný a darí sa ich zapájať do pripravovaných akcií. Na základe týchto dôvodov je možné pre riešenie projektu ponechať pôvodne vytýčené ciele.


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved