Home
Physedu
ODF
VMV
Webmaster

Menu


 Home
 
 Súčasný stav
 
 Ročné správy
 
 Archiv prednášok
 
 Ciele/Cieľové skupiny
 
 Okruhy aktivít
 
 Aktivity
 
 Časový harmonogram
 
 Očakávané výstupy
 
 Diseminácia projektu
 
 Infraštruktúra
 
 Kontakt
 

Aktivity


 Masterclasses 2007
 

Prihlásenie


   Meno

   

   Heslo:

   

Neprihlásený


Súčasný stav


Fyzika ako vyučovací predmet

 • Klesajúci záujem študentov o prírodovedné vzdelávanie.
 • Fyzika patrí medzi najmenej obľúbené predmety na stredných školách.
 • Hlavnými príčinami nezáujmu študentov o fyziku sú:
  • vysoká náročnosť predmetu,
  • málo názorné vyučovanie,
  • nedostatočná prezentácia využitia fyzikálnych poznatkov v každodennej praxi,
  • nepochopenie významu fyziky ako vedy pre spoločnosť,
  • vyučovacie metódy nezodpovedajú moderným didaktickým poznatkom,
  • nedostatočné využívanie moderných informačných technológií.
 • Dopadom týchto činiteľov je znižujúca sa priemerná úroveň vedomostí a ich náročnejšie využívanie v bežnom živote, prehlbujúci sa nezáujem a nedôvera v opodstatnenosť vedeckého výskumu pre spoločnosť.
 • S emotívnym a pôsobivým prezentovaním krás vedeckého bádania sa študent počas štúdia stretáva len ojedinele. O vede má preto častokrát len strohú a silne skreslenú predstavu.

Popularizácia vedy

 • Priama popularizácia moderných vedeckých poznatkov je vzhľadom na nedostatočné porozumenie základných fyzikálnych princípov na úrovni školského učiva častokrát iba formálna.
 • Žiaci síce prijímajú popularizačné informácie s nadšením, avšak častokrát ich princípom nerozumejú a popularizačný efekt je veľmi krátkodobý.
 • Je nevyhnutná vzájomná kombinácia popularizačných a vzdelávacích aktivít.


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved