KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Progresívne materiályTéma: Štúdium magneticky mäkkého kompozitu s feritom ako izolačnou zložkou


Školiteľ: doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je orientovaná na štúdium kompozitných materiálov pozostávajúcich z častíc na báze NiFe a FeSi s elektricky nevodivým spojivom - feritom. Potenciálnou výhodou použitia spinelových feritov ako izolačnej vrstvy oproti iným typov izolantov je ich ferimagnetické správanie zlepšujúce magnetickú interakciu medzi feromagnetickými časticami prášku v pripravenom kompozite. Časťou práce je výskum elektrického odporu, spektra komplexnej permeability a magnetických strát pripravených kompozitných materiálov. Cieľom je optimalizácia prípravy kompozitného materiálu vykazujúceho vlastnosti požadované od magneticky mäkkých materiálov pri premagnetovaní v stredofrekvenčnej oblasti.

Téma: Vplyv tepelného spracovania na štruktúrne a magnetické vlastnosti rýchlo-chladených magneticky mäkkých materiálov


Školiteľ: Prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Konzultant: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Cieľom práce je preštudovať vplyv anizotropie indukovanej tepelným spracovaním (pod mechanickým napätím, v magnetickom poli a pod.) na magnetické vlastnosti rýchlo-chladených materiálov vo forme drôtov a pások.

Téma: Štúdium magnetických a štruktúrnych vlastností magnetických nanočastíc pre magnetickú hypertermiu


Školiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Konzultant: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Unikátne fyzikálno-chemické vlastnosti magnetických nanočastíc ich predurčujú k rôznym biomedicínskym aplikáciám. Významným javom, s ktorým sa pri magnetických nanočasticiach stretávame, je ich odozva na vonkajšie magnetické pole a tento jav je prakticky využívaný pri cielenom transporte a uvoľňovaní liečiva a pri zobrazovaní nádorov pomocou magnetickej rezonancie (MRI). V poslednej dobe sa veľká pozornosť venuje aj liečebnej metóde známej ako magnetická hypertermia, kde sa využívajú magnetické nanočastice, ktoré vplyvom ac magnetického poľa zvýšia svoju vnútornú energiu a spôsobia lokálnu degradáciu nádorového tkaniva.
Cieľom PhD práce je stanoviť najvhodnejšiu stratégiu pre prípravu MNPs, ktoré by následne mohli byť využité pre aplikácie pre magnetickú hypertermiu, ako aj štúdium magnetických, a štruktúrnych vlastností magnetických nanočastíc z pohľadu ich využitia in-vivo.

Téma: Štruktúrna charakterizácia fázovej transformácie z amorfného do nanokryštalického stavu v kovových sklách pomocou TEM a rozptylových a spektroskopických techník využívajúcich synchrotrónové žiarenie a zobrazovacích techník na XFEL


Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Konzultant: RNDr. Štefan Michalik, PhD., Ing. Vladimír Girman, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Táto práca sa bude zaoberať prípravou kovových skiel vo forme pások a tyčiniek pomocou metódy rýchleho chladenia otáčajúcim sa valcom a zlievaním do medenej zápustky. Amorfná štruktúra pripravených zliatin bude vyšetrovaná pomocou TEM a rozptylových a spektroskopických techník využívajúcich synchrotrónové žiarenie, konkrétne vysoko-energetickej röntgenovej difrakcie (HEXRD a röntgenovej absorpčnej spektroskopie (XAS). Špeciálny dôraz bude kladený na detaily fázovej transformácie z amorfného do nanokryštalického stavu s využitím TEM a MID beamline na XFEL v Hamburgu.

Literatúra:
1. Structure and magnetic properties of finement based alloys. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2008. - 158 s. - ISBN 978-80-7097-719-4.

Téma: Progresívne materiály pre senzory a technológie pre zápis a uchovanie informácie


Školiteľ: Mgr. Vladimír Komanický, PhD.

Konzultant: Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Dizertačná práca má za hlavnú úlohu prípravu systémov pomocou nanotechnológií a nanolitografií a PVD metodík, ktoré bude možné využiť na prípravu rozličných typov systémov, ktoré bude možné využiť pri príprave senzorov a v technológiách pre zápis a uchovanie informácie. Tieto systémy budú pripravené vo forme tenkých vrstiev, multivrstiev a iných typov nanoštruktúr.

Literatúra:
1. Shao M. Electrocatalysis in Fuel Cells, A Non- and Low- Platinum Approach, 2013, XVI, 745, 327 pages.
2. Koper M., Wieckowski A. Fuel Cell Catalysis: A Surface Science Approach, 2009, 720 pages.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved