KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Progresívne materiályTéma: Štúdium magnetických a štruktúrnych vlastností nanočastíc pre biomedicínske aplikácie.


Školiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Konzultant: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Unikátne fyzikálno-chemické vlastnosti magnetických nanočastíc ich predurčujú k rôznym biomedicínskym aplikáciám. Významným javom, s ktorým sa pri nanočasticiach na báze Fe a Co stretávame, je ich odozva na vonkajšie magnetické pole a tento jav je prakticky využívaný pri cielenom transporte a uvoľňovaní liečiva, pri zobrazovaní pomocou magnetickej rezonancie (MRI), kde magnetické nanočastice sú využívané ako kontrastné látky. V poslednej dobe sa veľká pozornosť venuje aj liečebnej metóde známej ako magnetická hypertermia, kde sa využívajú magnetické nanočastice, ktoré vplyvom ac magnetického poľa zvýšia svoju vnútornú energiu a spôsobia lokálnu degradáciu nádorového. Cieľom PhD práce je stanoviť najvhodnejšiu stratégiu pre prípravu magnetických nanočastíc, ktoré by následne mohli byť využité pre aplikácie pre magnetickú hypertermiu ako aj systémy pre podávanie liečiva.

Téma: Vplyv tepelného spracovania na štruktúrne a magnetické vlastnosti rýchlo chladených magneticky mäkkých materiálov


Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.

Konzultant: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Cieľom práce je preštudovať vplyv anizotropie indukovanej tepelným spracovaním (pod mechanickým napätím, v magnetickom poli a pod.) na magnetické vlastnosti rýchlo-chladených materiálov vo forme drôtov a pások.

Téma: Magnetické mikrodrôty pre biomedicínske aplikácie


Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.

Konzultant: RNDr. Richter Kornel, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Cieľom práce je vyšetriť možnosti aplikácie magnetických mikrodrôtov pre biomedicínske aplikácie ako senzorov teploty, tlaku a pod.

Téma: Vplyv chemického zloženia na prípravu Heuslerových zliatin


Školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

Konzultant: doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Cieľom práce je preštudovať vplyv chemického zloženia vybraných typov Heuslerových zliatin na možnosť ich prípravy so správnym chemickým usporiadaním na krátku vzdialenosť bez potreby dodatočného tepelného spracovania.

Téma: Štúdium vplyvu spinových fluktuácií na základný stav v systéme na báze RE(Ni, Ge)5 (RE = Ce, Yb) vo forme monokryštálov a mikrokryštalických drôtov


Školiteľ: prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

Konzultant: doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Cieľom práce je preštudovať vplyv spinových fluktuácií na základný stav v systéme na báze RE(Ni,Ge)5 (RE = Ce, Yb). Ďalším dôležitým parametrom ovplyvňujúcim chovanie systému bude štúdium vplyvu kvality kryštálov (vzorky v monokryštalickej forme) a štruktúry a rozmeru (vzorky v mikrokryštalickej forme) na základný stav.

Téma: Štúdium podmienok prípravy na magnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov


Školiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je orientovaná na skúmanie vplyvu podmienok prípravy kompozitných magneticky mäkkých materiálov pozostávajúcich z častíc na báze feromagnetických kovov a zliatin s organickým alebo anorganickým elektricky nevodivým spojivom lisovaním jednoosovým tlakom. Najdôležitejšie faktory vplývajúce na výsledné vlastnosti materiálu sú chemické zloženie feromagnetickej zložky, podiel neferomagnetickej zložky, teplota, okolitá atmosféra a doba lisovania. Cieľom je optimalizácia prípravy kompozitného materiálu vykazujúceho vlastnosti požadované od magneticky mäkkých materiálov pri premagnetovaní v stredofrekvenčnej oblasti.

 

Téma: Progresívne materiály pre senzory a technológie pre zápis a uchovanie informácie


Školiteľ: Mgr. Vladimír Komanický, PhD.

Konzultant: Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Dizertačná práca má za hlavnú úlohu prípravu systémov pomocou nanotechnológií a nanolitografií a PVD metodík, ktoré bude možné využiť na prípravu rozličných typov systémov, ktoré bude možné využiť pri príprave senzorov a v technológiách pre zápis a uchovanie informácie. Tieto systémy budú pripravené vo forme tenkých vrstiev, multivrstiev a iných typov nanoštruktúr.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved