KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: AstrofyzikaTéma: T Tauri hviezdy v komplexoch Cepheus a Ophiuchus


Školiteľ: doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. - ÚFV PF UPJŠ

Forma štúdia: denná

Anotácia: Hviezdy typu T Tauri sú mladé hviezdy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rozsiahlých molekulárnych oblakov. Sú to hviezdy, ktoré sú v štádiu kontrakcie na hlavnú postupnosť (pre-main sequence stars). Vykazujú značnú optickú aktivitu a v spektrách silné chromosferické čiary.
Cieĺom práce bude:
• analyzovať dlhodobú fotometriu vybraných hviezd z oboch komplexov získanu projektami SuperWasp a NSVS. Vprípade detekcie výrazných periód a ich zmien pokračovať vo fotometrickom monitorovaní objektov.
• získať a analyzovať spektroskopické pozorovania a odhaliť prípadnú dvojhviezdnu povahu niketorých objektov.

Téma: Hnedé trpaslíky a extrasolárne planéty


Školiteľ: RNDr. Ján Budaj, CSc. – Astronomický ústav SAV

Forma štúdia: denná

Anotácia: Hnedé trpaslíky a extrasolárne planéty predstavujú moderný výskumný smer, ktorý sa rýchlo rozvíja a ťažisko-cieľ práce sa bude prelievať medzi dole uvedenými zameraniami podľa aktuálnej situácie ako aj záujmu a aktivity doktoranda.
• štúdium rozpadávajúcich sa exoplanét/exokomét na veľmi tesných dráhach (fotometria a modelovanie)
• štúdium zákrytových systémov s prachovými diskami a s možnou planétou (fotometria a modelovanie spektier a svetelných kriviek)
• štúdium refexného efektu a albeda v interagujúcich dvojhviezdach a exoplanétach (fotometria a modelovanie)
• hľadanie variácií v časoch tranzitov exoplanét a potenciálnej ďalšej planéty.

Téma: Rossiter-Mc Loughlinov efekt: nástroj na meranie odklonu rotačnej osi hviezd


Školiteľ: RNDr.. Theodor Pribulla, CSc. – Astronomický ústav SAV

Forma štúdia: denná

Anotácia: Rossiter Mc Loughlinov (RM) efekt je základným prostriedkom na určovanie odklonu roviny dráhy a rotačných osí v dvojhviezdach aj exoplanetárnych sústavách. Tento efekt mení pozorovanú radiálnu rýchlosť hviezdy keď je zakrývaná. V prípade rýchlorotujúcich objektov je možné odklon roviny dráhy od rotačnej osi zistiť priamo z proflov spektrálnych čiar. Odklon roviny od rotačných osí odráža evolučnú históriu objektu a silno ovplyvňuje rýchlosť apsidálneho pohybu excentrických sústav. RM efekt bude študovaný využitím stredne a vysokodisperznej ešeletovej spektroskopie vybraných zákrytových dvojhviezd počas zákrytov na 60 a 130cm ďalekohľadoch Astronomického ústavu Slovenskej Akadémie Vied.

Téma: Multifrekvenčný výskum symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis


Školiteľ: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Hlavným cieľom dizertačnej práce je analýza fotometrických a spektroskopických pozorovaní symbiotického systému AG Draconis so zameraním na štúdium dlhodobých zmien a hľadanie fyzikálnych mechanizmov zodpovedných za pozorovanú aktivitu tejto interagujúcej dvojhviezdy.
Symbiotické systémy patria do skupiny interagujúcich dvojhviezd, v ktorých fyzikálne procesy súvisiace s prenosom a akréciou látky spôsobujú pozorovateľné prejavy aktivity týchto eruptívnych premenných hviezd. Premennosť symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis sa vyznačuje striedaním období pokoja a aktivity, ktoré sú charakterizované sériami jednotlivých vzplanutí opakujúcich sa s približne ročnou periódou. Výnimočné množstvo pozorovaní za posledných takmer 130 rokov prispelo k objasneniu množstva fyzikálnych javov prebiehajúcich v tomto objekte. Napriek tomu však zostáva mnoho ďalších, ktoré na svoje vysvetlenie a popis ešte len čakajú. Cieľom tejto dizertačnej práce je štúdium fotometrických a spektroskopických dát so zameraním na vytvorenie konzistentného modelu AG Draconis a hlbšie pochopenie fyzikálnych mechanizmov zodpovedných za pozorované prejavy aktivity tejto interagujúcej dvojhviezdy.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved