KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: AstrofyzikaTéma: Modelovanie svetelných kriviek zákrytových dvojhviezd


Školiteľ: doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Zákrytové dvojhviezdy (EB) predstavujú systémy, ktoré nám umožňujú na základe ich geometrického usporiadania určiť mnohé základne vlastnosti hviezd. Patria takisto k najčastejšie objavovaným premenným hviezdam pomocou automatických prehliadok. Napriek tomu, že ich v súčasnosti poznáme niekoľko desiatok tisíc, len malý zlomok z nich (asi 300) má určené všetky parametre. V práci sa budeme venovať vytvoreniu uceleného modelu EB so započítaním nových dosiaľ neuvažovaných fyzikálnych procesov a zlepšeniu metód automatizácie spracovania veľkého množstva pozorovaní.

Téma: Multifrekvenčný výskum aktivity symbiotických dvojhviezd


Školiteľ: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Symbiotické systémy patria do skupiny interagujúcich dvojhviezd, v ktorých fyzikálne procesy súvisiace s prenosom a akréciou látky spôsobujú pozorovateľné prejavy aktivity týchto eruptívnych premenných hviezd. Z nášho predchádzajúceho výskumu vyplýva, že pre lepšie pochopenie prebiehajúcich fyzikálnych mechanizmov je potrebné dlhodobo sledovať tieto objekty v rôznych štádiách aktivity, v čo možno najširšej spektrálnej oblasti. Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce je analýzou vlastného fotometrického, ako aj spektroskopického materiálu a modelovaním svetelných kriviek a spektier študovať vlastnosti akréčnych diskov, výtryskov a ďalších javov spojených s prenosom hmoty v rôznych štádiách cyklov aktivity vybraných symbiotických systémov.

Téma: Fotometrický a spektroskopický výskum mladých zákrytových sústav typu T Tauri


Školiteľ: Mgr. Martin Vaňko, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Zákrytové sústavy typu T Tauri obsahujú mladé zložky vo veku niekoľko miliónov rokov. Vo väčšine prípadov ide o sústavu kde jedna zložka leží na hlavnej postupnosti HR a druhá je vo fáze pred dosadnutím na hlavnú postupnosť. Cieľom tohto výskumu je na základe optickej a blízko-IR fotometrie, v kombinácii so spektroskopickými pozorovaniami modelovať takéto sústavy. Keďže v súčasnej dobe ešte nie sú dobre známe vlastnosti hviezd pred dosadnutím na hlavnú postupnosť, táto téma bude jednoznačným prínosom do tejto problematiky.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved