KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Fyzika kondenzovaných látokTéma: Magnetická relaxácia v nízkorozmerných a molekulových magnetoch


Školiteľ: doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je venovaná experimentálnemu štúdiu vybraných typov nízkorozmerných a molekulových magnetov s cieľom skúmať prejavy pomalej magnetickej relaxácie spájanej so spin-mriežkovými relaxačnými procesmi. Spin-mriežková relaxačná doba ohraničuje spin-spinovú relaxačnú dobu, ktorá je charakteristickým parametrom (doba kvantovej koherencie) študovaným v spojitosti s možnou realizáciou kvantových bitov v molekulových magnetoch. Nízkorozmerné magnety zároveň predstavujú vhodné systémy na skúmanie javu kvantového previazania. Bude realizovaná analýza EPR spektier, magnetických a termodynamických veličín pri nízkych teplotách s cieľom určiť charakteristické parametre magnetického systému a bude skúmaný ich súvis s možným využitím pre kvantové spracovanie informácií. Študované magnetické systémy budú založené na báze 3d iónov.

Téma: Vplyv teploty na elektro-magnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitov


Školiteľ: doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je orientovaná na štúdium kompozitných materiálov pozostávajúcich z častíc na báze NiFe a FeSi s organickým alebo anorganickým elektricky nevodivým spojivom. Časťou práce je výskum teplotných závislostí spektra komplexnej permeability a magnetických strát pripravených kompozitných materiálov a určenie vplyvu teploty na magnetizačné procesy. Cieľom je optimalizácia prípravy kompozitného materiálu vykazujúceho vlastnosti požadované od magneticky mäkkých materiálov pri premagnetovaní v stredofrekvenčnej oblasti a v teplotnom intervale od -50ºC do 200ºC.

Téma: Vplyv spinovej a priestorovej dimenzie na kvantové procesy vo vybraných kvantových magnetoch s vysokou mierou priestorovej anizotropie vo výmennej interakcii


Školiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

Pomocný školiteľ: RNDr. Vladimír Tkáč, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca má experimentálny charakter zameraný na pochopenie mikroskopickej podstaty mechanizmov zodpovedných za nastolenie zmeny mriežkovej dimenzie (fázové prechody) a spinovej dimenzie (typ anizotropie-dipólová, výmenná, kryštálové pole, atď.) Na vybraných materiáloch sa budú realizovať experimentálne merania termodynamických veličín, elektrónovej paramagnetickej rezonancie a infračervenej spektroskopie prípadne podľa potreby aj ďalších veličín (tepelná vodivosť, neutrónový rozptyl, ac susceptibilita). Analýzou exp. dát sa zadefinuje charakter magnetického systému. Pri nájdení vhodného systému s vysokou mierou priestorovej anizotropie vo výmennej interakcii materiál ďalej poslúži ako modelový systém na štúdium kvantových procesov v dimenzii 0, 1 a 2. Okrem štandardného zvládnutia exp. metodík na pracovisku sa predpokladá zvládnutie aspoň jedného z vybraných programových balíkov umožňujúcich jednoduchšie DFT výpočty prípadne EasySpin, Fullproff , ALPS a pod. Vzhľadom na súčasné podmienky, získanie softwerovej gramotnosti je dôležité aj pre budúce ďalšie možnú realizáciu doktoranda v praxi.

Téma: Magnetizačné procesy v kvantových a nanoskopických systémoch


Školiteľ: prof. Ing. M. Orendáč, CSc.

Konzultant: RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca bude venovaná experimentálnemu štúdiu statických a dynamických magnetických vlastností vybraných kvantových a nanoskopických systémov. Systematicky bude vyšetrený vplyv veľkosti nanočastíc zlata, platiny, paládia ako aj surfaktantov na báze thiolov pri deponovaní na rôznych podložkách na magnetické vlastnosti nanočastíc. Špecificky usporiadané nanočastice Fe2O3 budú využité pri štúdiu možností vzniku reentrantného superspinového skla. Budú vyšetrené statické vlastnosti a relaxačné procesy v systémoch s náhodnou anizotropiou realizovaných dopovaním vybraných 3d a 4f iónov do fosfátového skla Zn2(PO3)5.

Téma: Priestorové rozloženie supravodivého parametra usporiadania v nekonvenčných supravodičoch


Školiteľ: Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

Konzultant: Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Skenovacia tunelová spektroskopia (STM) je ideálny nástroj na skúmanie supravodivých materiálov, pretože je extrémne citlivá i na najmenšie zmeny v lokálnej elektrónovej hustote stavov. Kombináciou STM a skenovacej mikroskopie s Hallovou sondou dokážeme študovať oba hlavné aspekty supravodivosti, t. j. magnetické aj elektronické vlastnosti, lokálne s vysokým priestorovým rozlíšením. V našich laboratóriách máme k dispozícii obe tieto experimentálne techniky prispôsobené na štúdium supravodivosti pri nízkych teplotách a vo vysokých magnetických poliach. Naviac, popri vzorkách pripravených v iných laboratóriách, ktorých výskum bude súčasťou dizertačnej práce, významnou témou bude aj in-situ príprava supravodičov. To nám umožní naše nové komplexné laboratórne zariadenie pracujúce v ultravysokom vákuu, ktorého súčasťou sú zariadenia na prípravu vzoriek, charakterizáciu povrchov a STM.Téma: Vplyv anizotropie na tvar a dynamiku doménovej steny


Školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Konzultant: RNDr. Kornel Richter, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Cieľom práce je preštudovať vplyv anizotropie na tvar doménovej steny v pokoji a v pohybe. Nájsť parametre definujúce tento tvar a navrhnúť experiment s cieľom modifikovať tvar a dynamiku doménovej steny vhodnou anizotropiou.

Téma: Štúdium dynamických magnetických vlastností a relaxačných procesov v magnetických nanočasticiach


Školiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Mono-doménové magnetické nanočastice na báze Fe, Co a Gd sú v poslednom období predmetom veľkého záujmu vedcov v dôsledku ich zaujímavých a neočakávaných fyzikálnych vlastností, spojených predovšetkým s kvantovým efektom veľkosti častíc, ako aj predmetom významných aplikácií, predovšetkým v elektronike a biomedicíne. Spinová štruktúra nanočastíc významne ovplyvňuje magnetické interakcie medzi časticami. Jedným zo spôsobov, ako sa možné preštudovať silu a pôvod vzájomných interakcií medzi časticami ako aj relaxačné procesy v nanočasticových systémoch je metóda komplexnej magnetickej susceptibility.
PhD. štúdium je zameraná na skúmanie dynamických magnetických vlastností a analýzu relaxačných procesov v magnetických nanočasticiach na báze Fe, Co a Gd. Cieľom je preskúmať možnosť zmeny relaxačných procesov a magnetického správania prostredníctvom kontroly vzájomných interakcií medzi časticami, prostredníctvom zmien v hodnotách energetickej bariéry, veľkosti častíc z pohľadu aplikácií pre magnetickú hypertermiu.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved