KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Fyzika kondenzovaných látokTéma: Vplyv anizotropie výmennej interakcie a jedno-iónovej anizotropie na magneto- tepelné vlastnosti vybraných nízkorozmerných magnetov


Školiteľ: RNDr. Erik Čižmár, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je venovaná experimentálnemu štúdiu vybraných typov nízkorozmerných magnetov s cieľom skúmať vplyv anizotropie výmennej interakcie a jednoiónovej anizotropie na magnetickým poľom indukované zmeny ich excitačného spektra. Zmena excitačného spektra môže viesť k výraznej zmene entropie magnetického systému a k zvýšenému magnetokalorickému javu. Cieľom práce bude skúmať veľkosť zmeny entropie a efektívnosť magnetkalorického javu v študovaných systémoch pre chladenie pri nízkych teplotách pomocou adiabatickej magnetizácie alebo demagnetizácie systému. Bude realizovaná analýza EPR spektier, magnetických a termodynamických veličín pri nízkych teplotách s cieľom určiť charakteristické parametre magnetického systému a skúmaný ich súvis s možným využitím magnetického chladenia. Skúmané nízkorozmerné magnety budú založené na báze iónov prechodových kovov Cu, Ni, ale aj vysokospinových systémov na bázne Mn.

Téma: Magnetizačné procesy magneticky mäkkých kompozitov


Školiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je orientovaná na skúmanie procesov premagnetovania v magneticky mäkkých kompozitoch v závislosti od veľkosti magnetického poľa po demagnetovaní a pri premagnetovaní po parciálnych hysteréznych slučkách v kvazistatickom režime a v striedavých magnetických poliach. Cieľom je skúmať reverzibilné a ireverzibilné magnetizačné procesy a ich vplyv na makroskopické magnetické parametre kompozitného materiálu.

 

Téma: Magnetokalorický jav a relaxačné efekty v kvantových a nanoskopických systémoch


Školiteľ: prof. Ing. M. Orendáč, CSc.

Konzultant: doc. RNDr. A. Zeleňáková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na štúdium magnetokalorického javu a spinovej dynamiky vybraných typov kvantových magnetických systémov. Skúmané materiály budú pripravené metódami chemickej syntézy a litografickými technikami. Experimentálne štúdium bude zahŕňať merania tepelnej kapacity, magnetickej susceptibility, magnetizácie v oblasti nízkych teplôt a vysokých magnetických polí. V prípade potreby bude balík experimentálnych dát rozšírený o spektrá elektrón – spinovej rezonancie a infračervenej spektroskopie. Získané experimentálne dáta budú analyzované použitím súdobých teoretických modelov s cieľom pochopiť statické a dynamické vlastnosti nízko energetických stavov. Počas vypracovania dizertačnej práce študent zvládne obsluhu vybraných komerčných zariadení pre merania termodynamických vlastností v oblasti nízkych teplôt, prispeje k zvládnutiu magnetokalorimetrie v milikelvinovej oblasti na 3He – 4He rozpúšťacom refrigerátore zvládne prípravu vzoriek použitím litografie. Získa relevantné vedomosti z oblasti kvantového magnetizmu, ktoré spolu s experimentálnymi zručnosťami budú doplnené o schopnosť pracovať s komerčnými programovými balíkmi pre zostavovanie meracích a vyhodnocovacích programov.

Téma: Vplyv spinovej a priestorovej anizotropie na magnetické vlastnosti nízkorozmerných kvantových magnetov v širokej oblasti magnetických polí


Školiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.

Konzultant: RNDr. Robert Tarasenko, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: V prírode nenájdeme dokonale izotropne systémy tak z hľadiska priestorového rozloženia výmennej interakcie ako aj z hľadiska zapojenia jednotlivých zložiek spinu do výmennej interakcie. Ich zapojenie je kontrolované spin-orbitálnou väzbou, ktorá projektuje vlastnosti (symetriu) kryštálovej mriežky do spinového podsystému. Dôsledkom tejto interakcie je absencia systémov vykazujúcich vlastnosti spinovo izotrópneho (Heisenbergovho) systému v kritickej teplotnej oblasti. Takouto oblasťou je blízkosť fázového prechodu a v prípade kvázi-nízkorozmerných systémov aj celá teplotná oblasť pod fázovým prechodom. Cieľom práce bude experimentálne štúdium vybraných nízkorozmerných kvantových systémov s rôznou mierou mriežkovej symetrie. Osobitný dôraz sa bude klásť na spinovú anizotropiu typu ľahká rovina, tzv. XY anizotropiu, ktorá indukuje topologické útvary, tzv. víry (V) a antivíry (AV). Tieto topologické excitácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri topologickom fázovom prechode, kedy dochádza ku viazaniu všetkých párov V+AV. Bude sa študovať ich stabilita voči odchýlkam od XY anizotropie v prípade XYhp symetrií, t.j. ak v ľahkej rovine xy sa vyskytne p preferovaných smerov, čo nastáva v každom reálnom systéme ako dôsledok magnetického poľa (p = 1), alebo mriežkovej symetrie (p = 2, 4, 6). Na tento účel budú aplikované experimentálne techniky, ako je elektrónová paramagnetická rezonancia, magnetizácia, susceptibilita, tepelná kapacita, tepelná vodivosť, v prípade potreby ďalšie podporné techniky, ktoré nie sú na pracovisku UPJŠ.

Téma: In-situhĺbkové profilovanie a skenovacia tunelová mikroskopia/ spektroskopia supravodičov


Školiteľ: Mgr. Tomas Samuely, PhD.

Konzultant: Mgr. Pavol Szabó, CSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Skenovacia tunelová spektroskopia je ideálny nástroj na skúmanie supravodivých materiálov, pretože je extrémne citlivá i na najmenšie zmeny v lokálnej hustote stavov. Táto schopnosť zaznamenať lokálne fyzikálne vlastnosti však býva často narušená degradáciou povrchu vzoriek vystavených vplyvom okolia. Naše nové komplexné laboratórne zariadenie pracuje v ultravysokom vákuu a poskytuje možnosť in-situ odprašovania z povrchu vzorky pomocou Ar iónov. Vzorku môžeme bezprostredne po odprášení presunúť do integrovaného nízkoteplotného skenovacieho tunelového mikroskopu na analýzu, bez toho aby prišla do styku s okolitým prostredím. Proces odprašovania môžeme priamo kontrolovať pomocou Röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie, ktorá poskytuje informácie o chemickom zložení povrchu. Táto metóda je tiež integrovaná v zariadení v podmienkach ultravysokého vákua. Naviac, opakovaným odprašovaním toho istého povrchu v kombinácii s chemickou analýzou dokážeme merať aj hĺbkový profil vzorky. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude zaviesť a optimalizovať postup odprašovania, hĺbkového profilovania a tunelovej spektroskopie a výskum supravodičov pomocou kombinácie týchto metód.


Komplexné experimentálne zariadenie od fy. Specs pracujúce v podmienkach ultravysokého vákua kombinuje odprašovanie Ar iónmi, Röntgenovu fotoelektrónú spektroskopiu, nízkoteplotný skenovací mikroskop s 3 T magnetom a ďalšie experimentálne metódy.

Téma: Manipulácia s doménovou stenou v tenkých magnetických drôtoch


Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Konzultant: RNDr. Kornel Richter, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Cieľom práce je preštudovať možnosti manipulácie pohybu doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch prostredníctvom tvaru drôtu, jeho chemického zloženia, štruktúry, indukovanej anizotropie a pod.

Téma: Štúdium dynamických magnetických vlastností a relaxačných procesov v magnetických nanočasticiach


Školiteľ: doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Mono-doménové magnetické nanočastice na báze železa a kobaltu sú predmetom veľkého záujmu vedcov v dôsledku ich zaujímavých fyzikálnych vlastností, ako sú makroskopické kvantové tunelovanie (MQT), kvantový efekt veľkosti častíc, vysoká hodnota magnetického momentu, vzájomné interakcie jadrami atómov v povrchovej a objemovej vrstve. Spinová štruktúra nanočastíc významne ovplyvňuje magnetické interakcie medzi časticami. Jedným zo spôsobov, ako sa možné preštudovať silu a pôvod vzájomných interakcií medzi časticami ako aj relaxačné procesy v nanočasticových systémoch je metóda komplexnej magnetickej susceptibility. PhD. štúdium je zameraná na skúmanie dynamických magnetických vlastností a analýzu relaxačných procesov v magnetických nanočasticiach na báze Fe a Co. Cieľom je preskúmať možnosť zmeny relaxačných procesov a magnetického správania prostredníctvom kontroly vzájomných interakcií medzi časticami, prostredníctvom zmien v hodnotách energetickej bariéry, veľkosti častíc a pod.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved