KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Teória vyučovania fyzikyTéma: Interaktívne metódy a technológie vo vyučovaní fyziky mikrosveta


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je orientovaná na didaktický výskum v oblasti nového kurikula (obsahu a prístupov) do výučby fyziky s využitím najnovších interaktívnych vyučovacích metód a digitálnych technológií. Nové kurikulum by malo viac odzrkadľovať súčasné vedecké poznanie a technický pokrok ako tradičné. Súčasne by malo podať potrebné základy pre budúcich prírodovedcov a inžinierov, ktorých čaká riešenie takých problémov, akými sú dizajn nových vodivých materiálov, rýchle dátové úložiská s vysokou hustotou a prístupovou rýchlosťou, nové komunikačné technológie, nanoveda a nanotechnológie, alternatívne zdroje energií, kvantové počítače, počítačový dizajn liečiv, či modelovanie extrémne komplexných systémov zahrňujúcich klimatické a geofyzikálne javy. Ťažiskom práce doktoranda bude štúdium, výber a príprava vzdelávacích aktivít s podporou experimentov v oblasti fyziky mikrosveta. Z pohľadu výskumu bude hlavným cieľom výskum možností implementácie nového obsahu v oblasti fyziky mikrosveta do učebných osnov s následnou analýzou vplyvu a efektívnosti zvolených metód a technológií.

Téma: Neformálne fyzikálne vzdelávanie


Školiteľ: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Konzultant: Prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Aktuálne nízky rozsah výučby fyziky na strednej škole nevytvára vhodné podmienky pre dostatočnú prezentáciu významu fyzikálneho vzdelávania a fyziky ako vedy, ktorá by u žiakov stredných škôl rezonovala pri výbere fyzikálne orientovaného štúdia na vysokej škole. Na formovanie postojov žiakov k fyzikálnemu vzdelávaniu pozitívne vplývajú popularizačné podujatia (Noc výskumníkov, Deň vedy, Veda na scéne a iné), záujmové súťaže (Turnaj mladých fyzikov, Stredoškolská odborná činnosť), aktivity v popularizačných centrách (Bádateľské laboratóriu v SteelPark) a letné prírodovedné tábory (Science Camps Europe). Uvedené podujatia spadajú do oblasti neformálneho vzdelávania, ktorého význam a prínos v ostatných rokoch prudko narastá. Dizertačná práca je zameraná na didaktickú analýzu osvedčených aktivít neformálneho vzdelávania, adaptáciu existujúcich a návrh nových vzdelávacích aktivít s fyzikálnym obsahom pre žiakov stredných škôl, prípravu nástrojov spätnej väzby a vyhodnocovania dopadu na žiaka, overenie aktivít pri ich praktickej realizácii a formuláciu odporúčaní združeniam a jednotlivcov aktívne pôsobiacim v neformálnom vzdelávaní. Úlohou doktoranda bude aktívne sa zapojiť do bežiacich podujatí, pripravovaného národného projektu IT Akadémia, v rámci ktorých získa osobné skúsenosti s návrhom, prípravou a realizáciou vzdelávacích a popularizačných aktivít. Teoretickým východiskom práce bude štúdium a analýza zahraničnej literatúry so zameraním na problematiku STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vzdelávania.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved