KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Teória vyučovania fyzikyTéma: Model výučby úvodného kurzu fyziky na univerzite


Školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Prednášková forma výučby je štandardne dominantne zastúpená vo vysokoškolskej príprave študentov. Avšak s postupnou implementáciou reformy vzdelávania sa pripravenosť študentov na náročný prechod na vysokoškolský spôsob vzdelávania výrazne znižuje. Táto situácia volá po zmenách vo vzdelávaní, predovšetkým v úvodných kurzoch štúdia fyziky na univerzite, ktoré sú pre úspešné pokračovanie štúdia kľúčové. Tieto zmeny smerujú k väčšiemu zastúpeniu interaktívnych metód výučby, ktoré by mali čiastočne nahradiť transmisívne metódy vzdelávania. Dizertačná práca je zameraná na analýzu pripravenosti študentov na štúdium fyziky na univerzite, prípravu aktivít, vhodných k zaradeniu do úvodných kurzov fyziky založených na interaktívnych metódach výučby, ich implementáciu do vzdelávania a analýzu efektivity ich zaradenia.

Literatúra:
[1] Proceedings ICPE-EPEC 2013 conference, August 5-9, 2013, Prague, Czech republic, Amsterdam, Active learning in a changing world of new technologies, Charles University in PArgue, MATFYZPRESS publisher, Prague 2013, elektronická verzia, dostupné na
[2] Thornton, R., Sokoloff, D. Interactive Lecture Demonstrations, Active learning in Introductory Physics, 2004 John Wiley and Sons
[3] Redish, F., J. Research-Based Reform of University Physics, dostupné na
[4] Beichner, R., J., et al. ThHe Student-Centered Activities for Large Enrollment Undergraduate Programs (SCALE-UP) Project, dostupné na http://www.per-central.org/document/ServeFile.cfm?ID=4517
[5] Redish, E,F., Teaching Physics with the Physics Suite, 2003 John Wiley and Sons
[6] Laws, P. et al. Physics with Video Analysis, published by Vernier Software and Technology, 2009, ISBN-978-1-929075-11-9

Téma: Formatívne hodnotenie vo vyučovaní fyziky na strednej škole


Školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Formatívne hodnotenie predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov ako ovplyvňovať výsledky vzdelávacieho procesu. Formatívne hodnotenie je zamerané na poskytnutie okamžitej spätnej väzby s cieľom podporiť žiacke učenie. Cieľom dizertačnej práce je analyzovať dostupné nástroje formatívneho hodnotenia a posúdiť možnosti ich implementácie pre podporu učenia vo fyzike. Dizertant v rámci realizácie práce navrhne súbor nástrojov formatívneho hodnotenia pre bádateľské aktivity, ktoré budú cielene a systematicky začlenené do štruktúry bádateľsky orientovanej výučby tak, aby dochádzalo k postupnému rozvíjaniu pochopenia fyzikálnych pojmov a javov ako aj zručností realizovať skúmanie a k rozvíjaniu samostatnosti a zodpovednosti v procese učenia. Efektivitu navrhnutého modelu overí pedagogickým výskumom.

Literatúra:
[1] P. Black and D. Wiliam, Assessment and classroom learning, Assessment in Education 5, 7, 1998
[2] E. Etkina, A. Karelina, S. Murthy and M. Ruibal-Villasenor, Using Action Research to Improve Learning and , Phys.Rev.St Phys.Educ.Res 5, 010109, 2009
[3] W. Harlen, Assessment & Inquiry-Based Science Education: Issues in Policy and Practice. [online]. Global Network of Science Academies (IAP) Science Education Programme (SEP), 2013.


Téma: Adaptácia úloh Turnaja mladých fyzikov do výučby na gymnáziu


Školiteľ: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Každoročne sú v Turnaji mladých fyzikov (TMF) riešené zaujímavé a z pohľadu školskej fyziky netradičné fyzikálne problémy. Pri ich riešení si žiaci rozširujú vedomosti a rozvíjajú spôsobilosti vedeckej práce. Spracovaniu úloh sa venujú iba na niekoľkých školách v rámci voľnočasových aktivít. Vyriešené úlohy ako aj systém ich prezentovania, oponovania a recenzovania žiakmi ponúkajú obrovský potenciál pre školské fyzikálne vzdelávania. Hlavným cieľom dizertačnej práce je implementovať vybrané úlohy TMF do výučby na strednej škole formou laboratórnych meraní. Úlohou doktoranda(ky) bude pre jednotlivé tematické celky učiva fyziky na gymnáziu vybrať úlohy riešené v predchádzajúcich ročníkoch TMF. Pri výbere úloh cielene sledovať rozvoj spôsobilostí vedeckej práce žiaka. Vybrané úlohy adaptovať do podoby riadeného bádania a pripraviť k nim pracovné listy a metodiky pre učiteľov. Didaktickým experimentom na vybraných školách overiť vhodnosť ich zaradenia do výučby a po pilotnom overení finalizovať didaktické materiály k jednotlivým laboratórnym meraniam.
Literatúra:
[1] HENDL, J. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha 2008, 2. vydanie, 408 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
[2] KLUIBER, Z. 2005. Tvůrčí náboj úloh turnaje mladých fyziků. Ed. Scio me multa nescire, č. 28. MAFY Hradec Králové 2005.
[3] Martchenko, I.: Preparation to the Young physicist`s tournament, [online]. Dostupné na internete: .
[4] MURCIA, K. 2008. Re-thinking the Development of Scientific Literacy Through a Rope Metaphor. In: Research in Science Education. Vol. 39, 2008, No. 2

Téma: Interaktívne metódy a technológie vo vyučovaní fyziky mikrosveta


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je orientovaná na didaktický výskum v oblasti nového kurikula (obsahu a prístupov) do výučby fyziky s využitím najnovších interaktívnych vyučovacích metód a digitálnych technológií. Nové kurikulum by malo viac odzrkadľovať súčasné vedecké poznanie a technický pokrok ako tradičné. Súčasne by malo podať potrebné základy pre budúcich prírodovedcov a inžinierov, ktorých čaká riešenie takých problémov, akými sú dizajn nových vodivých materiálov, rýchle dátové úložiská s vysokou hustotou a prístupovou rýchlosťou, nové komunikačné technológie, nanoveda a nanotechnológie, alternatívne zdroje energií, kvantové počítače, počítačový dizajn liečiv, či modelovanie extrémne komplexných systémov zahrňujúcich klimatické a geofyzikálne javy. Ťažiskom práce doktoranda bude štúdium, výber a príprava vzdelávacích aktivít s podporou experimentov v oblasti fyziky mikrosveta. Z pohľadu výskumu bude hlavným cieľom výskum možností implementácie nového obsahu v oblasti fyziky mikrosveta do učebných osnov s následnou analýzou vplyvu a efektívnosti zvolených metód a technológií.

Literatúra:
[1] Chabay, R., & Sherwood, B. (2015). Matter & Interactions (4th ed.). New York: Wiley.
[2] Jones, M. G. (2007). Nanoscale Science: Activities for Grades 6-12. NSTA Press.
[3] Moore, T. A. (2016). Six Ideas that Shaped Physics: Units C, N, E, T, R, Q (3rd ed., Vols. 1–6). Boston: McGraw-Hill Education.
[4] Prutchi, D. (2012). Exploring Quantum Physics through Hands-on Projects. John Wiley & Sons.

Téma: Vizualizácia modelovania vo fyzikálnom vzdelávaní pomocou moderných digitálnych technológii


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Rozvoj schopnosti modelovať reálne javy okolo nás sa dnes zaradzuje medzi kľúčové úlohy fyzikálneho, resp. prírodovedného vzdelávania. Súčasné voľne dostupné moderné digitálne technológie a didaktické prostriedky, akými sú napr. interaktívne dynamické dokumenty (technológia Jupyter s VPythonom, CAS systém Sage, cloudová technológia CoCalc), dovoľujú jednoduché a zmysluplné prepojenie vizualizácie, kvalitatívnych, numerických a analytických prístupov v modelovaní fyzikálnych dejov. Takéto prepojenie by malo viesť nielen k hlbšiemu fyzikálnemu mysleniu, konceptuálnemu pochopeniu a predstavám študentov, ale aj ich motivácii pozitívne vnímať fyziku a študovať ju. Ťažiskom dizertačnej práce bude výber a príprava vzdelávacích aktivít s podporou vhodne zvolených digitálnych technológií pri modelovaní fyzikálnych dejov. Z výskumného hľadiska bude hlavným cieľom výskum možností implementácie nových didaktických prostriedkov a prístupov vo fyzikálnom modelovaní a jeho vizualizácii s následnou analýzou ich vplyvu a efektívnosti vo výučbe.

Literatúra:
[1] Wang, J. 2016. Computational Modeling and Visualization of Physical Systems with Python. Hoboken, NJ: Wiley.
[2] Gallegos, R.R. a RIVERA, S.Q. 2015. Developing Modelling Competencies Through the Use of Technology. Mathematical Modelling in Education Research and Practice. New York: Springer, In: Cham, International Perspectives on the Teaching and Learning of Mathematical Modelling, s. 443–452.
[3] Bard, G. V. 2015. Sage for Undergraduates. Providence: AMS.
[4] Strogatz, Steven H. 2015. Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering. 2nd ed. Boulder, CO: CRC Press.
[5] Blanchard, Paul, Robert L. Devaney, and Glen R. Hall. 2012. Differential Equations. 4th ed. Boston, MA: Cengage Learning.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved