KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzikaTéma: Uhlové korelácie hadrónov a rezonancií v experimente ALICE na urýchľovači LHC v CERN


Školiteľ: RNDr. Marek Bombara, PhD.

Konzultant: RNDr. Martin Vaľa, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Vlastnosti rezonancií vzniknutých a rozpadnutých v prostredí partónovej hmoty v zrážkach ťažkých iónov by mali byť iné ako v zrážkach kde partónová hmota nevznikla. Jedným zo sľubných nástrojov na potvrdenie tohto javu sú uhlové korelácie medzi hadrónmi a rezonanciami, ktoré slúžia na odlíšenie rezonancií vzniknutých v partónovej hmote a mimo nej. Práca sa zameria na identifikáciu vhodných rezonancií a ich uhlových korelácii s hadrónmi s vysokou priečnou hybnosťou v zrážkach p-p a Pb-Pb zrážkach v experimente ALICE na LHC v CERN.

Téma: Štúdium produkcie podivných častíc v zrážkach protónov a atómových jadier v experimente ALICE na LHC


Školiteľ: RNDr. Marek Bombara, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia:Vďaka svojmu zloženiu a dobrej identifikácii sú podivné častice výborným nástrojom na skúmanie malých (p-p), ale aj veľkých zrážkových systémov (Pb-Pb). Asymetrické zrážkové systémy (p-Pb) ponúkajú možnosť odlíšiť javy typické pre veľké a pre malé systémy zrážok. Práca sa bude zameriavať na štúdium produkcie podivných častíc v protónovo-jadrových zrážkach v experimente ALICE.

Téma: Štúdium produkcie top kvarku v experimente ATLAS


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Doktorand sa má zoznámiť s fyzikálnou problematikou nábojovej asymetrie v produkcii páru kvarkov top-antitop v protónovo-protónových zrážkách pri energiách LHC, preštudovať výsledky predchádzajúcich experimentov na Tevatróne a ich interpretáciu. Preštudovať detektory a triggerový systém experimentu ATLAS. Naučiť sa na simulovaných prípadoch a pomocou balíku programov ATLAS odhadnúť odozvu detektorov, účinnosť spracovávateľského reťazca, stanoviť a preveriť kritériá výberu študovaných prípadov. Zvládnuť prácu v distribuovanom počítačovom prostredí GRID na užívateľskej úrovni. Porovnať výsledky fyzikálnej analýzy s výsledkami modelov a iných experimentov.

Téma: Fyzikálne a rádiobiologické metódy plánovania rádioterapie gynekologických nádorov


Školiteľ: doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Identifikácia fyzikálnych metód externej rádioterapie a brachyterapie na podklade zobrazovacích techník CT, MR a PET. "In vivo " dozimetria overovania radiačnej záťaže kritických štruktúr a orgánov. Rádiobiologické modelovanie predikcie neskorých účinkov rádioterapie na normálne tkanivá a orgány.

Téma: Štúdium ultrafialového pozadia nočnej oblohy pre JEM-EUSO experiment


Školiteľ: RNDr. Pavol Bobik, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je zameraná na štúdium UV žiarenia a vývoj modelu UV žiarenia produkovaného na nočnej strane Zeme a jeho aplikáciu v meraniach JEM-EUSO experimentu. JEM-EUSO experiment sa pripravuje na svoju misiu na Medzinárodnej Vesmírnej Stanici ISS od roku 2017 s cieľom identifikácie zdrojov častíc kozmického žiarenia ultravysokých energií.

Téma: Štúdium distribúcie a pohybu častíc kozmického žiarenia v Heliosfére a magnetosfére Zeme


Školiteľ: RNDr. Pavol Bobik, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je zameraná na štúdium distribúcie a pohybu nabitých častíc v Heliosfére a magnetosfére Zeme. Let Voyagerov a merania misií ako je IBEX priniesli v posledných rokoch mnohé nové skutočnosti, ktoré menia náš pohľad na Heliosféru a častice kozmického žiarenia v nej. Doktorandské štúdium bude zamerané na metódy riešenia a modely pohybu častíc KŽ v Heliosfére a magnetosfére s cieľom interpretácie výsledkov meraní experimentov AMS-02, PAMELA v magnetosfére Zeme a misií Voyager 1 a 2 vo vonkajšej Heliosfére.

Téma: Hľadanie eta-mezónových jadier v jadrových zrážkach protónov a deuterónov na Nuklotróne SÚJV v Dubne


Školiteľ: prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

Konzultant: RNDr. Janka Vrláková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Hľadanie eta-jadier v jadrových reakciách relativistických protónov a deuterónov na vnútornom zväzku Nuklotrónu v Laboratóriu fyziky vysokých energií SÚJV v Dubne. Práca s operačným systémom LINUX, programovým balíkom GEANT4 a v objektovo orientovanom prostredí C++ programu ROOT. Kalibrácia piónového a protónového spektrometra. Simulácia fónových procesov. Analýza experimentálnych dát.

Téma: Sekundárne nabité častice a jadrové fragmenty v zrážkach vysoko energetických atómových jadier


Školiteľ: Prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

Konzultant: RNDr. Janka Vrláková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Štúdium produkcie sekundárnych nabitých častíc a jadrových fragmentov, ich násobností, korelácií medzi nimi a uhlových charakteristík, zmeraných jednotnou emulznou metódou pre rôzne hmotnosti (A=1-208), energie (E=1-200 GeV) a zámerné vzdialenosti zrážajúcich sa jadier s využitím databáz experimentu BECQUEREL, CERNskej EMU01 a dubnenskej emulznej kolaborácií. Porovnávacia analýza s protón-jadrovými zrážkami. Analýza fluktuácií v emisii zrodených častíc v závislosti od hmotnosti, energie a zámernej vzdialenosti zrážajúcich sa jadier s použitím metód škálovaných faktoriálnych momentov, S1 a S2 parametrov azimutálnych štruktúr, fixne zvoleného pseudorapiditného intervalu, prípadne aj iných postupov. Realizácia modelových výpočtov v rámci dostupných teoretických kódov. Porovnanie experimentálnych dát s teoretickými predpoveďami.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved