KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzikaTéma: Štúdium vlastností rozpadov top kvarku pri LHC energiách


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

Konzultant: RNDr. Pavol Striženec, CSc., ÚEF SAV v Košiciach

Forma štúdia: denná

Anotácia: Doktorand sa má zoznámiť s fyzikálnou problematikou rozpadov a vlastností top kvarkov produkovaných v protónovo-protónových zrážkách pri energiách LHC, preštudovať výsledky predchádzajúcich experimentov na Tevatróne a ich interpretáciu, doterajšie výsledky získané na LHC experimentoch. Preštudovať detektory a triggerový systém experimentu ATLAS. Naučiť sa na simulovaných prípadoch a pomocou balíku programov ATLAS odhadnúť odozvu detektorov, účinnosť spracovávateľského reťazca, stanoviť a preveriť kritériá výberu študovaných prípadov. Zvládnuť prácu v distribuovanom počítačovom prostredí GRID na užívateľskej úrovni. Porovnať výsledky fyzikálnej analýzy s výsledkami modelov a iných experimentov.

Téma: Meranie diferenciálneho účinného prierezu produkcie top kvarku v experimente ATLAS


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.

Konzultant: RNDr. Roman Lysák, PhD, ÚEF SAV v Košiciach

Forma štúdia: denná

Anotácia: Top kvark je najtažšou elementárnou časticou. Preto sa predpokladá špeciálna úloha top kvarku v mnohých modeloch mimo rámec v súčasnosti platnej teórie elementárnych častíc, Štandardného Modelu. Veľké množstvo produkovaných top kvarkov v experimente ATLAS dáva možnosť testovať Štandardný Model v takých oblastiach a s takou presnosťou pri ktorých doteraz nebol testovaný. Zároveň to umožňuje hľadanie prejavov “novej” fyziky mimo rámec Štandardného Modelu. Táto práca zahrňuje štúdium párovej produkcie top kvarku a zmeranie diferenciálneho účinného prierezu v závislosti na kinematických premenných top kvarku. Očakáva sa využitie simulovaných i reálnych dát experimentu ATLAS.

Téma: Kozmické energetické častice zo slnečných erupcií – mnohobodové pozorovanie od Slnka až po Lomnický Štít


Školiteľ: Prof. Ing. Karel Kudela,DrSc.

Konzultant: Dr. Radoslav Bučík, PhD., ÚEF SAV v Košiciach

Forma štúdia: denná

Anotácia: Doktorand sa má zoznámiť s fyzikálnou problematikou nábojovej asymetrie v produkcii páru kvarkov top-antitop v protónovo-protónových zrážkách pri energiách LHC, preštudovať výsledky predchádzajúcich experimentov na Tevatróne a ich interpretáciu. Preštudovať detektory a triggerový systém experimentu ATLAS. Naučiť sa na simulovaných prípadoch a pomocou balíku programov ATLAS odhadnúť odozvu detektorov, účinnosť spracovávateľského reťazca, stanoviť a preveriť kritériá výberu študovaných prípadov. Zvládnuť prácu v distribuovanom počítačovom prostredí GRID na užívateľskej úrovni. Porovnať výsledky fyzikálnej analýzy s výsledkami modelov a iných experimentov.

Téma: Štúdium distribúcie a pohybu častíc kozmického žiarenia v Heliosfére a magnetosfére Zeme


Školiteľ: Prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

Konzultant: RNDr. Pavol Bobik, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Práca je zameraná na štúdium distribúcie a pohybu nabitých častíc v Heliosfére a magnetosfére Zeme. Let Voyagerov a merania misií ako je IBEX priniesli v posledných rokoch nové skutočnosti, ktoré menia náš pohľad na Heliosféru a častice kozmického žiarenia (KŽ) v nej. Doktorandské štúdium bude zamerané metódy riešenia a modely pohybu častíc KŽ v Heliosfére a magnetosfére s cieľom interpretácie výsledkov meraní AMS-02 , PAMELA v magnetosfére Zeme a misií Voyager 1 a 2 vo vonkajšej Heliosfére. Vývoj modelov distribúcie častíc KŽ v Heliosfére bude založený na riešení Fokker-Planckovej rovnice metódami stochastického kalkulu a numerickými metódami Crank Nicholson/ADI a analytickou metódou AI. Pre pohyb častíc v geomagetickom poli sa štúdium zameria na model interného (IGRF) a modely externého (séria Tsyganenkových modelov) geomagnetického poľa a numerických modelov pre výpočet trajektórii nabitých častíc v kombinovanom magnetickom poli týchto modelov.

Téma: Sekundárne nabité častice a jadrové fragmenty v zrážkach vysokoenergetických atómových jadier


Školiteľ: Prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.

Školiteľ–špecialista: RNDr. Janka Vrláková, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Štúdium produkcie sekundárnych nabitých častíc a jadrových fragmentov, ich násobností, korelácií medzi nimi a uhlových charakteristík, zmeraných jednotnou emulznou metódou pre rôzne hmotnosti (A=1-208), energie (E=1-200 GeV) a zámerné vzdialenosti zrážajúcich sa jadier s využitím databáz experimentu BECQUEREL, CERNskej EMU01 a dubnenskej emulznej kolaborácií. Porovnávacia analýza s protón-jadrovými zrážkami. Analýza fluktuácií v emisii zrodených častíc v závislosti od hmotnosti, energie a zámernej vzdialenosti zrážajúcich sa jadier s použitím metód škálovaných faktoriálnych momentov, prípadne aj iných postupov. Realizácia modelových výpočtov v rámci dostupných teoretických kódov. Porovnanie experimentálnych dát s teoretickými predpoveďami.Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved