KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Študijný program: Teoretická fyzikaTéma: Teoretické štúdium frustrovaných spinových modelov na bipartitných mriežkach


Školiteľ: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

Konzultant: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Všeobecne je frustrácia generovaná konkurenciou rôznych druhov interakcií alebo mriežkovou geometriou. V dôsledku toho v základnom stave nie všetkým väzbám je vyhovené. Avšak antiferomagnetická šesťuholníková mriežka, podobne ako štvorcová mriežka, s výmennou interakciou iba medzi najbližšími susedmi sú bipartitné mriežky a vykazujú v základnom stave dlhodosahové usporiadanie. Tieto systémy sa stávajú frustrované, ak je započítaná interakcia medzi druhými najbližšími susedmi. Teda je zaujímavé študovať magnetické vlastnosti takýchto mriežok za prítomnosti frustrovaných interakcií, ktoré doteraz nie sú dobré pochopené.

Téma: Teoretické štúdium magnetických systémov za prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa a tlaku


Školiteľ: prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Teoretické a experimentálne štúdium magnetických vlastností fyzikálnych systémov za súčasného pôsobenia rôznych vonkajších polí reprezentuje zaujímavý výskumný smer súčasnej teórie kondenzovaných látok. Hlavným cieľom dizertačnej práce bude objasnenie vplyvu statickej (elastickej) potenciálnej energie na magnetické vlastností rôznych modelových systémov. Osobitná pozornosť bude zameraná na skúmanie možných usporiadaných a neusporiadaných fáz a fázových prechodov, ktoré sa môžu objaviť v kryštalických pevných látkach pod vplyvom vonkajšieho magnetického poľa a tlaku.

Téma: Vplyv fluktuujúcich polí na škálovacie režimy v stochastickej a kritickej dynamike.


Školiteľ: prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.

Konzultant: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Stochastické modely popisujú širokú triedu problémov, medzi inými reakčno-difúzne javy, nerovnovážne fázové prechody, silno nerovnovážne systémy, turbulentné toky a iné. Spoločným znakom týchto modelov je prítomnosť relevantných fluktuácií, ktoré znemožňujú použitie obyčajnej poruchovej teórie. Je potrebné aplikovať sofistikované metódy kvantovej-teórie poľa, funkcionálneho integrálu a renormalizačnej grupy. V tejto práci sa budú študovať vplyvy dodatočných externých javov na dynamiku vybraných stochastických modelov. Konkrétne sa bude analyzovať vplyv silnej stlačiteľnosti na dvojrozmerný turbulentný tok, na kvantové fázové prechody v supratekutom héliu, reakčných systémoch s nezachovávajúcim sa počtom častíc. Ďalej budú študované vzájomné efekty súvisiace s narušením symetrií (napr. anizotrópia, narušenie priestorovej parity) systému a stlačiteľnosti rýchlostného toku.

Téma: Model frustrovaného zovšeobecneného planárneho rotátora


Školiteľ: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Je dobre známe, že dvoj-rozmerný XY model vykazuje neobvyklý fázový prechod nekonečného rádu, patriacemu do Kosterlitzovej-Thoulessovej (KT) triedy univerzálnosti. Zavedenie nematických interakcií do Hamiltonianu vedie k ďalšiemu fázovému prechodu v Isingovej triede univerzálnosti. Ukázalo sa, že harmonické členy vyšších rádov vedú ku kvalitatívne inému fázovému diagramu, s ďalšími usporiadanými fázami pochádzajúcimi zo súťaženia medzi feromagnetickými a pseudonematickými interakciami. Nové fázové prechody patria do dvoj-rozmernej Pottsovej, Isingovej, alebo KT tiedy univerzálnosti. Táto štúdia bude skúmať účinky geometrickej frustrácie v modeli na trojuholníkovej mriežke s antiferomagnetickými interakciami, ktorý vykazuje ďalšiu chirálnu fázu nad KT fázovou hranicou, a takisto aj účinky prítomnosti nemagnetických prímesí na kritické vlastnosti.

Téma: Spinové modely s korelovaným neusporiadaním


Školiteľ: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Isingove magnety v náhodných poliach a s náhodnými väzbami sú prototypové modely magnetických systémov so "zmrazeným" (quenched) neusporiadaním. Typicky, pri štúdiu takýchto systémov neusporiadanie je považované za nekorelované. Avšak, reálne systémy vždy vznikajú v dôsledku fyzikálnych procesov, a preto korelácie sú prítomné a mohli by hrať dôležitú úlohu v správaní modelov. Táto štúdia sa bude zaoberať priestorovo korelovanými náhodnými poliami s flexibilnou triedou Maternových korelačných funkcií a skúmať ich vplyv na dynamiku modelov a ich kritické správanie.

Téma: Kvantové previazanie v nekonvenčných stavoch presne riešiteľných modelov


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Kvantové previazanie patrí medzi najzaujímavejšie dôsledky kvantovej mechaniky, ktoré sa prieči jednoduchému rozumovému chápaniu a zostáva na popredí súčasného vedeckého záujmu. Medzi najvyzývavejšie problémy spadajúce do tejto vednej oblasti patrí výskum venovaný kvantifikácii teplotného previazania prostredníctvom rôznych mier (napr. concurrence, fidelity, atď.), ktoré umožňujú študovať ako sa kvantové previazanie mení vplyvom rastúcej teploty. Hlavným výskumným zámerom tejto dizertačnej práce je preskúmať rôzne miery teplotného previazania v presne riešiteľných mriežkovo-štatistických spinových modeloch. Značná pozornosť bude pritom venovaná otvorenej otázke za akých okolností môže teplotné previazanie koexistovať so spontánnym magnetickým usporiadaním a ako sa bude meniť pri prechode kvantovým kritickým bodom.

Téma: Presne riešiteľné modely korelovaných spinových a elektrónových systémov


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na teoretické skúmanie viacerých kolektívnych javov v presne riešiteľných modeloch korelovaných spinových a elektrónových systémov. Hlavná pozornosť bude venovaná na presne riešiteľné spinovo-elektrónové modely, v ktorých konečné klastre mobilných elektrónov budú zviazané k niekoľkým lokalizovaným Isingovým spinom umiestnenými do uzlov pravidelných jednorozmerných a dvojrozmerných mriežok. Výsledky získané pri tomto štúdiu budú využité na vysvetlenie kvantového pôvodu zvláštnych zlomkových magnetizačných plató a zvýšeného magnetokalorického javu nastávajúceho počas adiabatickej demagnetizácie.

Téma: Teoretické štúdium fázovej separácie binárnych a ternárnych kvapalných zmesí


Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Forma štúdia: denná

Anotácia: Fázová separácia binárnych a ternárnych kvapalných zmesí bude skúmaná prostredníctvom mriežkovo-štatistických modelov. Hlavný dôraz bude kladený na započítanie mnohočasticových interakcií, ktoré môžu hrať rozhodujúcu úlohu pri možnom vniku neuniverzálneho kritického správania. Okrem toho sa v dizertačnej práci zameriame na problém reentrantnej miešateľnosti niektorých binárnych a ternárnych kvapalných zmesí, správanie ktorých je značne ovplyvnené silami silne závisiacimi od priestorovej orientácie častíc (napr. vodíkové väzby).Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved