KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Štúdium
Študijné programy vo fyzike


Bakalársky stupeň (Bc.):


trojročné štúdium v programoch:
 • Študijný program: Fyzika


  Stupeň štúdia: 1. bakalársky

  Odbor: Fyzika

  Absolvent bakalárskeho stupňa jednoodborového študijného programu fyzika je schopný vykonávať profesiu fyzik (physicist). Je značne adaptabilný a komunikatívny, čo ho predurčuje pre tímovú prácu vysokej úrovne. Absolvent je schopný realizovať pod vedením skúsených odborníkov rôzne náročné experimenty, samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít. Jeho vedomosti ho predurčujú úspešne riešiť matematické úlohy rôznej náročnosti, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia. Má široké spektrum znalostí zo všetkých základných oblastí fyzikálnych vedných disciplín, schopnosť samostatne riešiť menej náročné fyzikálne problémy, získal komplexný pohľad na fyzikálnu podstatu rôznych javov a súvislosti medzi nimi. Má potrebné znalosti z oblasti matematických a informatických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z chémie, biológie a príbuzných vedných disciplín. K jeho praktickým schopnostiam a zručnostiam patrí tiež zvládnutie základných metód merania a jeho vyhodnocovania. Dokáže využívať komerčný softvér, ovláda aspoň jeden programovací jazyk a samostatne dokáže vytvoriť počítačové programy slúžiace na modelový opis procesov podľa požiadaviek praxe. Má dostatočné schopnosti komunikovať v cudzom jazyku, primerané vedomosti zo spoločenského, ekonomického a právneho základu. Prioritne sa predpokladá, že absolventi bakalárskeho stupňa štúdia budú pokračovať na magisterskom stupni štúdia, prípadne nájdu uplatnenie v súkromnom sektore zameranom na IKT.

 • Študijný program: Fyzika-medziodborové štúdium


  Stupeň štúdia: 1. bakalársky

  Odbor: Fyzika a jeden z odborov biológia, chémia, geografia, informatika alebo matematika

  Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu fyzika majú teoretické aj praktické znalosti zo základných fyzikálnych disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych javov a ich vzájomných súvislostí. Absolventi majú základné zručnosti potrebné na vykonávanie fyzikálnych experimentov a taktiež technické zručnosti pri vykonávanie laboratórnych prác vo fyzikálnych laboratóriách. Navyše majú absolventi medziodborového štúdia fyziky vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a fyziky. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyziky, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva fyziky a biológie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky. Kombinácia modulov fyzika a biológia tvorí ideálny základ pre štúdium biofyziky

Magisterský stupeň (Mgr.):


dvojročné štúdium v programoch:
 • Študijný program: Biofyzika


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Absolvent magisterského štúdia vysokoškolského študijného programu Biofyzika:
  • má osvojené základy metodiky vedeckej práce a vedeckej formulácie problému,
  • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode,
  • má koherentné znalosti viacerých vedných odborov umožňujúce efektívnu prácu v interdisciplinárnych kolektívoch,
  • vie použiť metódy kvantovej chémie, termodynamiky a štatistickej fyziky v konkrétnych aplikáciách molekulovej biofyziky,
  • pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej úrovni,
  • dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, kvantovej chémie a chemickej fyziky, aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikovať s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch (biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, farmakológia, imunológia, bioinformatika).


 • Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Poslaním študijného programu Fyzika kondenzovaných látok je pripravovať poslucháčov pre samostatné riešenie výskumných úloh na pracoviskách základného a aplikovaného výskumu. Štúdiom tohto programu získavajú poslucháči vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky a to teoretické a experimentálne. V rámci základného matematického vzdelávania sa učia ovládať moderné výpočtové metódy, získavajú vedomosti z oblasti programovania, a využitia počítačov pri automatizácii experimentov. Štúdium profilujú špeciálne disciplíny ako magnetizmus tuhých látok, fyzika nízkych teplôt, štruktúra tuhých látok, kvantová teória tuhých látok, fyzika kovov, polovodičov, nanomateriálov a nekonvenčných kovových materiálov. Dôraz sa kladie aj na zvládnutie experimentálnych metód fyziky kondenzovaných látok. Študent sa môže profilovať so zameraním na fyziku magnetických javov s dôrazom na magnetoštruktúrne korelácie, alebo na fyziku nízkych teplôt s dôrazom na nízkorozmerný magnetizmus a makroskopické kvantové javy.

 • Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Absolventi jednoodborového štúdia, študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika majú hlboké experimentálne a teoretické znalosti a zručnosti zo základných disciplín, ako kvantová fyzika, experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky, z vyhodnotenia získaných údajov štatistickými metódami a z analýzy experimentálnych dát na fyzikálny predmet, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov mikrosveta a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Pritom absolventi daného študijného programu majú vzdelanie aj z ďalšej špecializácie, konkrétne z kozmickej fyziky a z aplikovanej jadrovej fyziky. Sú oboznámení s praktickým použitím štatistických metód a programových prostriedkov na vyhodnotenie experimentálnych údajov a na simuláciu zložitých fyzikálnych procesov v detektoroch. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike iného študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyzikálnych disciplín, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium na treťom stupni, alebo môžu využiť svoje široko spektrálne odborné vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky, prípadne aj na uplatnenie v praxi.

 • Študijný program: Teoretická fyzika a astrofyzika


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Absolvent magisterského študijného programu Teoretická fyzika a astrofyzika má podľa zvoleného zamerania teoretické a experimentálne vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky, počítačovej a matematickej fyziky, astronómie a astrofyziky. Ovláda moderné výpočtové a numerické metódy, je schopný algoritmizovať matematicko-fyzikálne modely, ktoré poskytujú vhodný rámec i pre riešenie synergetických problémov s priamym dopadom v oblasti spoločenských a ekonomických vied. Predpokladá sa, že značná časť absolventov bude pokračovať na treťom stupni štúdia v niektorom z fyzikálnych študijných odborov na domácich alebo zahraničných pracoviskách.

 • Študijný program: Učiteľstvo fyziky v kombinácii


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

  Absolventi štúdia učiteľstva fyziky majú teoretické aj praktické znalosti z fyzikálnych disciplín, pedagogiky, psychológie a didaktiky fyziky, pre priame uplatnenie v praxi. Skladba študijného programu dáva absolventom kvalifikáciu na pôsobenie na pozícii učiteľa základnej a strednej školy. Absolventi sa taktiež môžu uchádzať o pozície lektora alebo asistenta na vysokých školách. Otvorená pre nich je taktiež možnosť ich pôsobenia aj v ďalších organizáciách zaoberajúcich sa vzdelávaním mládeže (osvetové strediská, centrá voľného času). Získaná kvalifikácia odpovedá aj požiadavkám inštitúcií podporujúcim vzdelávanie ako sú riadiace orgány štátnej správy a samosprávy a metodické centrá. Skladba študijného programu dáva taktiež priestor na pochopenie fyzikálnych javov a získanie schopností riešiť fyzikálne problémy v oblasti vedy a mnohých odvetviach priemyslu, kde absolventi môžu pôsobiť aj v rámci riešenia problémov majúcich interdisciplinárny charakter (fyzika spolu s chémiou, biológiou, informatikou, matematikou alebo geografiou).
  Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho 10 kreditov za časť Pedagogika, 8 kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby. Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.

Doktorandský stupeň (PhD.):


štvorročné štúdium v programoch:
 • Študijný program: Astrofyzika


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Astrofyzika

  Absolventi študijného odboru Astrofyzika ovládajú teoreticko-fyzikálne a počítačové metódy a matematický aparát na riešenie komplexných problémov z astrofyziky. Získajú teoretické vedomosti o aktuálnych trendoch a zameraniach astrofyzikálného výskumu, ako aj praktické zručnosti pri astronomických pozorovaniach a spracovaní napozorovaných dát. Prehĺbia si vedomosti z programovacích jazykov a rôznych matematických metód a zvládnu samostatne tvoriť počítačové modely pre riešenie astrofyzikálnych úloh. Osvoja si zásady vedeckej práce, metódy vedeckého výskumu a vývoja a formulovania vedeckých problémov. Absolventi dokážu tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti vo vedeckej praxi a ďalej rozvíjať vednú disciplínu.

 • Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika

  Absolventi doktorandského štúdia programu Fyzika kondenzovaných látok ovládajú moderné metódy experimentálneho štúdia tuhých látok predovšetkým v extrémnych experimentálnych podmienkach ako sú veľmi nízke teploty, vysoké magnetické polia, vonkajší tlak. Ovládajú komerčné zariadenia schopné tieto podmienky vytvárať, sú však dostatočne prakticky erudovaní, aby boli schopní zaviesť, alebo upraviť experimentálnu metódu pre skúmanie predovšetkým termodynamických a transportných vlastností vybraných systémov. Získali hlboký teoretický základ o kvantovomechanických procesoch prebiehajúcich v tuhých látkach, ktorý im umožňuje porozumieť súčasným otvoreným vedeckým problémom vo fyzike kondenzovaných látok a aktívne sa zapojiť do ich riešenia. Počas doktorandského štúdia nadobudli praktické znalosti o príprave a štúdiu štruktúry nekonvenčných materiálov s dôrazom na nanoskopické systémy. Sú schopní pracovať so súdobými programovými balíkmi pre sofistikovanú analýzu experimentálnych dát a ich počítačové modelovanie. Dokážu fyzikálne interpretovať získané experimentálne údaje a navrhovanú interpretáciu prezentovať vo forme vedeckej publikácie, alebo na vedeckej konferencii. Osvojené vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom doktorandského štúdia Fyzika kondenzovaných látok stať sa členmi špičkových výskumných tímov na renomovaných vedeckých pracoviskách v Európe a zámorí. Uvedená možnosť je pravidelne využívaná v rámci postdoktorandských pobytov.

 • Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Jadrová a subjadrová fyzika

  Absolventi doktorandského štúdia, študijného odboru Jadrová a subjadrová fyzika majú hlboké experimentálne a teoretické znalosti a zručnosti z disciplín, ako kvantová teória poľa, kvantová chromodynamika, experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky, spracovanie experimentálnych údajov štatistickými metódami a analýza dát na fyzikálny predmet, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi.
  Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov mikrosveta a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Pritom absolventi daného študijného programu majú vzdelanie aj z ďalšej špecializácie, konkrétne z kozmickej fyziky a z aplikovanej jadrovej fyziky. Sú oboznámení s praktickým použitím štatistických metód a programových prostriedkov na vyhodnotenie experimentálnych údajov a na simuláciu zložitých fyzikálnych procesov v detektoroch. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého odboru.
  Charakteristika absolventa 3.stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová a subjadrová fyzika
  • Získa hlboké vedomosti z jadrovej a subjadrovej fyziky v súlade s najnovšími poznatkami v tejto oblasti vo svete a osvojí si fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a základných interakciách.
  • Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v experimentálnej subjadrovej fyzike.
  • Je schopný vykonávať akúkoľvek tvorivú činnosť v oblasti vymedzenej príslušným študijným programom, samostatne riešiť úlohy základného výskumu, navrhnúť nové experimenty, vyvíjať nové detekčné zariadenia a využívať moderné informačné a komunikačné technológie.
  • Osvojí si metodológiu experimentu , počnúc systémom riadenia, zberom údajov a triggerovým systémom. Bude schopný modelovať detektorový systém a spracovať údaje z experimentálnych zariadení.
  • Ovláda aktuálne programovacie jazyky a matematické základy štatistických a analytických programov na takej úrovni aby bol schopný samostatne vytvárať a realizovať algoritmy pre riešenie fyzikálnych úloh, poprípade pre potreby praxe.
  • Naučí sa využiť prostriedky na prezentáciu vedeckých výsledkov v popredných vedeckých periodikách a na medzinárodných sympóziách a konferenciách.
  • Osvojí si metódy udržiavania kontaktu s posledným vývojom v disciplíne a vlastného profesionálneho napredovania.
  Úroveň absolventa doktorandského štúdia je porovnateľná s úrovňou absolventa doktorandského štúdia európskych univerzít. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy súčasnej jadrovej a subjadrovej fyziky, dokáže vedecky pracovať a prinášať riešenie zložitých problémov v oblasti experimentálnej jadrovej a subjadrovej fyziky a v oblasti modelovania jadrových a subjadrových problémov a experimentálnych zariadení vo vybraných oblastiach fyziky detektorov. Je schopný zaujímať kompetentné stanovisko k aktuálnym vedeckým trendom v oblasti fyziky elementárnych častíc , v oblasti fyziky interakcie ťažkých iónov pri ultrarelativistických energiách a v oblasti kozmického žiarenia. Vzhľadom k svojej pripravenosti a charakteru výskumu v oblasti subjadrovej fyziky, absolvent doktorandského štúdia bude adaptabilný aj v iných vedných disciplínach a v praxi.

 • Študijný program: Biofyzika


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Biofyzika

  Absolvent tretieho stupňa študijného programu Biofyzika:
  • Ovláda vedecké metódy biofyziky, ktoré je schopný tvorivým spôsobom aplikovať na riešenie širokého spektra problémov v oblasti vied o živej prírode (fyziológia, molekulová biológia, biochémia, farmakológia a teoretická medicína, teoretická biológia a medicína, imunológia, bioinformatika).
  • Ovláda metódy a praktickú aplikáciu najnovších interdisciplinárnych vied v oblasti biológie, nanotechnológií a bioinformatických technológií.
  • Absolvent odboru vedecky báda a prináša pôvodné (originálne, vlastné, tvorivé) riešenia nastolených problémov a má aktívne osvojenú metodiku vedeckej práce, vedeckej formulácie problému, publikovanie výsledkov vedeckého výskumu a ich prezentáciu na odborných podujatiach.
  • Ovláda zásady práce v interdisciplinárnych kolektívoch, zásady tvorby vedeckých projektov a princípy medzinárodnej vedeckej spolupráce, umožňujúce zapojenie do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru ako aj podmieňujúce ďalší rozvoj študijného odboru a spoluprácu s praxou.
  • V priebehu štúdia si taktiež osvojí spoločenské, etické, environmentálne a právne aspekty vedeckej práce.
  Okrem zmienených vedomostí a schopností, získa absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru biofyzika tieto špecializované vedomosti, schopnosti a zručnosti:
  • dokáže prinášať samostatné tvorivé riešenia zložitých problémov v oblasti:
  • molekulovej a bunkovej biofyziky,
  • molekulovej spektroskopie a molekulovej fyziky,
  • počítačového modelovania biologických ale aj iných komplexných systémov,
  • kvantovej chémie a chemickej fyziky,
  vo vybraných oblastiach fotofyziky, fotochémie, fotobiológie, biochémie, molekulovej biológie, farmakológie, nanotechnológií a bioinformatiky.

 • Študijný program: Biofyzika


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Biofyzika

  Absolvent tretieho stupňa študijného programu Biofyzika:
  • Ovláda vedecké metódy biofyziky, ktoré je schopný tvorivým spôsobom aplikovať na riešenie širokého spektra problémov v oblasti vied o živej prírode (fyziológia, molekulová biológia, biochémia, farmakológia a teoretická medicína, teoretická biológia a medicína, imunológia, bioinformatika).
  • Ovláda metódy a praktickú aplikáciu najnovších interdisciplinárnych vied v oblasti biológie, nanotechnológií a bioinformatických technológií.
  • Absolvent odboru vedecky báda a prináša pôvodné (originálne, vlastné, tvorivé) riešenia nastolených problémov a má aktívne osvojenú metodiku vedeckej práce, vedeckej formulácie problému, publikovanie výsledkov vedeckého výskumu a ich prezentáciu na odborných podujatiach.
  • Ovláda zásady práce v interdisciplinárnych kolektívoch, zásady tvorby vedeckých projektov a princípy medzinárodnej vedeckej spolupráce, umožňujúce zapojenie do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru ako aj podmieňujúce ďalší rozvoj študijného odboru a spoluprácu s praxou.
  • V priebehu štúdia si taktiež osvojí spoločenské, etické, environmentálne a právne aspekty vedeckej práce.
  Okrem zmienených vedomostí a schopností, získa absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru biofyzika tieto špecializované vedomosti, schopnosti a zručnosti:
  • dokáže prinášať samostatné tvorivé riešenia zložitých problémov v oblasti:
  • molekulovej a bunkovej biofyziky,
  • molekulovej spektroskopie a molekulovej fyziky,
  • počítačového modelovania biologických ale aj iných komplexných systémov,
  • kvantovej chémie a chemickej fyziky,
  vo vybraných oblastiach fotofyziky, fotochémie, fotobiológie, biochémie, molekulovej biológie, farmakológie, nanotechnológií a bioinformatiky.

 • Študijný program: Progresívne materiály


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika

  Študijný program vytvára fyzikálne i chemické zázemie pre získanie najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania pre absolventov magisterského i inžinierskeho štúdia v odboroch ako sú: medziodoborové štúdium v kombinácii s fyzikou alebo chémiou, učiteľské štúdium v kombinácii s fyzikou, inžinierske štúdium v odbore materiály a jeho príbuzných odboroch. Profil absolventa je budovaný na princípoch budovania i rozvoja fyzikálneho chápania makroskopických prejavov vlastností moderných materiálov. Absolvent má aktuálny prehľad v oblasti vlastností, procesov výroby, aplikácií i výskumu moderných progresívnych materiálov. Ukazuje sa, že výroba i úspešné aplikácie materiálov s neusporiadanou, kváziusporiadanou štruktúrou včítane nanomateriálov si vyžadujú špecializovaný prístup vo výchove budúcich odborníkov so silným akcentom na fyzikálne i chemické vzdelanie opierajúc sa o základné atribúty odboru fyzika. Absolvent študijného programu ovláda metodiky prípravy a charakterizácie moderných materiálov ako sú napr. rôzne metódy prípravy rýchlochladených zliatin, syntézy nanomateriálov, spektroskopické i mikroskopické metódy na štúdium štruktúry, základné magnetické, elektrické, napäťové, magnetické charakteristiky materiálov a pod. Dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológie. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni odpovedajúcej pre absolventa najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo výrobnej praxi, vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.

 • Študijný program: Teoretická fyzika


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Všeobecná fyzika a matematická fyzika

  Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa:
  Absolvent doktorandského štúdia Teoretickej fyziky (ďalej len „absolvent“) ovláda rozsiahly matematický aparát a teoreticko-fyzikálne metódy na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí. Použitie matematického aparátu a týchto vedeckých metód nie je obmedzené len na fyzikálne systémy, ale na všetky oblasti ľudskej činnosti, štruktúra ktorých sa nedá pochopiť priamym zmyslovým nazeraním, ale iba pomocou teoretických abstrakcií.
  Teoretické vedomosti:
  Absolvent dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia zložitých problémov v oblastiach:
  • Všeobecnej a matematickej fyziky,
  • Kvantovej teórie poľa,
  • Teórie kondenzovaných látok,
  • Subjadrovej fyziky,
  • V originálnych aplikáciách metód matematickej a teoretickej fyziky v iných vedných disciplínach.
  Doplňujúce vedomosti a schopnosti:
  Absolvent si okrem teoretických vedomostí osvojí:
  • metódy vedeckej práce, t.j. identifikáciu a predvídanie nových javov,
  • analýzu, opis a vysvetlenie plne nepochopených javov,
  • implikácie nových javov v širších súvislostiach až po ich prípadné technologické využitie,
  • využitie náročných numerických a analyticko-numerických postupov pri riešení problémov, ktoré nemajú analytické riešenia,
  • prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov v odborných periodikách a monografiách ako i na medzinárodných konferenciách.


 • Študijný program: Teória vyučovania fyziky


  Stupeň štúdia: 3. doktorandský

  Odbor: Teória vyučovania fyziky

  Absolvent študijného programu Teória vyučovania fyziky sa dokáže odborne orientovať v širších súvislostiach fyzikálneho poznávania, ovláda teoretické základy teórie vyučovania fyziky, ktoré je schopný tvorivým spôsobom aplikovať pri riešení širokého spektra problémov v oblasti aktívneho fyzikálneho poznávania pre rôzne cieľové skupiny, ovláda praktické aj metodické postupy moderných vyučovacích metód a využívania digitálnych technológií a vie ich tvorivo uplatňovať vo vlastnej pedagogickej práci aj pri realizácii didaktického výskumu, ovláda zásady vypracovania a predkladania vedecko-výskumných projektov zameraných na vzdelávanie, je schopný samostatnej vedecko-výskumnej práce v oblasti fyzikálneho vzdelávania a je pripravený zapojiť sa do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru.

Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved