KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Bakalárske štúdiumŠtudijný program vo fyzike


Bakalársky stupeň (Bc.):


trojročné štúdium v programoch:
 • Študijný program: Fyzika


  Stupeň štúdia: 1. bakalársky

  Odbor: Fyzika

  Absolvent bakalárskeho stupňa jednoodborového študijného programu fyzika je schopný vykonávať profesiu fyzik (physicist). Je značne adaptabilný a komunikatívny, čo ho predurčuje pre tímovú prácu vysokej úrovne. Absolvent je schopný realizovať pod vedením skúsených odborníkov rôzne náročné experimenty, samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít. Jeho vedomosti ho predurčujú úspešne riešiť matematické úlohy rôznej náročnosti, kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia. Má široké spektrum znalostí zo všetkých základných oblastí fyzikálnych vedných disciplín, schopnosť samostatne riešiť menej náročné fyzikálne problémy, získal komplexný pohľad na fyzikálnu podstatu rôznych javov a súvislosti medzi nimi. Má potrebné znalosti z oblasti matematických a informatických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z chémie, biológie a príbuzných vedných disciplín. K jeho praktickým schopnostiam a zručnostiam patrí tiež zvládnutie základných metód merania a jeho vyhodnocovania. Dokáže využívať komerčný softvér, ovláda aspoň jeden programovací jazyk a samostatne dokáže vytvoriť počítačové programy slúžiace na modelový opis procesov podľa požiadaviek praxe. Má dostatočné schopnosti komunikovať v cudzom jazyku, primerané vedomosti zo spoločenského, ekonomického a právneho základu. Prioritne sa predpokladá, že absolventi bakalárskeho stupňa štúdia budú pokračovať na magisterskom stupni štúdia, prípadne nájdu uplatnenie v súkromnom sektore zameranom na IKT.

 • Študijný program: Fyzika-medziodborové štúdium


  Stupeň štúdia: 1. bakalársky

  Odbor: Fyzika a jeden z odborov biológia, chémia, geografia, informatika alebo matematika

  Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu fyzika majú teoretické aj praktické znalosti zo základných fyzikálnych disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych javov a ich vzájomných súvislostí. Absolventi majú základné zručnosti potrebné na vykonávanie fyzikálnych experimentov a taktiež technické zručnosti pri vykonávanie laboratórnych prác vo fyzikálnych laboratóriách. Navyše majú absolventi medziodborového štúdia fyziky vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a fyziky. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyziky, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva fyziky a biológie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky. Kombinácia modulov fyzika a biológia tvorí ideálny základ pre štúdium biofyziky
Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved