KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Bakalárske štúdiumŠtudijný program vo fyzike


Bakalársky stupeň (Bc.):


trojročné štúdium v programoch:
 • Fyzika

  Absolvent bakalárskeho štúdia fyziky:
  • dokáže pod vedením skúsených odborníkov realizovať náročné fyzikálne experimenty, samostatne riešiť fyzikálne problémy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít,
  • je schopný vytvárať počítačové modely procesov na základe požiadaviek praxe,
  • kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia,
  • má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informatických vedných odborov a z hraničných prírodovedných disciplín.
  Absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatní v počítačových firmách, v telekomunikáciách a v spoločnostiach, zaoberajúcich sa aplikovanou elektronikou a fyzikou a má predpoklady pre ďalšie štúdium fyziky.

 • Medziodborové štúdium Fyzika + jeden z predmetov (biológia, geografia, chémia, informatika, matematika, filozofia, psychológia, britské americké štúdiá, slovenský jazyk)

  Obsah študijného programu tvorí kombinácia dvoch študijných odborov doplnený o predmety spoločenskovedného základu a informačných technológií. Spoločenskovedný základ obsahuje aj predmety, ktorých voľbou sa študent môže pripraviť na štúdium učiteľstva akademických predmetov na magisterskom stupni. Absolvent medziodborového štúdia môže pokračovať v magisterskom štúdiu:
  1. učiteľstva predmetov študovaných odborov,
  2. jedného z odborov bakalárskeho štúdia,

Informačný leták (PDF)


Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved