KBF   |   KFKL   |   KJFSF   |   KTFA   |   ODF Prihlásenie
Logo UFV Slovak English

Magisterské štúdiumŠtudijný program vo fyzike


Magisterský stupeň (Mgr.):


dvojročné štúdium v programoch:
 • Študijný program: Biofyzika


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Absolvent magisterského štúdia vysokoškolského študijného programu Biofyzika:
  • má osvojené základy metodiky vedeckej práce a vedeckej formulácie problému,
  • ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode,
  • má koherentné znalosti viacerých vedných odborov umožňujúce efektívnu prácu v interdisciplinárnych kolektívoch,
  • vie použiť metódy kvantovej chémie, termodynamiky a štatistickej fyziky v konkrétnych aplikáciách molekulovej biofyziky,
  • pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúce komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej úrovni,
  • dokáže samostatne formulovať a vypracovať riešenia problémov metódami molekulovej spektroskopie, kvantovej chémie a chemickej fyziky, aplikovať metódy počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikovať s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch (biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, farmakológia, imunológia, bioinformatika).


 • Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Poslaním študijného programu Fyzika kondenzovaných látok je pripravovať poslucháčov pre samostatné riešenie výskumných úloh na pracoviskách základného a aplikovaného výskumu. Štúdiom tohto programu získavajú poslucháči vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky a to teoretické a experimentálne. V rámci základného matematického vzdelávania sa učia ovládať moderné výpočtové metódy, získavajú vedomosti z oblasti programovania, a využitia počítačov pri automatizácii experimentov. Štúdium profilujú špeciálne disciplíny ako magnetizmus tuhých látok, fyzika nízkych teplôt, štruktúra tuhých látok, kvantová teória tuhých látok, fyzika kovov, polovodičov, nanomateriálov a nekonvenčných kovových materiálov. Dôraz sa kladie aj na zvládnutie experimentálnych metód fyziky kondenzovaných látok. Študent sa môže profilovať so zameraním na fyziku magnetických javov s dôrazom na magnetoštruktúrne korelácie, alebo na fyziku nízkych teplôt s dôrazom na nízkorozmerný magnetizmus a makroskopické kvantové javy.

 • Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Absolventi jednoodborového štúdia, študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika majú hlboké experimentálne a teoretické znalosti a zručnosti zo základných disciplín, ako kvantová fyzika, experimentálne metódy jadrovej a subjadrovej fyziky, z vyhodnotenia získaných údajov štatistickými metódami a z analýzy experimentálnych dát na fyzikálny predmet, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov mikrosveta a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Pritom absolventi daného študijného programu majú vzdelanie aj z ďalšej špecializácie, konkrétne z kozmickej fyziky a z aplikovanej jadrovej fyziky. Sú oboznámení s praktickým použitím štatistických metód a programových prostriedkov na vyhodnotenie experimentálnych údajov a na simuláciu zložitých fyzikálnych procesov v detektoroch. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike iného študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyzikálnych disciplín, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium na treťom stupni, alebo môžu využiť svoje široko spektrálne odborné vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky, prípadne aj na uplatnenie v praxi.

 • Študijný program: Teoretická fyzika a astrofyzika


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Fyzika

  Absolvent magisterského študijného programu Teoretická fyzika a astrofyzika má podľa zvoleného zamerania teoretické a experimentálne vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky, počítačovej a matematickej fyziky, astronómie a astrofyziky. Ovláda moderné výpočtové a numerické metódy, je schopný algoritmizovať matematicko-fyzikálne modely, ktoré poskytujú vhodný rámec i pre riešenie synergetických problémov s priamym dopadom v oblasti spoločenských a ekonomických vied. Predpokladá sa, že značná časť absolventov bude pokračovať na treťom stupni štúdia v niektorom z fyzikálnych študijných odborov na domácich alebo zahraničných pracoviskách.

 • Študijný program: Učiteľstvo fyziky v kombinácii


  Stupeň štúdia: 2. magisterský

  Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

  Absolventi štúdia učiteľstva fyziky majú teoretické aj praktické znalosti z fyzikálnych disciplín, pedagogiky, psychológie a didaktiky fyziky, pre priame uplatnenie v praxi. Skladba študijného programu dáva absolventom kvalifikáciu na pôsobenie na pozícii učiteľa základnej a strednej školy. Absolventi sa taktiež môžu uchádzať o pozície lektora alebo asistenta na vysokých školách. Otvorená pre nich je taktiež možnosť ich pôsobenia aj v ďalších organizáciách zaoberajúcich sa vzdelávaním mládeže (osvetové strediská, centrá voľného času). Získaná kvalifikácia odpovedá aj požiadavkám inštitúcií podporujúcim vzdelávanie ako sú riadiace orgány štátnej správy a samosprávy a metodické centrá. Skladba študijného programu dáva taktiež priestor na pochopenie fyzikálnych javov a získanie schopností riešiť fyzikálne problémy v oblasti vedy a mnohých odvetviach priemyslu, kde absolventi môžu pôsobiť aj v rámci riešenia problémov majúcich interdisciplinárny charakter (fyzika spolu s chémiou, biológiou, informatikou, matematikou alebo geografiou).
  Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho 10 kreditov za časť Pedagogika, 8 kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby. Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.

Akcie


2017-05-18


Otvorenie Relaxačného kútika Mark pre študentov


2017-05-11


Selected topics in magnetismMeno:


Heslo:

Inštitúcie


Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedry


Katedra biofyziky
Katedra fyziky kondenzovaných látok
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
Oddelenie didaktiky fyziky

Projekty


Establish
Modernizácia vzdelávania
Veda na scéne Slovensko
SCIENCENET
Nebojte sa fyziky
Študenti a učitelia v CERNe
Objavujme krásy fyziky
Tvorivý učiteľ fyziky

Projekty


SeeVogh System
Moodle
Celim

SeeTheStats Štatistiky © 2012 adaras.sk, All Rights Reserved